Ме­ха­нізм є!

Як ре­а­лі­зу­ва­ти дер­жав­ни­цьку по­лі­ти­ку що­до укра­їн­ської мо­ви

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Микола ШКУРКО, ди­ре­ктор БФ «Ні­жен»

лю­то­го 2016 ро­ку в Чер­ні­го­ві від­бу­ла­ся на­у­ко­во­пра­кти­чна кон­фе­рен­ція «Пи­та­н­ня мо­ви, спра­ва бу­т­тя на­ції». Ор­га­ні­за­то­ра­ми кон­фе­рен­ції ви­сту­пи­ли: Чер­ні­гів­ське обла­сне об’єд­на­н­ня ВУТ «Про­сві­та» іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, Ні­жин­ська мі­ськра­йон­на бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція Бла­го­дій­ний фонд «Ні­жен», На­ціо­наль­ний ар­хі­те­ктур­но-істо­ри­чний за­по­від­ник «Чер­ні­гів ста­ро­дав­ній». Га­зе­та «День» дру­ку­ва­ла звер­не­н­ня з при­во­ду кон­фе­рен­ції (див. № 14-15, 29—30 сі­чня 2016 р.) та ін­фор­му­ва­ла про її під­сум­ки.

Уча­сни­ки кон­фе­рен­ції ухва­ли­ли ре­зо­лю­цію, в якій за­про­по­ну­ва­ли звер­ну­ти­ся до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни з про­по­зи­ці­єю утво­ри­ти Ін­сти­тут укра­їн­ської мо­ви як спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­ний цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди (не плу­та­ти з Ін­сти­ту­том укра­їн­ської мо­ви, що вхо­дить до стру­кту­ри На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни). За взі­рець узя­то утво­ре­н­ня Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті.

Ін­сти­тут дер­жав­ної укра­їн­ської мо­ви (са­ме так про­по­ну­є­ться йо­го на­зва­ти) мо­же ста­ти цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, ді­яль­ність яко­го спря­мо­ву­є­ться та ко­ор­ди­ну­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни че­рез мі­ні­стра куль­ту­ри і який ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ської мо­ви як дер­жав­ної.

Основ­ні зав­да­н­ня та­ко­го ін­сти­ту­ту:

■ ре­а­лі­за­ція дер­жав­ної по­лі­ти­ки в сфе­рі за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ської мо­ви як дер­жав­ної;

■ ко­ор­ди­на­ція ді­яль­но­сті ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в сфе­рі фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ської мо­ви як дер­жав­ної;

■ здій­сне­н­ня на­у­ко­во-до­слі­дни­цької ро­бо­ти з про­бле­ма­ти­ки укра­їн­ської мо­ви;

■ спів­пра­ця з про­філь­ни­ми уста­но­ва­ми НАНУ (Ін­сти­ту­том укра­їн­ської мо­ви, Ін­сти­ту­том мо­во­знав­ства іме­ні О. О. По­те­бні), на­у­ко­во-до­слі­дни­ми та ви­щи­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми, які ви­вча­ють про­бле­ма­ти­ку укра­їн­ської мо­ви;

■ спів­пра­ця з ін­сти­ту­та­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства від­по­від­но­го спря­му­ва­н­ня.

Слід за­зна­чи­ти, що ідея ство­ре­н­ня цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди в мов­ній сфе­рі не но­ва. Про це йде­ться в чин­но­му Ука­зі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 15 лю­то­го 2010 ро­ку № 161/2010 «Про Кон­це­пцію дер­жав­ної мов­ної по­лі­ти­ки», а та­кож у звер­не­н­нях Жи­то­мир­ської обла­сної ра­ди від 26.01.2016 р., Львів­ської обла­сної ра­ди від 01.03.2016 р., Він­ни­цької обла­сної ра­ди від 03.10.2016 р. до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Пи­та­н­ня про­по­ну­є­ться ви­не­сти на роз­гляд чер­го­во­го за­сі­да­н­ня Ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди з пи­тань за­сто­су­ва­н­ня укра­їн­ської мо­ви в усіх сфе­рах су­спіль­но­го жи­т­тя Укра­ї­ни при Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.