На фо­то – за­хист при­ро­ди

У Тер­но­по­лі — ман­дрів­на ви­став­ка, по­кли­ка­на при­вер­ну­ти ува­гу до за­галь­но­дер­жав­них про­блем

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Все­укра­їн­ська ман­дрів­на фо­то­ви­став­ка на еко­ло­гі­чну те­ма­ти­ку «Ду­май­дан-2016: фо­то­ми­ті», зор­га­ні­зо­ва­на Укра­їн­ською Гель­сін­ською спіл­кою з прав лю­ди­ни, від­кри­лась у Тер­но­піль­сько­му на­ціо­наль­но­му пе­да­го­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті іме­ні В. Гна­тю­ка. В екс­по­зи­ції — сві­тли­ни гро- мад­ських акти­ві­стів-еко­ло­гів, жур­на­лі­стів. Се­ред них — ро­бо­ти Оле­ксан­дра Сте­па­нен­ка — ко­ор­ди­на­то­ра ви­став­ки в Тер­но­по­лі, го­ло­ви об’єд­на­н­ня «Зе­ле­ний світ», який на­ма­га­є­ться при­вер­ну­ти ува­гу до істо­ри­чних пар­ків Тер­но­піль­щи­ни. Пи­сьмен­ник, жур­на­ліст Укра­їн­ської Гель­сін­ської Спіл­ки з прав лю­ди­ни Олег Шин­ка­рен­ко, який та­кож пре­зен­ту­вав у Тер­но­по­лі свій но­вий роман «Пер­ші укра­їн­ські ро­бо­ти», роз­по­від­ає, що йо­го фо­то — з актив­них по­дій, ко­трі сто­су­ю­ться за­хи­сту при­ро­ди. Ка­же: основ­ний ме­сидж фо­то­ви­став­ки — на­го­ло­си­ти на то­му, що актив­ні дії гро­ма­ди при­вер­та­ють ува­гу до еко­ло­гі­чних про­блем, але ви­рі­ши­ти їх мо­жна ли­ше по­слу­го­ву­ю­чись за­ко­но­дав­ством. «Ми ве­зе­мо з со­бою у всі мі­ста про­е­кти змін до еко­ло­гі­чно­го за­ко­но­дав­ства», — роз­по­ві­ла «Дню» юрист Цен­тру стра­те­гі­чних справ УГСПЛ, адво­кат Олена Са­по­жні­ко­ва..

Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

ФО­ТО МИХАЙЛА УРБАНСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.