Но­ве і най­кра­ще!

У Бу­да­пе­шті три­ва­ють Дні укра­їн­сько­го кі­но

Den (Ukrainian) - - Культура - На­та­лі­я­МАЗУР

Цей за­хід при­свя­че­ний 25-й рі­чни­ці вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син між Угор­щи­ною та на­шою кра­ї­ною. На від­крит­ті у за­лі на 500 гля­да­чів Urбnia National Film Theatre був ан­шлаг. «Дні укра­їн­сько­го кі­но» пред­ста­ви­ли: Ігор Ян­ков­ський, за­снов­ник Бла­го­дій­но­го фон­ду та Гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ініціатива за­ра­ди май­бу­тньо­го»; го­ло­ва Дер­жав­но­го агент­ства з пи­тань кі­но Пи­лип Іл­лєн­ко; по­сол Укра­ї­ни в Угор­щи­ні Лю­бов Не­поп, а та­кож Та­рас Тка­чен­ко — ре­жи­сер філь­му «Гні­здо гор­ли­ці», яким від­кри­ла­ся про­гра­ма.

— Нам сьо­го­дні є чим пи­ша­тись. Я ду­же ра­дий, що на укра­їн­ський фільм при­йшло ба­га­то угор­ської пу­блі­ки. Це й є на­ша ме­та — зро­би­ти так, щоб про Укра­ї­ну ді­зна­ва­ли­ся не тіль­ки з по­лі­ти­чних но­вин про вій­ну, бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю то­що, а й че­рез куль­ту­ру, ми­сте­цтво, до­ся­гне­н­ня на­ших та­ла­но­ви­тих лю­дей. То­му ми й на­да­лі зна­йо­ми­ти­ме­мо світ із на­шою кра­ї­ною шля­хом куль­тур­ної ди­пло­ма­тії», — за­зна­чив Ігор ЯН­КОВ­СЬКИЙ.

У про­гра­мі «Днів» та­кож стрі­чки: «Те­пер я бу­ду лю­би­ти те­бе» (ре­жи­сер Роман Шир­ман); «Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план» (ре­жи­сер Олена Дем’янен­ко); «Укра­їн­ські Ше­ри­фи» (ре­жи­сер Роман Бон­дар­чук) — ця до­ку­мен­таль­на кар­ти­на ви­су­ну­та від Укра­ї­ни

ФО­ТО БЕЛА КОВАЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.