Зна­ме­ни­тий ана­лі­тик і не­бай­ду­жий гро­ма­дя­нин

Про фа­хів­ця­на­фто­га­зо­вої га­лу­зі, укра­їн­сько­го бол­га­ри­на Ва­си­ля­Дін­ко­ва

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Фа­хів­ці на­фто­га­зо­во­го ком­пле­ксу Укра­ї­ни ша­ну­ють на­шо­го зем­ля­ка, ко­ли­шньо­го мі­ні­стра га­зо­вої та зго­дом на­фто­вої про­ми­сло­во­сті СРСР Ва­си­ля Оле­ксан­дро­ви­ча Дін­ко­ва. Він на­ро­див­ся 1924 ро­ку в се­лі Лу­на­чар­ське під Бер­дян­ськом у ро­ди­ні зна­тних бол­гар, що емі­гру­ва­ли в Укра­ї­ну че­рез пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ту­ре­цьки­ми по­не­во­лю­ва­ча­ми. За­мо­жна ро­ди­на Дін­ко­вих у 30-ті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, ря­ту­ю­чись від но­вої на­па­сті — «роз­кур­ку­ле­н­ня», — пе­ре­їжджає на Ку­бань. У во­єн­ні ро­ки Василь пе­ре­бу­вав на фрон­ті, був ком­сор­гом ро­ти. У пі­сля­во­єн­ні ро­ки одер­жав ви­щу осві­ту з екс­плу­а­та­ції га­зо­вих та на­фто­вих ро­до­вищ у Ба­ку, при цьо­му ви­ро­бни­чу пра­кти­ку про­хо­див на га­зо­вих про­ми­слах укра­їн­сько­го При­кар­па­т­тя — то­ді­шньо­му основ­но­му га­зо­ви­до­був­но­му ра­йо­ні СРСР.

Про­пра­цю­вав­ши три­ва­лий час у ство­рю­ва­ній га­зо­вій про­ми­сло­во­сті Ку­ба­ні, під­ні­ма­ю­чись впев­не­но про­фе­сій­ни­ми та кар’єр­ни­ми схо­дин­ка­ми, став на­чаль­ни­ком об’єд­на­н­ня «Ку­бань­газ­пром» — одно­го з про­від­них то­ді в СРСР. Об’єд­на­н­ня по­руч з Укр­газ­про­мом бу­ло одним із флаг- ма­нів га­зо­вої про­ми­сло­во­сті со­ю­зу, за на­у­ко­во-те­хні­чні до­ся­гне­н­ня на­у­ков­ців та ви­ро­бни­чни­ків, при­че­тних до роз­роб­ки та впро­ва­дже­н­ня ко­рін­них вдо­ско­на­лень у га­лу­зі, на­віть удо­сто­є­но най­пре­сти­жні­шої в СРСР Ле­нін­ської пре­мії. Про­те се­ред на­зва­них ла­у­ре­а­тів не бу­ло Ва­си­ля Оле­ксан­дро­ви­ча, чи не най­більш при­че­тно­го до від­зна­че­них за­во­ю­вань. Як пі­зні­ше ста­ло ві­до­мим, при­чи­ною бу­ло йо­го бол­гар­ське по­хо­дже­н­ня: крим­ських бол­гар, слі­дом за та­та­ра­ми, де­пор­то­ва­но з Кри­му, це від­би­лось і на до­лі при­а­зов­сько­го бол­га­ри­на. На ви­слов­ле­ні спів­чу­т­тя ко­лег що­до не­спра­ве­дли­во­сті він від­по­від­ав: «Го­лов­не, що лю­ди зна­ють, яка моя справ­жня участь».

Ва­си­ля Дін­ко­ва за­про­си­ли у ство­ре­не Мі­ні­стер­ство га­зо­вої про­ми­сло­во­сті на по­са­ду на­чаль­ни­ка глав­ку га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня, а в подаль­шо­му при­зна­чи­ли чле­ном ко­ле­гії, а зго­дом за­сту­пни­ком, пер­шим за­сту­пни­ком мі­ні­стра і, на­ре­шті, мі­ні­стром га­лу­зі, що стрім­ко зро­ста­ла. При цьо­му в опу­блі­ко­ва­ній до­від­ці йо­му при­пи­са­но «пра­виль­ну» на­ціо­наль­ність — ро­сі­я­нин. Про­те він про­дов­жу­вав бу­ти справ­жнім бол­га­ри­ном.

