Зі Льво­ва роз­по­чав­ся бла­го­дій­ний ве­ло­тур

Юрист Олег Сто­єв шу­ка­ти­ме під­трим­ку для цен­тру, що на­дає по­слу­ги мо­ло­ді з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Акція, яку здій­сню­ва­ти­ме юрист Олег Сто­єв, ске­ро­ва­на на під­трим­ку на­вчаль­но-ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру «Дже­ре­ло», який на­дає від­нов­лю­валь­ні та осві­тні по­слу­ги ді­тям та мо­ло­ді з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми.

Що­дня у «Дже­ре­лі» пе­ре­бу­ва­ють по­над пів­то­ри со­тні не­пов­но­справ­них ві­ком до 35 ро­ків. На­га­да­є­мо, що на­вчаль­но-ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр «Дже­ре­ло» був за­сно­ва­ний 1993 ро­ку ба­тька­ми то­ва­ри­ства «На­дія» та во­лон­те­ра­ми з Ка­на­ди. 2008 ро­ку, за під­трим­ки Львів­ської мі­ської ра­ди та у пар­тнер­стві з управ­лі­н­ням со­ці­аль­но­го за­хи­сту, на ба­зі «Дже­ре­ла» ство­ре­но Мі­ський центр ре­а­бі­лі­та­ції. Упро­довж по­над 20 ро­ків тут отри­ма­ли без­ко­штов­ні по­слу­ги близь­ко 5000 ді­тей та мо­ло­ді з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Центр став мо­де­л­лю для роз­ви­тку ана­ло­гі­чних уста­нов і в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни. При­мі­ще­н­ня «Дже­ре­ла» обла­дна­не за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми до­сту­пно­сті для осіб на ін­ва­лі­дних віз­ках. У цен­трі фун­кціо­ну­ють ре­а­бі­лі­та­цій­не від­ді­ле­н­ня, са­док-шко­ла та май­стер­ні для мо­ло­ді, де на­вча­ють основ сто­ляр­ної спра­ви, на­ви­чок для ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ди­ни в те­пли­ці, та­кож вчать ви­го­тов­ля­ти де­ко­ра­тив­ні сві­чки та ін­шу су­ве­нір­ну про­ду­кцію.

Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням прес­слу­жби Львів­ської мі­ської ра­ди, на ма­пі ве­ло­ту­ру Сто­є­ва — Угор­щи­на, Сло­вач­чи­на, Че­хія, Ав­стрія та Іта­лія, і це — 2,5 ти­ся­чі кі­ло­ме­трів, ко­трі прав­ник пла­нує здо­ла­ти за 1,5 мі­ся­ці.

«Зна­йом­ство із цен­тром «Дже­ре­ло», йо­го ви­хо­ван­ця­ми і фа­хів­ця­ми ста­ло для ме­не осо­бли­вим до­сві­дом, — за­зна­чав на­пе­ре­до­дні стар­ту Олег Сто­єв. — Ді­ти, яким тут на­да­ють під­трим­ку, — ду­же силь­ні, сві­тлі, чу­до­ві. Па­ра­докс у то­му, що ти при­хо­диш сю­ди, аби на­да­ти до­по­мо­гу, про­те у ре­зуль­та­ті сам ста­єш кра­щим і смі­ли­ві­шим. Пі­сля спіл­ку­ва­н­ня із ді­тьми «Дже­ре­ла» я впев­не­ний на усі 100%, що до­їду до Ва­ти­ка­ну, яки­ми б скру­тни­ми не бу­ли по­го­дні та будь-які ін­ші умо­ви. Ді­ти «Дже­ре­ла» на­да­ли мо­їй по­їзд­ці зов­сім ін­шо­го зна­че­н­ня».

Для під­трим­ки бла­го­дій­но­го про­е­кту Сто­є­ва роз­ро­бля­ють сайт, де опри­лю­дню­ва­ти­муть ін­фор­ма­цію про ве­ло­тур та зві­ту­ва­ти­муть про су­му по­жертв.

ФО­ТО З «ФЕЙС­БУК»-СТОРІНКИ НРЦ «ДЖЕ­РЕ­ЛО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.