Му­зи­чні «Ме­та­мор­фо­зи»

14 ли­сто­па­да у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни ан­самбль «Ки­їв­ські со­лі­сти» і ди­ри­гент Ер­кі Пе­хк (Есто­нія) пред­став­лять но­ву спіль­ну про­гра­му

Den (Ukrainian) - - Культура -

До ре­чі, з На­ціо­наль­ним ка­мер ним ан сам б лем « Ки - ївсь кі со ліс ти » ма ес т ро Ер­кі Пе­хк спів пра цює з 2016 ро ку, і в по не ді лок у на - шій сто ли ці під йо го ору дою від бу деть ся вже п’ ятий їх ній спіль ний кон церт. Цей ве чір му­зи­кан­ти на­зва­ли «Ме­та­мор­фо­зи». У про­гра­мі лу­на­ти­муть тво­ри Рі­хар­да Штра­у­са «Ме­та­мор­фо­зи» для струн­но­го ор­кест ру ( 1945) і Фран ца Шу бер та Квар тет ре мі нор « Дів чи на і Смерть » ( ав торсь ке пе ре кла - де­н­ня для струн­них). На­га­да­є­мо, за ак тив ну твор чу ді яль - ність у ре­пре­зен­та­ції укра­їн­ської ви ко навсь кої куль ту ри у сві­ті ан­самбль «Ки­їв­ські со­лі­сти » має ста тус « По сол ук ра - їнсь кої куль ту ри » Мі ніс тер ст - ва за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.