«Жон­глю­ва­н­ня»... ви­со­тка­ми

Чо­му план ки­їв­ської вла­ди що­до об’єктів скан­даль­но­го бі­зне­сме­на Ана­то­лі­я­Вой­це­хов­сько­го на­вряд чи спра­цює

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Інна ЛИХОВИД, «День»

абу­дов­ник по­ки­нув об’єкт, усі спів­ро­бі­тни­ки звіль­не­ні, хто до­бу­дує бу­ди­нок — не­зро­зумі­ло. Ва­ша при­су­тність на зу­стрі­чі ін­ве­сто­рів не­об­хі­дна, щоб роз­ро­би­ти подаль­ший план дій та під­пи­су­ва­ти до­ку­мен­ти до ор­га­нів вла­ди», — це ого­ло­ше­н­ня з сайта ін­ве­сто­рів ком­па­нії «Уко­груп». Ра­зом з ТОВ «Сі­ті-груп» во­на на­ле­жа­ла за­бу­дов­ни­ку Ана­то­лію Вой­це­хов­сько­му, яко­го кіль­ка мі­ся­ців то­му аре­шту­ва­ли за ма­хі­на­ції з до­ку­мен­та­ми на зе­мель­ні ді­лян­ки під но­во­бу­до­ви. Зго­дом Вой­це­ховсь- ко­го ви­пу­сти­ли під за­ста­ву, а ошу­ка­ні ін­ве­сто­ри опи­ни­ли­ся зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми сам на сам. Адже близь­ко 40 об’єктів, ко­трі зво­ди­ли ком­па­нії одіо­зно­го бі­зне­сме­на, не­до­бу­до­ва­ні або не зда­ні в екс­плу­а­та­цію че­рез від­су­тність не­об­хі­дних до­ку­мен­тів.

Пі­ра­мі­да не­до­бро­со­ві­сно­го за­бу­дов­ни­ка — це урок для тих, хто за­хо­тів ста­ти вла­сни­ком квар­ти­ри за мі­ні­маль­ною ці­ною і без жо­дних га­ран­тій. Та­кож це урок для мі­ста, ко­тре має ста­ви­ти за­по­бі­жни­ки, щоб уни­ка­ти ін­ших «вой­це­хов­ських». Бо до ко­го за­раз звер­та­ю­ться ошу­ка­ні ін­ве­сто­ри? Са­ме до мі­ських ор­га­нів вла­ди. Ясна річ, за мі­ські ко­шти 40 ви­со­ток ні­хто не до­бу­дує, та й тре­ба ро­зі­бра­тись з до­ку­мен­та­ми на зем­лю, з тим, чи до­три­ма­ні бу­ді­вель­ні нор­ми, і чи, вла­сне, є до­звіл на бу­дів­ни­цтво.

РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІД АКТИВ­НО­СТІ ВКЛАДНИКІВ

Пе­ре­ві­ри­ти усе це мі­сто про­по­нує... ін­ве­сто­рам. Ал­го­ритм дій дня­ми пре­зен­ту­вав за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр Спа­сиб­ко. Крім розв’яза­н­ня зга­да­них пи­тань, гро­ма­дя­нам про­по­ну­ють ство­ри­ти ОСББ або ін­ше фор­маль­не об’єд­на­н­ня, щоб гур­том від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва. Для кон­суль­ту­ва­н­ня при ко­жній ра­йон­ній адмі­ні­стра­ції Ки­є­ва ство­ре­ні спе­ці­аль­ні ро­бо­чі гру­пи. За­про­по­ну­ва­ти біль­ше мі­сто, мо­же, й не має пра­ва. Та чи спра­цює ця си­сте­ма?

«Ал­го­ритм дій з то­чки зо­ру за­ко­но­дав­ства пра­виль­ний, але в ре­аль­но­сті є ряд про­блем, які ви­ни­ка­ти­муть че­рез люд­ський фа­ктор. Вла­сни­кам квар­тир до­ве­де­ться са­мо­ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­ся, а це озна­чає, що від 100 до 500 при­ва­тних осіб ма­ють зна­йти ко­ор­ди­на­ти один одно­го, адре­си, те­ле­фо­ни. Да­лі хтось має про­я­ви­ти іні­ці­а­ти­ву і по­ча­ти актив­но та без­ко­штов­но пра­цю­ва­ти, і при цьо­му отри­му­ва­ти зви­ну­ва­че­н­ня, ча­сто без­під­став­ні, у ма­хі­на­ці­ях, — ко­мен­тує ар­хі­те­ктор Олег Гре­чух. — Схо­жа си­ту­а­ція бу­ла з бу­дин­ком у Ла­бо­ра­тор­но­му про­вул­ку, 6. Спо­ча­тку по­ло­ви­ну квар­тир там ма­ли отри­ма­ти пра­ців­ни­ки СБУ, по­тім цю час­тку збіль­ши­ли, по­ча­ли зво­ди­ти до­да­тко­ві по­вер­хи, пе­рі­о­ди­чно ви­ни­ка­ли конф- лі­кти між СБУ та за­бу­дов­ни­ком. Усе за­кін­чи­лось тим, що лю­ди ство­ри­ли фор­маль­ну ор­га­ні­за­цію і вла­сним ко­штом до­бу­до­ву­ва­ли об’єкт. Тоб­то за­зви­чай ор­га­ні­зо­ву­є­ться актив­на мен­шість, яка по­тім з па­сив­ної біль­шо­сті рі­зни­ми спосо­ба­ми на­ма­га­є­ться ви­би­ти гро­ші, щоб бу­ди­нок за­вер­ши­ти. То­му з об’єкта­ми Вой­це­хов­сько­го все за­ле­жить від лю­дей».

