Як зму­си­ти ба­та­рей­ки «зда­ти­ся»?

Еко­акти­ві­сти до­мо­ви­ли­сяз ім­пор­те­ра­ми про спів­пра­цю з ути­лі­за­ції від­хо­дів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Що­ро­ку в Укра­ї­ну за­во­зять що­най­мен­ше 2500 тонн паль­чи­ко­вих ба­та­ре­йок. Але, за під­ра­хун­ка­ми еко­ло­гів, для ути­лі­за­ції зби­ра­ють ли­ше 1% з них. Ві­до­мо, що у ба­та­рей­ках мі­стя­ться важ­кі ме­та­ли, які від­но­ся­ться до пер­шо­го кла­су не­без­пе­ки. Вду­май­тесь: одна ба­та­рей­ка мо­же за­бру­дни­ти до 400 лі­трів во­ди та 20 ква­дра­тних ме­трів ґрун­ту!

В Укра­ї­ні вже че­твер­тий рік діє ме­ре­жа збо­ру ба­та­ре­йок «Ба­та­рей­ки, зда­вай­те­ся!». На сьо­го­дні во­на пра­цює у 23 ре­гіо­нах. Во­лон­те­ри і ком­па­нії, які під­клю­чи­ли­ся до про­е­кту, від­кри­ли май­же 1100 пун­ктів збо­ру в на­вчаль­них за­кла­дах, офі­сах то­що. У про­е­кті бе­руть участь по­над 700 волонтерів. За сло­ва­ми го­ло­ви ор­га­ні­за­ції «Ба­та­рей­ки, зда­вай­те­ся!» Лю­бо­ві Ко­ло­сов­ської, во­ни став­лять со­бі ам­бі­тну ціль — зби­ра­ти 100% від­пра­цьо­ва­них ба­та­ре­йок.

Са­ме з та­кою іде­єю акти­ві­сти про­е­кту звер­ну­ли­ся до по­ста­чаль­ни­ків ці­єї про­ду­кції з ме­тою спів­пра­ці. Ві­дгу­кну­ли­ся шість ком­па­ній-ім­пор­те­рів, що ко­ман­да іні­ці­а­ти­ви вва­жає кро­ком до на­ла­го­дже­н­ня про­ми­сло­вої пе­ре­роб­ки ба­та­ре­йок в Укра­ї­ні. Оскіль­ки за­ко­но­дав­чо си­сте­ма пе­ре­роб­ки ба­та­ре­йок у нас не уго­дже­на, ви­рі­ши­ли ро­би­ти дві спра­ви па­ра­лель­но: ство­рю­ва­ти за­ко­но­дав­чу ба­зу для ці­єї ді­яль­но­сті та ор­га­ні­за­цію, яка ві­зьме­ться за ко­ор­ди­на­цію збо­ру та на­ла­го­дже­н­ня пе­ре­роб­ки — орі­єн­тов­но це ста­не­ться на по­ча­тку 2017 ро­ку.

«Сьо­го­дні в Укра­ї­ні не­має жо­дно­го під­при­єм­ства, яке б за­йма­ло­ся пе­ре­роб­кою ви­ко­ри­ста­них ба­та­ре­йок. Ра­ні­ше їх зво­зи­ли на львів­ський за­вод «Ар­ген­тум», але за­раз він при­пи­нив пе­ре­роб­ку, від­пра­цьо­ва­ні ба­та­рей­ки про­сто зби­ра­ю­ться на скла­дах. Це від­бу­ва­є­ться то­му, що пе­ре­роб­ка не є рен­та- бель­ною, в усіх кра­ї­нах во­на до­та­цій­на. В Єв­ро­пі пе­ре­роб­ка одні­єї тон­ни ба­та­ре­йок ко­штує 400—600 єв­ро», — за­зна­чає Лю­бов КОЛОСОВСЬКА.

При цьо­му, за сло­ва­ми пред­став­ни­ків Все­укра­їн­ської іні­ці­а­ти­ви «Укра­ї­на без смі­т­тя», в на­шій дер­жа­ві за­ко­но­дав­чо не пе­ред­ба­че­но збе­рі­га­н­ня ба­та­ре­йок без лі­цен­зії на це. Сьо­го­дні до про­це­су ство­ре­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи, окрім акти­ві­стів-еко­ло­гів, за­лу­чи­ли Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, екс­пер­тів з Ав­стрії, Фран­ції та Бол­га­рії.

Фа­хів­ці вва­жа­ють, що зав­дя­ки та­ко­му рі­шен­ню мо­жна бу­де за­кла­да­ти ко­шти на збір і пе­ре­роб­ку ба­та­ре­йок у їх вар­тість — щоб зро­би­ти пе­ре­роб­ку рен­та­бель­ною. Тоб­то за­про­ва­ди­ти мо­дель «за­бру­дню­вач пла­тить», яка діє в Єв­ро­пі та США. Експерти ка­жуть, що на­віть три ко­пій­ки, за­кла­де­ні у вар­тість, да­дуть у бю­джет по­над п’ять міль­йо­нів гри­вень. Але ці оцін­ки орі­єн­тов­ні, бо укра­їн­ські по­тен­цій­ні пе­ре­ро­бни­ки та їхні єв­ро­пей­ські ко­ле­ги по­ки не мо­жуть на­зва­ти кон­кре­тну вар­тість пе­ре­роб­ки. А ор­га­ні­за­ція, яку зби­ра­ю­ться ство­ри­ти акти­ві­сти з ім­пор­те­ра­ми та пе­ре­ро­бни­ка­ми, по­вин­на за­без­пе­чи­ти про­зо­рість гри ко­жно­го уча­сни­ка.

«Го­ри­зон­таль­на ініціатива у спів­пра­ці гро­мад­сько­сті та бі­зне­су за­без­пе­чить біль­шу про­зо­рість, ніж це зро­бить дер­жав­на ор­га­ні­за­ція. Ми ма­ли не­при­єм- ний пре­це­дент, ко­ли ді­я­ла по­ста­но­ва Ка­бмі­ну №915, і всі еко­ло­гі­чні по­да­тки зби­ра­ла дер­жав­на мо­но­поль­на ор­га­ні­за­ція. Гро­ші, які ту­ди над­хо­ди­ли, ні­хто не міг кон­тро­лю­ва­ти, і, як ви ба­чи­те, до­сі не по­бу­ду­ва­ли ні сор­ту­валь­ні лі­нії, ні пе­ре­ро­бні за­во­ди, ні кон­тей­не­ри для роз­діль­но­го збо­ру смі­т­тя. Ми про­по­ну­є­мо ва­рі­ант, який до­по­мо­же отри­ма­ти пов­ний звіт про те, скіль­ки по­сту­пи­ло ко­штів і на що їх ви­тра­ти­ли» — акцен­тує ке­рів­ник еко­ло­гі­чно­го про­е­кту «Укра­ї­на без смі­т­тя» Єв­ге­нія АРАТОВСЬКА.

Уча­сни­ки іні­ці­а­ти­ви спо­ді­ва­ю­ться, що во­на бу­де успі­шною і ста­не при­кла­дом для на­ла­го­дже­н­ня пе­ре­роб­ки усіх ви­дів смі­т­тя.

ФО­ТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.