«Яй­ця Фа­бер­же» па­нів­но­го кла­су,

Або Скіль­ки мо­жна ви­яв­ля­ти зло­чин­ну на­їв­ність?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

ЧО­МУ НА­РОД НЕ ЗА­ПИ­ТУ­ЮТЬ

Якщо, як нам ка жуть і пи - шуть у Кон с ти ту ції, на род — дже ре ло вла ди, вер хов ний су ве­рен, то щось не­чу­ти бу­ло, щоб укра­їн­ський на­род до­зво­ляв пла­ти­ти та кі фан тас тич ні й ні чим не ви­прав­да­ні су­ми, що пе­ре­тво­рю­ють Укра­ї­ну на кра­ї­ну кри­чу­щої со­ці­аль­ної не­спра­ве­дли­во­сті, яка обі­цяє на­віть не но­ві май­да­ни, а справ­жню со­ці­аль­ну ре­во­лю­цію. Чо му на род не за пи ту ють, а все ви рі шу ють ку лу ар но? А мо же, на­род вва­жав би за кра­ще пла­ти­ти по 100 ти сяч гри вень не суд - дям і чи­нов­ни­кам, а ком­бри­гам і ком­ба­там на фрон­ті? Кра­ї­ною ке­ру­ють лю­ди, яких, зва­жа­ю­чи на їхні мо­раль­но-ети­чні особ ли­во­сті, не мо­жна на­віть на гар­ма­тний по стріл під пус ка ти до дер жав - них ва­же­лів. Хай би кра­ще си­ді­ли вдо­ма й охо­ро­ня­ли свої яй­ця Фа бер же. Па нує аб со лют на сис - те ма, ко ли гро ші от ри му ють не за ре­аль­ну ро­бо­ту, а за ста­тус, за по­са­ду, за пре­стиж. Між ін­шим, ми ну ло вже більш як два ро ки ро­бо­ти іно­зем­них ле­гіо­не­рів у на- ших держ струк ту рах. Де ко му з них пла­ти­ли каз­ко­ві за укра­їн­ськи ми мір ка ми зар пла ти. Ко ли бу­де по­став­ле­не пи­та­н­ня про ре­зуль­та­ти їхньої пра­ці?

ОБ’ЄКТИВ­НА СА­МО­ОЦІН­КА

На­ша вер­хів­ка за 25 ро­ків при­му­дри­ла­ся зро­би­ти Укра­ї­ну най­бі­дні­шою кра­ї­ною Єв­ро­пи. Це її, вер­хів­ки, об’єктив­на са­мо­оцін­ка. У нас ча­сто не спра­цьо­вує на­віть те, що спра­цьо­вує в ін­ших кра­ї­нах. На­при­клад, нам го­во­рять, що дер­жа­ва — не­ефе­ктив - ний вла­сник, а при­ва­тник — ефе­ктив­ний. В Укра­ї­ні при­ва­ти­зо­ву­ва­ли обл­га­зи й обл­енер­го. За­пи­тай­мо укра­їн­ців: ста­ло кра­ще? Ні, ста­ло до­рож­че. Олі­гар хи ви­кру­чу­ють ру­ки дер­жа­ві й ма­ють до­да­тко­ві пре­фе­рен­ції, як за ра­ху­нок держ­бю­дже­ту, так і за ра­ху­нок без­по­се­ре­дньо ки­шень про­стих укра­їн­ців. Так чи іна­кше, але Укра­ї­на має по­збав­ля­ти­ся всьо­го ке­рів­но­го ша­ру, який за 25 ро­ків про­де­мон­стру­вав пов­ну не­зда­тність ефе­ктив­но управ­ля­ти кра­ї­ною за фе­но­ме­наль­ної обда­ро­ва­но­сті що­до осо­би­сто­го зба­га­че­н­ня.

Олег Ляш ко, який ви явив ся ща­сли­вим во­ло­да­рем скар­бів, які на­вряд чи мо­жна за­ро­би­ти за до­по мо гою ко ро ви й вил, за про по - ну­вав усім укра­їн­цям без ви­ня­тку за­де­кла­ру­ва­ти свої пе­ре­ва­жно ну льо ві до хо ди. І ко ли йо го улю­бле­ні сіль­ські ба­бу­сі й ді­ду­сі, які не зна­ють, з яко­го бо­ку пі­ді­йти до комп’юте­ра, за­ва­лять міль­йо­на­ми де­кла­ра­цій усі на­ші кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни, в цій ма­сі бу­де лег­ко за­хо­ва­ти, роз­чи­ни­ти ве­ли­че­зні до­хо­ди чи­нов­ни­ків і нар­де­пів. Спо чат ку прос то му лю до ві тре ба бу ло б за без пе чи ти хоч якісь до хо ди, по ка ра ти зло ді їв і ха­бар­ни­ків у дер­ж­апа­ра­ті й де­пу­та­тсь ко му кор пу сі, а вже по тім бра­ти­ся за весь на­род.

До ре чі, нар деп Во ло ди мир Па ра сюк за явив на ка на лі « 112 Укра ї на » , що нар де пи за - зна чи ли у де кла ра ці ях не більш як 10% то го, що ма ють. Але й то го, що за зна чи ли, ви яви ло ся до сить для шо ко во го ефек ту в су­спіль­стві. На мою дум­ку, ні­чо­го в ці­єї вла ди не вий де, оскіль - ки во­на ви­кли­кає ко­ло­саль­ну не­до ві ру у ук ра їн ців, не до ві ру, ціл ком за слу же ну за два ро ки її ді яль нос ті. Їй не ві рять, а без ві -

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.