За хви­ли­ну два­над­ця­та

«04-10.11.2016»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

По га ні з ма йя ви яви ли ся го дин ни ка рі. Їхній ка - лен дар по спі шав аж на чо ти ри ро ки. Як ви яви - лось, не по ми ля єть ся ли ше Го - дин­ник су­дно­го дня, з 1992 ро­ку не вбла ган но рік у рік зно ву на - бли­жа­ю­ться до по­зна­чки пів­ніч. Пе ре мо га До наль да Трам па на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США на ба га то біль шою мі рою, ніж в ас пек ті про ти сто ян ня з Ро сі­єю, за­гро­жує Укра­ї­ні і сві­то­ві ри­зи­ка­ми но­вої гло­баль­ної вій­ни.

■ Ще на ста дії пе ред ви бор - ної кам­па­нії експерти за­зна­ча­ли, що ізо ля ці о ніс­тсь ка ри то ри ка Трам па су пе ре чить за сад ни чим пун­ктам йо­го ви­бор­чої пла­тфор­ми. До­нальд Трамп мо­же скіль­ки за вгод но ви ма га ти від Apple пе - ре нес ти ви роб ни чі по туж нос ті з Ки­таю до США — і на­зи­вай­те це про­те­кціо­ні­змом, але про­да­ва­ти­ся ці мо­біль­ні те­ле­фо­ни все одно ма­ють по всій пла­не­ті, а от­же, за­без пе че но під трим ку до ла ра як го лов но го пла тіж но го за со бу у сві­ті, і екс­пор­ту аме­ри­кан­ських цін нос тей, аме ри кансь ко го спо - со­бу жи­т­тя як го­лов­них скла­до­вих зов­ні­шньої по­лі­ти­ки США.

■ Трамп ве де мо ву про змі - щен ня прі о ри те тів аме ри кансь - кої по­лі­ти­ки з Близь­ко­го Схо­ду і Єв­ро пи у бік про ти сто ян ня еко - но­мі­чній і вій­сько­во-по­лі­ти­чній екс­пан­сії Ки­таю? І тут го­лов­ним ін­стру­мен­том ста­нуть іні­ці­йо­ва­ні Ба ра ком Оба мою, і не ми лі Трам по ві, зо ни віль ної тор гів - лі — Ти­хо­оке­ан­ське пар­тнер­ство ( TPP) і Транс ат лан тич не тор го - вель­не та ін­ве­сти­цій­не пар­тнер­ство (TTIP) (зо­на віль­ної тор­гів­лі між Єв­ро­со­ю­зом і США). А от­же, й адмі­ні­стра­ція Трам­па при­ре че на на спів пра цю зі ста ри ми зов ніш ньо по лі тич ни ми пар т не - ра­ми, за­ра­ди під­трим­ки до­мі­ну­ю­чо­го ста­но­ви­ща ви­му­ше­на бу­де до три му ва ти ся ко лиш ніх зов - ні­шньо­по­лі­ти­чних зо­бов’язань.

■ По сту ло ва ний Трам пом від­хід США з Близь­ко­го Схо­ду? Га даю, май бут ню стра те гію США в ре гі о ні бу де ви зна че но в най­ближ­чих мі­сяць-пів­то­ра, ще до то го, як пре зи дент- рес пуб лі - ка­нець по­ся­де в Оваль­но­му ка­бі­не ті. Див не твер д жен ня? До - нальд Трамп пе ре їде до Бі ло го до му ли ше більш ніж че рез два мі­ся­ці — 20 сі­чня на­сту­пно­го ро­ку, а ро сійсь ка авіа нос на гру па « Адмі ра ла Куз не цо ва » при бу ла до бе ре гів Си рії вже сьо год ні. Вра хо ву ю чи її об ме же ну ав - то­ном­ність, Во­ло­ди­мир Пу­тін бу де ви му ше ний чи з гань­бою по­вер­ну­ти — цьо­го ра зу вже на зав ж ди, до пор­ту при­пи­ски ір­жа­ве ко­ри то, що осо ро ми ло йо го кра ї ну і йо го са мо го, чи від да ти на каз про удар по Алеп по най ближ чи ми дня - ми. І то­ді стра­те­гія адмі­ні­стра ції Трам па у від но си нах з Ро­сі­єю бу­де ви­зна­че­на на ро­ки впе­ред адмі­ніст ра­ці­я­ми Оба­ми і Пу­ті­на. У цьо­му на Пу­ті­на мо­жна пок ла да ти ся — ро сійсь кий пре­зи­дент ви­явив рід­кі­сний дар за­га­ня­ти се­бе у де­да­лі но­вий гео­по лі тич ний глу хий кут там, де, зда­ва­ло­ся, їх не­мо­жли­во зна­йти.