Збе­ре­гло­ся си­нів­ське став­ле­н­ня і до Укра­ї­ни. Він всі­ля­ко під­три­му­вав за­хо­ди що­до най­шир­шої га­зи­фі­ка­ції Укра­ї­ни, ство­ре­н­ня по­ту­жно­го ком­пле­ксу під­зем­но­го збе­рі­га­н­ня, що по­ряд із га­ран­ту­ва­н­ням ве­ли­ко­го екс­пор­ту ра­дян­сько­го га­зу має ве­ли­ке зна­че­н­ня і для Укра­ї­ни. Зна­ко­вою є йо­го під­трим­ка ство­ре­н­ня зраз­ко­вих об’єктів со­ці­аль­но-куль­тур­ної сфе­ри в мі­сцях спо­ру­дже­н­ня по­ту­жних про­ми­сло­вих об’єктів. Се­ред них — най­кра­ща на Львів­щи­ні лі­кар­ня у Стрию, то­чні­ше, ме­дмі­сте­чко, зраз­ко­вий жи­тло­вий квар­тал, чи­слен­ні ін­ші об’єкти в Укра­ї­ні. Ко­ли очо­лю­вав га­зо­ву га­лузь, при спро­бі за­пе­ре­че­н­ня ке­рів­ни­цтвом Укр- газ­про­му окре­мих аспе­ктів йо­го вка­зі­вок як остан­ній ар­гу­мент Дін­ков ви­ко­ри­сто­ву­вав фра­зу : «Я теж укра­ї­нець і теж мо­жу бу­ти впер­тим».

Вже у пен­сій­но­му ві­ці, в 1984 р., В. Дін­ко­ва при­зна­ча­ють мі­ні­стром спо­рі­дне­но­го Мі­ні­стер­ства на­фто­вої про­ми­сло­во­сті, з ме­тою по­до­ла­н­ня не­га­тив­них тен­ден­цій у цій га­лу­зі. І йо­му вда­ло­ся ста­бі­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту.

У ви­да­ній в уже не­за­ле­жній Укра­ї­ні книж­ці «Га­зо­ва га­лузь. Ста­нов­ле­н­ня, до­ся­гне­н­ня, осо­би­сто­сті» про В. Дін­ко­ва на­пи­са­но ла­ко­ні­чно: «Пі­сля від­нов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті В. О. Дін­ков щи­ро ві­рив у ща­сли­ве при­йде­шнє Укра­ї­ни». Роз­ши­фро­вую: на осно­ві ство­ре­но­го мо­гу­тньо­го еко­но­мі­чно­го по­тен­ці­а­лу, оці­ню­ю­чи, як і ба­га­то то­ді­шніх ана­лі­ти­ків, спри­я­тли­ві стар­то­ві умо­ви та яко­сті на­ро­ду-го­спо­да­ря, Дін­ков вва­жав, що Укра­ї­на ви­пе­ре­дить усі ін­ші ре­спу­блі­ки ко­ли­шньо­го со­ю­зу, вклю­ча­ю­чи Ро­сію. І пер­шою ста­не справ­ді єв­ро­пей­ською дер­жа­вою.

Вже зов­сім у по­хи­ло­му ві­ці Оле­ксандр Ва­си­льо­вич очо­лю­вав низ­ку стру­ктур у ро­сій­сько­му «Газ­про­мі», зокре­ма тен­дер­ний ко­мі­тет із бу­дів­ни­цтва га­зо­про­во­ду Ямал — Єв­ро­па.

Про­те цін­ні на­дба­н­ня зна­ме­ни­то­го ана­лі­ти­ка га­лу­зі, як і до­ся­гне­н­ня ін­шо­го на­шо­го зем­ля­ка, уро­джен­ця під­ро­сій­ської Сло­бо­жан­щи­ни, ви­пу­скни­ка ви­шу ін­ду­стрі­аль­но­го Хар­ко­ва, про­від­но­го ке­рів­ни­ка транс­порт­но­го кри­ла Мін­газ­про­му — Газ­про­му А. М. Бой­ка (на­пи­сав ди­сер­та­цію з те­ма­ти­ки ме­то­ди­ки тен­дер­но­го під­бо­ру ком­пре­сор­но­го обла­дна­н­ня), не зна­йшли за­сто­су­ва­н­ня в Укра­ї­ні...

Хо­че­ться спо­ді­ва­ти­ся, що Укра­ї­на не за­бу­де сво­го вір­но­го си­на та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме йо­го ве­ли­кий до­свід та спо­ру­дже­ні об’єкти з ма­кси­маль­ною ко­ри­стю.

Бо­г­дан САВКІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.