Жур­на­лі­сти­ка в час Трам­па

Які ви­снов­ки укра­їн­ські ЗМІ ма­ють зро­би­ти пі­сля ви­бо­рів у США

Den (Ukrainian) - - 25 - На­та­ля ІЩЕН­КО

Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США не­спо­ді­ва­но да­ли по­штовх для обго­во­ре­н­ня су­то вну­трі­шньо укра­їн­сько­го пи­та­н­ня: ста­ну су­ча­сної жур­на­лі­сти­ки в Укра­ї­ні.

Бу­кваль­но в день го­ло­су­ва­н­ня в Спо­лу­че­них Шта­тах аме­ри­кан­ський гро­ма­дя­нин і по­лі­ти­чний ана­лі­тик Зе­нон За­ва­да опри­лю­днив на сай­ті «Де­те­ктор ме­діа» роз­гром­ну ста­т­тю що­до по­лі­ти­ки ви­сві­тле­н­ня пе­ре­ви­бор­чої кам­па­нії в США в ме­ді­а­про­сто­рі Укра­ї­ни. За­го­ло­вок ма­те­рі­а­лу — «Гань­ба укра­їн­сько­го мейн­стрі­му» — є ко­ро­тким ви­кла­де­н­ням йо­го змі­сту. (Під «укра­їн­ськи­ми мейн­стрім-ЗМІ» ав­тор має на ува­зі «про­від­ні те­ле­ка­на­ли та сай­ти но­вин ( « Укра­їн­ська прав­да » , « Но­вое Вре­мя», «Лі­вий Бе­рег») і за­хі­дні ЗМІ укра­їн­ською мо­вою («Ра­діо Сво­бо­да » , « Го­лос Аме­ри­ки » , Deutsche Welle)»).

Спо­ча­тку аж за­над­то емо­цій­ний текст був пе­ре­пов­не­ний ксе­но­фоб­ськи­ми за­ява­ми, зокре­ма — що­до на­ціо­наль­ної при­на­ле­жно­сті де­яких го­лов­них ре­да­кто­рів, але, ко­ли ре­да­кція « Де­те­ктор ме­діа» при­бра­ла ці ви­па­ди, з’яви­ла­ся мо­жли­вість вчи­та­ти­ся та спро­бу­ва­ти зро­зу­мі­ти, що нам хо­тів ска­за­ти ав­тор.

Пер­ша те­за За­ва­ди: «мейн­стрім-ЗМІ» в Укра­ї­ні ви­сві­тлю­ва­ли ли­ше ті со­ціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня, які по­ка­зу­ва­ли, що ні­би­то біль­шість аме­ри­кан­ців під­три­му­ють Гіл­ла­рі Клін­тон, та ігно­ру­ва­ли опи­ту­ва­н­ня, які по­ка­зу­ва­ли пе­ре­ва­гу Трам­па.

Дру­га те­за: в укра­їн­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі акцен­ту­ва­ла­ся ува­га на до­брих сто­сун­ках Трам­па з Пу­ті­ним, але май­же ні­чо­го не роз­по­від­а­ло­ся про вза­є­мо­дію ро­ди­ни Клін­то­нів з ро­сій­ським бі­зне­сом.

Тре­тє. На дум­ку Зе­но­на За­ва­ди, «мейн­стрім-ЗМІ» при­хо­ва­ли від укра­їн­ських чи­та­чів ре­аль­ну по­зи­цію Трам­па що­до укра­їн­сько­го пи­та­н­ня, зокре­ма йо­го обі­цян­ку, що « Пу­тін не пі­де да­лі в Укра­ї­ну за йо­го ке­рів­ни­цтва » . Але на­то­мість ши­ро­ка під­трим­ка бу­ла на­да­на Клін­тон, у якої, на дум­ку ав­то­ра стат­ті, « не­має ні­яко­го пла­ну»,»тіль­ки подаль­ші сан­кції і го­тов­ність до вій­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.