■ Та й не­о­дно­ра­зо­во ви­слов­ле­ні До­наль­дом Трам­пом ком­плі­мен­ти що­до сти­лю ке­рів­ни­цтва Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, скіль­ки в них бу­ло від ре­аль­них сим­па­тій, а скіль­ки від ри­то­ри­чно­го при­йо­му, по­кли­ка­но­го про­ти­ста­ви­ти ство­ре­ний ро­сій­ськи­ми і роз­мно­же­ний сві­то­ви­ми ЗМІ і зро­зумі­лий зав­дя­ки на­о­чно­сті пе­ре­сі­чно­му ви­бор­це­ві вір­ту­аль­ний образ силь­но­го пре­зи­ден­та Ро­сії слаб­ко­му пре­зи­ден­то­ві Оба­мі. Хоч би як там бу­ло, на зем­ній ку­лі бу­де за­ті­сно двом лі­де­рам су­пер­дер­жав з ам­бі­ці­я­ми Пу­ті­на, і тут пре­зи­ден­ти Пу­тін і Трамп, не­за­ле­жно від то­го, від­бу­де­ться чи ні ме­до­вий мі­сяць в аме­ри­ка­но-ро­сій­ських від­но­си­нах, при­ре­че­ні на сер­йо­зний осо­би­стий кон­флікт.

■ Ястру би в но вій ад мі ніс т - ра­ції — Майк Пенс як ві­це-пре­зи­дент і Ньют Гін­грич як най­імо­вір ні ший на сьо год ні кан ди дат на по са ду го ло ви Держ де пу, оби­два вже ви­сло­ви­ли­ся за збіль­шен ня аме ри кансь кої при сут - но­сті в Єв­ро­пі, на­тиск на Ро­сію в Си­рії, при­зу­пи­не­н­ня уго­ди з Іра­ном — це не ко­ман­да Трам­па, це ту­га ву­зда і шпо­ри, яки­ми вла­сна пар­тія має на­мір при­бор­ка­ти і при бор кає не об’ їж д же но го мус тан га в пре зи ден­тсь ко му кріс лі. Згор тан ня де яких со ці - аль­них про­грам Оба­ми і на кіль­ка по­ряд­ків жорс­ткі­ший зов­ні­шньо по лі тич ний курс — ось все, чим ви різ ня ти меть ся по лі ти ка Бі­ло го до му на сту­пні чо­ти­ри ро - ки. Зви­чай­но, все це на тлі ма­со­вих про тес тів усіх мен шин, що існу­ють у США, яких вже не раз обра­зив і обра­зить ще те­пер вже пре зи дент До нальд Трамп. Здо - ро­вень­кі бу­ли, но­ві 60-ті!

■ У світ лі цьо го на віть вза - єм ні так тич ні по ступ ки Ро сії і США, будь- який роз мін пі ша - ків — будь-яке спро­ще­н­ня си­ту­а­ції на ша­хів­ни­ці, стра­те­гія ціл­ком у сти лі пре зи ден та Трам па, спри­я­ти­муть не роз­ряд­ці си­ту­а­ції, а на впа ки, на бли жа ти муть ви рі шаль ний кон ф лікт. Чи ста - не но­вою Ка­риб­ською Укра­їн­ська чи Си рійсь ка кри за, не важ - ли­во. З но­вим не­пе­ре­дба­чу­ва­ним пре­зи­ден­том, так са­мо як і з но­вою силь ною ад мі ніс т ра ці­єю у Ва шин г то ні, хви лин на стріл ка вже сьо год ні по до ла ла два з трьох ді­лень, що за­ли­ши­ли­ся на го­дин­ни­ку Су­дно­го дня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.