Де по­ба­чи­ти укра­їн­ське кі­но?

На ТБ — від­вер­та роз­мо­ва про один з най­ста­рі­ших кі­но­те­а­трів сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 13 на 14 ли­сто­па­да о 01.20 у про гра мі « Ар­ґу - мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві з Лю­дми­лою Гор де лад зе, ди рек тор кою куль­то­во­го сто­ли­чно­го кі­но­те­а­тру «Жов­тень», що той спе­ці­а­лі­зу­є­ться, зокре­ма, на де­мон­стра­ції ав торсь ко го, єв ро пейсь ко го та укра­їн­сько­го кі­но, іти­ме­ться про істо­рію кі­но­те­а­тру, про йо­го ак ту аль ну ді яль ність та про особ ли вос ті про ка ту ук ра їнсь - ких філь­мів.

Та кож гля да чі ді зна ють ся про но­ві про­ка­тні філь­ми. Зокре­ма, про дра­му «Франц» зна­но­го фран цузь ко го кі но май ст ра Фран­суа Озо­на, про бри­та­но-аме­ри­кан­ську стрі­чку «Фан­та­сти­чні зві рі й де їх шу ка ти » ре жи се ра Дей ві да Єй т са, що по вер тає на екра­ни ча­рів­ний світ са­ґи про Га­рі По те ра, а та кож про бой о вик «Зу­хва­лий Нік» із ні­ме­цькою кі­но­зір­кою Ті­лем Швайґе­ром.

Окрім то го, у най ближ чо му ви­пу­ску «Ар­ґу­мен­ту-Кі­но» те­ле- есеї про двох ви дат них ак то - рок — фран­цу­жен­ку Со­фі Мар­со й аме ри кан ку Меґ Ра ян, а ще про ві ко пом ний фільм Мі ло ша Фор­ма­на «Про­лі­та­ю­чи над гні­здом зо зу лі » , зня тий 1975 ро ку, але який не втра тить ак ту аль - нос ті ні ко ли й ні де у сві ті, де при род ний по літ віль но го ду ху обме­же­ний клі­ткою не­во­лі.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.