У Пів­ден­ній Паль­мі­рі зга­да­ють Ана­то­лія Ав­ді­єв­сько­го

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Цей за­хід ор­га­ні­зо­ва­но Оде­ською на­ціо­наль­ною му­зи­чною ака­де­мі­єю ім. А. В. Не­ж­да­но­вої і при­свя­че­ний пам’яті Ана­то­лія Ти­мо­фі­йо­ви­ча Ав­ді­єв­сько­го — ви­да­тно­го хо­ро­во­го ди­ри­ген­та, зна­ко­вої по­ста­ті в укра­їн­сько­му ми­сте­цтві, який пів­сто­лі­т­тя(!) ке­ру­вав ле­ген­дар­ним Хо­ром ім. Г. Ве­рьов­ки (жи­т­тя ма­е­стро обір­ва­ло­ся 24 бе­ре­зня 2016 р.). Са­ме в Пів­ден­ній Паль­мі­рі роз­по­чав­ся шлях до вер­шин укра­їн­сько­го ви­ко­нав­сько­го ми­сте­цтва Ана­то­лія Ти­мо­фі­йо­ви­ча: 1953 ро­ку Ав­ді­єв­ський за­кін­чив ди­ри­гент­сько-хо­ро­ве від­ді­ле­н­ня Оде­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща, а 1958 ро­ку — Оде­ську кон­сер­ва­то­рію ім. А.В. Не­ж­да­но­вої, де на­вчав­ся у ви­да­тних май­стрів, фун- да­то­рів Оде­ської хо­ро­вої шко­ли — про­фе­со­ра К.К. Пі­гро­ва та про­фе­со­ра Д.С. За­гре­цько­го.

I Все­укра­їн­ський кон­курс юні­о­рів во­каль­но-хо­ро­во­го ми­сте­цтва «Пер­ли­ни мо­єї кра­ї­ни» пам’яті Ана­то­лія Ав­ді­єв­сько­го від­бу­де­ться на ба­зі Оде­ської му­за­ка­де­мії. До скла­ду жу­рі увій­дуть ві­до­мі хо­ро­ві ди­ри­ген­ти та ви­ко­нав­ці з рі­зних ре­гіо­нів на­шої кра­ї­ни. Бра­ти участь у кон­кур­сі мо­жуть учні се­ре­дніх і стар­ших кла­сів му­зи­чних шкіл, спе­ці­аль­них му­зи­чних шкіл-оди­над­ця­ти­рі­чок, сту­ден­ти му­зи­чних учи­лищ з усіх обла­стей Укра­ї­ни ві­ком від 10 до 18 ро­ків. Жан­ро­ві спря­му­ва­н­ня: во­каль­ні ан­сам­блі (від 3 до 11 осіб) та хо­ри (від 12 до 30 осіб) ака­де­мі­чно­го на­пря­му.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.