«ЦЕ ПЛАН ПЕРЕДІЛУ, А НЕ ВИ­ХІД ІЗ СИ­ТУ­А­ЦІЇ»

На дум­ку го­ло­ви гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бар­ви жи­т­тя» Лі­дії Гон­ча­рен­ко, про­по­зи­ція мі­ста са­мо­стій­но до­бу­ду­ва­ти об’єкти Ана­то­лія Вой­це­хов­сько­го не спра­цює. «Си­ту­а­ція з об’єкта­ми Вой­це­хов­сько­го — це гра, — про­дов­жує акти­віс­тка. — Мі­сто ка­же, щоб їх до­бу­ду­ва­ли жи­те­лі, але це не­ре­аль­но. Я вва­жаю, що лю­дям зно­ву за­про­по­ну­ють бан­дит­ську схе­му, за якою їм до­ве­де­ться до­бу­до­ву­ва­ти са­мим, а зна­чить — шу­ка­ти ін­ве­сто­ра. От у вла­ди є на при­кме­ті ін­ве­стор, він ві­зьме­ться за­вер­ши­ти бу­ди­нок, але або на пев­них умо­вах з вла­дою, або лю­ди в цьо­му бу­дин­ку опи­ня­ться в ка­ба­лі. Це план переділу, а не ви­хід із си­ту­а­ції. Має бу­ти здо­ро­ва дер­жав­ни­цька по­лі­ти­ка, план роз­ви­тку Ки­є­ва, який ба­зу­ва­ти­ме­ться не ли­ше на ін­ве­сти­цій­них про­е­ктах, а й пе­ред­ба­ча­ти­ме роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри».

Дня­ми у Ген­про­ку­ра­ту­рі по­ві­до­ми­ли про за­вер­ше­н­ня до­су­до­во- го роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні про­ти Вой­це­хов­сько­го. На­ра­зі пі­до­зрю­ва­ний та адво­ка­ти озна­йом­лю­ю­ться з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви, що по­тім пі­де до су­ду. Якщо за­бу­дов­ни­ка справ­ді аре­шту­ють, це бу­де уро­ком для йо­го ко­лег — щоб не йшли ті­єю са­мою до­ро­гою.

«Усі бу­ді­вель­ні ком­па­нії йдуть шля­хом Вой­це­хов­сько­го: за­бу­дов­ни­ки бе­руть не які­стю, а кіль­кі­стю об’єктів, а там — як пі­де, — за­зна­чає Лі­дія Гон­ча­рен­ко. — Це ро­би­ться че­рез силь­ний ло­бізм у Ки­їв­ра­ді. Зу­пи­ни­ти це не­має шан­сів. Я про­ве­ла по­над 50 акцій, ба­га­то чо­го ми від­сто­я­ли, як-от парк Ін­тер­на­ціо­наль­ний, але це по­оди­но­кі мо­мен­ти, а в ці­ло­му си­ту­а­ція жа­хли­ва».

РЕ­ПУ­ТА­ЦІЯ НЕ ГА­РАН­ТУЄ ЯКО­СТІ

Оби­ра­ю­чи квар­ти­ру у но­во­бу­ді, так чи іна­кше гро­ма­дя­ни ри­зи­ку­ють. Цей ри­зик тро­хи змен­шує ре­пу­та­ція за­бу­дов­ни­ка, але істо­рія Юлії Най­да­но­вої до­во­дить, що ім’я ком­па­нії не зав­жди га­ран­тує якість. Квар­ти­ру жін­ка при­дба­ла не у сум­нів­ної «Уко­груп» чи «Сі­ті-груп», а в дав­ньо­го грав­ця бу­ді­вель­но­го рин­ку ПАТ «ХК «Ки­їв­мі­ськ­буд».

«При по­ку­пці квар­ти­ри пред­став­ни­ки хол­дин­го­вої ком­па­нії пе­ре­ко­ну­ва­ли ме­не, що бу­ди­нок вже зда­но в екс­плу­а­та­цію. Однак до­сі не під­клю­че­ні опа­ле­н­ня та га­ря­че во­до­по­ста­ча­н­ня, не вста­нов­ле­но те­пло­ві лі­чиль­ни­ки. Та­кож є про­бле­ма з еле­ктро­по­ста­ча­н­ням, оскіль­ки во­но під­клю­че­не за тим­ча­со­вою схе­мою. Де­кіль­ка ра­зів на до­бу ме­шкан­ці за­ли­ша­ю­ться без еле­ктро­енер­гії. Тоб­то бу­дин­ки по ву­ли­ці Дра­го­ма­но­ва, 2Б та Дра­го­ма­но­ва, 2А не при­да­тні для про­жи­ва­н­ня. Фа­кти­чно біль­ше 700 ро­дин ме­шка­ють у цих бу­дин­ках, і у ба­га­тьох є ма­лень­кі ді­ти», — опи­сує си­ту­а­цію Юлія Най­да­но­ва.

У ком­па­нії на звер­не­н­ня ме­шкан­ців від­мов­чу­ю­ться, на­ра­зі лю­ди че­ка­ють ре­а­кції від мі­сько­го го­ло­ви та ви­щих ор­га­нів вла­ди. А Олег Гре­чух за­зна­чає, що до­ки си­ту­а­ція на бу­ді­вель­но­му рин­ку не­ста­біль­на, а за­бу­дов­ни­ки ча­сто за­йма­ю­ться яки­мись обо­руд­ка­ми, ку­пів­ля жи­тла — це на­че гра у ло­те­рею.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.