На що це схо­же?

У Ки­їв­сько­му те­а­трі дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра по­ка­за­ли прем’єру «Без­при­дан­ни­ця. Вер­сія», яка ви­кли­ка­ла су­пе­ре­чли­ві вра­же­н­ня

Den (Ukrainian) - - Культура - Ві­та­лій ЖЕЖЕРА

Сце­ні­чну ре­да­кцію й по­ста­нов­ку ві­до­мої п’ єси Оле­ксан­дра Остров­сько­го здій­сни­ла мо­ло­дий ре­жи­сер Та­ма­ра Тру­но­ва (ху­до­жник — Ма­рія По­гре­бняк).

По­ді­бно до то­го, як іно­ді на афі­шах пи­шуть «18+», тут би не зай­ве на­пи­са­ти «до 50» або­що. Це бу­ло б пев­не за­сте­ре­же­н­ня для лю­дей із гля­да­цьким до­сві­дом. Бо з тим до­сві­дом по­чу­ва­є­шся так, ні­би при­йшов на ди­ско­те­ку з гро­мі­зд­кою ва­лі­зою й не зна­єш, ку­ди її при­ткну­ти. Во­на то­бі до­ро­га, в ній ле­жить, мо­жли­во, твоя пам’ять про ря­за­нов­ський фільм «Же­сто­кий ро­манс» 30-рі­чної дав­но­сті. Або про ще дав­ні­шу еле­ган­тну «Без­при­дан­ни­цю» на­шої Ро­сій­ської дра­ми по­ча­тку 1970-х. Цю твою ва­лі­зу з ми­ли­ми сер­цю спо­ми­на­ми тут ні­хто не вкра­де, але об­смі­я­ти мо­жуть за­про­сто. Вла­сне, з цьо­го й по­чи­на­є­ться спе­ктакль Т. Тру­но­вої. Двоє ла­ке­їв — Іван (Іван Зав­го­ро­дній) та Гав­ри­ло (Сер­гій Пе­тько), ле­жать со­бі десь на при­ва­тно­му пля­жі й лі­ни­во ба­зі­ка­ють на те­му «мо­хна­тий шмєль» і «ду­ши­стий хмєль». А ти ж ішов сю­ди, мо­жли­во, на­спі­ву­ю­чи якраз «шмєль-хмєль», цей кі­но­шний ро­манс на­пів­а­ри­сто­кра­тич- но­го плей­боя. А тут отак, із по­ро­га, да­ють зро­зу­мі­ти, що твоя ва­лі­за з ро­ман­са­ми не зна­до­би­ться то­бі. Бо ця ви­ста­ва про­ста­цьки-лег­ко­ва­жна, не­мов хо­хма із шкіль­но­го тво­ру на кшталт: «Пе­ре­ді мною си­ді­ло не­ба­че­не ви­до­ви­ще. Це ви­до­ви­ще бу­ла Ма­ру­ся»...

То­бі хо­че­ться по­лю­би­ти цю ви­ста­ву, бо ти лю­биш лю­дей, які її зро­би­ли. Але от бі­да — тво­їй лю­бо­ві важ­ко за щось за­че­пи­ти­ся. Ось при­хо­дить Па­ра­тов (Ан­дрій Са­мі­нін) із бу­ке­том хри­зан­тем — і тут із ку­ліс ви­су­ва­є­ться сим­па­ти­чна ко­ня­ча мор­да й жує хри­зан­те­му. Мор­да, зві­сно, бу­та­фор­ська. Але, зда­є­ться, во­на по­чу­ва­є­ться сво­єю по­між ін­ших пер­со­на­жів. Бо ці пер­со­на­жі ство­ре­ні з яко­гось не ду­же ва­го­мо­го ма­те­рі­а­лу, на­че ви­рі­за­ні з па­пе­ру. Іно­ді ви­рі­за­ні май­стер­но, на­віть вір­ту­о­зно, як-от Мо­кій Пар­мьо­нич (Ана­то­лій Ящен­ко), або Ро­бін­зон (Акмал Гу­ре­зов) чи Ха­ри­та Ігна­тьєв­на (Ле­ся Са­ма­є­ва). Яв­но ті­ле­сні­ша — Ла­ри­са (Ан­на То­пчій), але ця ті­ле­сність ви­ра­зно ті­ней­джер­ська, тоб­то не від «ті­єї епо­хи». Тут ви­ни­кає обе­ре­жне за­пи­та­н­ня: а що ця Ла­ри­са, та й усі ін­ші, ро­блять на те­ри­то­рії ці­єї п’єси? І що ми всі тут ро­би­мо?

Ко­лись Не­чуй-Левицький го­во­рив, що на­шій пу­блі­ці не ці­ка­ві п’ єси Остров­сько­го, бо опи­са­ні ним ку­пці мос- ков­ські зов­сім не схо­жі на на­ших ку­пців. Це ва­жли­ве сло­во — «схо­жі» чи ні. Уя­віть, що ви ста­ви­те Остров­сько­го і шу­ка­є­те «щось схо­же» у нав­ко­ли­шньо­му жит­ті. І ра­птом ба­чи­те, що ні се­ред на­ших, ні на­віть се­ред мо­сков­ських ни­ні­шніх ку­пців уже не­ма ні «схо­жих на тих, що в Остров­сько­го», ні на­віть на тих, яки­ми во­ни ще не­дав­но нам уяв­ля­ли­ся.

Сло­ва «плей­бой» і «пле­бей» ста­ли по­ді­бні не ли­ше за зву­ча­н­ням. Усе стрім­ко спро­сти­ло­ся до рів­ня при­мі­тив­но­го шкіль­но­го тво­ру. Який там «шмєль­хмєль»! Якщо ви не хо­че­те пе­ре­спі­ву­ва­ти дав­ні ро­ман­си і зро­би­ти че­сний спе­ктакль — він бу­де схо­жим на тра­гі­фарс Та­ма­ри Тру­но­вої. Хтось ска­же про цю ви­ста­ву: «Цирк на дро­ті». Не­хай, але акто­ри пра­цю­ють тут так сер­йо­зно, не­мов справ­ді ба­лан­су­ють на то­му дро­ті десь під ку­по­лом! Мо­же, ця дум­ка де­що умо­гля­дна, від неї не за­пла­чеш без­ко­ри­сли­ви­ми сльо­за­ми спів­пе­ре­жи­ва­н­ня і спів­чу­т­тя. Але хо­ча б стає зро­зумі­ло, що пе­ред то­бою і чо­му це зро­бле­но са­ме так. При­найм­ні, я так зро­зу­мів — три­ма­ю­чись за свою по­тер­ту ва­лі­зу з до­сві­дом...

На­сту­пний по­каз ви­ста­ви « Без­при­дан­ни­ця. Вер­сія » від­бу­де­ться 24 ли­сто­па­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.