Про від­зна­че­н­ня до­стой­них

По­ста­ло пи­та­н­ня за­сну­ва­н­ня від­зна­ки єди­но­го зраз­ка за отри­ма­не по­ра­не­н­ня

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Ана­ста­сі­я­ФЕДЬ

Одним із пи­тань, що жва­во обго­во­рю­ва­ли­ся у Вер­хов­ній Ра­ді пі­сля здо­бу­т­тя Укра­ї­ною не­за­ле­жно­сті, ви­яви­ла­ся те­ма від­знак но­вої дер­жа­ви.

Се­ред ін­ших про­по­зи­цій ви­су­ва­лась і та­ка: до­ціль­но вста­но­ви­ти від­зна­ку для спів­ро­бі­тни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, які, ви­ко­ну­ю­чи свої слу­жбо­ві обов’яз­ки, сві­до­мо йшли «на ніж і ствол» та за­зна­ва­ли по­ра­не­н­ня. При цьо­му як зра­зок для на­слі­ду­ва­н­ня зга­ду­ва­лась аме­ри­кан­ська на­го­ро­да — ме­даль «Пур­пу­ро­ве сер­це», якою від­зна­ча­ю­ться вій­сько­ві за по­ра­не­н­ня, отри­ма­ні під час бо­йо­вих дій. Укра­ї­на в ті ча­си бо­йо­вих дій не ве­ла, то­му йшло­ся про пра­во­охо­рон­ців.

По­дії остан­ніх двох ро­ків зму­шу­ють го­во­ри­ти про стрім­ке збіль­ше­н­ня тих, хто сво­єю кров’ю до­вів від­да­ність Ба­тьків­щи­ні. То­му по­ста­ла про­бле­ма про за­сну­ва­н­ня від­зна­ки єди­но­го зраз­ка за отри­ма­не по­ра­не­н­ня для всіх вій­сько­вих фор­му­вань, спец­служб та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Ві­до­мо, що ще у ве­ре­сні 2014 ро­ку ідею офі­цій­но бу­ло під­три­ма­но

Від­гук на ста­т­тю Ві­та­лі­я­КНЯЖАНСЬКОГО «Бю­джет-2017: де­фі­цит ре­а­лі­зму» («День» № 197 від 1 ли­сто­па­да 2016 ро­ку)

Це — де­фі­цит здо­ро­во­го глу­зду та еле­мен­тар­не еко­но­мі­чне не­ві­гла­ство. Ма­лий та се­ре­дній бі­знес і так ле­две ди­хає, лю­ди ма­со­во за­кри­ва­ють ФОПи, бо не ма­ють до­хо­дів і чим пла­ти­ти по­да­тки. За остан­ні два ро­ки по­над міль­йон актив­них, осві­че­них гро­ма­дян пра­це­зда­тно­го ві­ку Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, і за її до­ру­че­н­ням Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни узго­ди­ло з ін­ши­ми ві­дом­ства­ми шлях вті­ле­н­ня ідеї в жи­т­тя. Про­те пи­та­н­ня десь за­му­ли­ло­ся уго­рі.

Є й дру­ге пи­та­н­ня та­ко­го ж пла­ну. Пре­зи­дент Укра­ї­ни сво­їм Ука­зом від 17.02.2016 № 53 вста­но­вив від­зна­ку Пре­зи­ден­та — ме­даль «За участь в ан­ти­те­ро­ри­сти­чній опе­ра­ції», за­твер­див опис від­по­від­ної ме­да­лі. Це за­слу­го­вує на без­за­сте­ре­жну під­трим­ку. Про­те слу­шною ви­да­є­ться про­по­зи­ція що­до пев­них до­пов­нень, а са­ме: не змі­ню­ю­чи ди­зай­ну ме­да­лі, кар­бу­ва­ти її з рі­зних ме­та­ле­вих спла­вів: І сту­пе­ню — для уча­сни­ків бо­йо­вих дій АТО, II сту­пе­ню — для ін­ших уча­сни­ків АТО. А та­кож до­ре­чно тим, хто утри­му­вав До­не­цький ае­ро­порт, ще й на стрі­чку ме­да­лі до­да­ва­ти пряж­ку з на­пи­сом «До­не­цький ае­ро­порт» за при­кла­дом бри­тан­ців, які до ме­да­лей за Пер­шу та Дру­гу сві­то­ві вій­ни вста­но­ви­ли пряж­ки (англ. clasp) за окре­мі бо­йо­ві ком­па­нії, які на цих пряж­ках за­зна­ча­ю­ться.

Зі щи­рою по­ва­гою

Ва­дим РЕДЬКО, не­за­ле­жний кон­суль­тант з фа­ле­ри­сти­ки

вже ви­їха­ли на ро­бо­ту до Поль­щі, Че­хії та ін­ших кра­їн ЄС. Це й є ре­зуль­тат «ре­форм» від «но­вої» вла­ди? Чо­му отри­ма­ні між­на­ро­дні кре­ди­ти не йдуть на ство­ре­н­ня не­ве­ли­ких під­при­ємств — де­ре­во­об­ро­бних, сіль­сько­го­спо­дар­ських ко­опе­ра­ти­вів для пе­ре­роб­ки ово­чів, фру­ктів, мо­ло­ка та ін­шої с/г про­ду­кції на се­лі та в ма­лень­ких мі­сте­чках, щоб лю­ди звід­ти не ті­ка­ли на за­ро­бі­тки? Де но­ві ро­бо­чі мі­сця на вій­сько­вих за­во­дах, адже Укра­їн­сько­му вій­ську по­трі­бна но­ва зброя!? Ау, уряд...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.