Три­ко­лор над Бі­лим до­мом?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

День 9 ли­сто­па­да ціл­ком мо­же пре тен ду ва ти на ста тус но во го дер жав но го свя та Ро сії. Пе ре мо га До наль да Трам­па на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США сприй ня та в сту ді ях ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня як дру­гий День пе ре мо ги, на рів ні з 9 трав ня. До ре чі, ду же зруч но: ро сі я ни мо жуть по чи на ти свят - ку­ва­ти 4 ли­сто­па­да, в день на­ро­дної єд нос ті, що плав но пе ре хо - дить у день жов­тне­во­го пе­ре­во­ро­ту 7 лис то па да, а він чає низ ку ли­сто­па­до­вих свят те­пер день обран ня До наль да Воль фо ви ча Трам па ке рів ни ком Пів ніч но­Аме ри кансь ко го фе де раль но го окру­гу й уро­чи­сто­го вста­нов ле­н­ня три­ко­ло­ра над бу­дів­лею у Ва­шинг­то­ні за адре­сою: Пен­силь­ва­нія-аве­ню, 1600, яку в про­сто­річ­чі на­зи­ва­ють Бі­лим до­мом.

■ На чер го во му « Ве че ре » у Со­лов­йо­ва, який про­йшов на ка­на­лі «Рос­сия-1» 9.11.16, па­ну­ва­ла ат мо сфе ра ди тя чо го щас тя. Так бу­ває на пер­ших днях на­ро­дже­н­ня, ко­ли ди­ти­на ще не знає, що ко­жен та­кий день — це ві­ха, яка на­бли­жає її до фі­на­лу. Мар­но шу­ка­ти ра­ціо­наль­ні при­чи­ни цьо го трі ум фу ван ня. Їх не має. І са­мі уча­сни­ки пе­ре­да­чі, лю­ди до­рос лі, які вже від бу ли ся, пре - крас но ро зу мі ють, що для них осо бис то і для Ро сії в ці ло му об - ран ня До наль да Трам па 45- м пре зи ден том США ні чо го хо ро - шо­го не обі­цяє.

■ Єди­не ре­аль­не дже­ре­ло ці­єї ра­до­сті — злов­ті­ха. Ця злов­ті­ха має кіль­ка адрес. Пер­ша з них, бе­зу­мов­но, Укра­ї­на. На са­мо­му по­ча­тку пе­ре­да­чі Со­лов­йов по­ві­до­мив, що «кра­ї­на, яка не спа­ла всю ніч, — це Укра­ї­на» і що «По­ро­шен­ко те­пер не знає, що йо­му ро­би­ти». По­лі­то­лог Сер­гій Мі­хє­єв за­явив, що «Укра­ї­на про­ле­ті­ла», оскіль­ки «Трамп ска­зав, що він го­то­вий ви­зна­ти Крим». Ро­сій­сько-аме­ри­кан­ський експерт Зло­бін ви­пра­вив: «Не го­то­вий ви­зна­ти, а го­то­вий обго­во­ри­ти», на що Со­лов­йов роз­дра­то­ва­но ки­нув: мов­ляв, це одне й те са­ме.

■ На ко­жно­му свя­ті має бу­ти го лов ний ге рой, іме нин ник. Основ ним бе не фі ці а ром пе ре мо - ги Трам па Со ло вйов при зна чив лі­де­ра ЛДПР, оскіль­ки са­ме Ж., ви­яв­ля­є­ться, єди­ний ві­рив у пе­ре мо гу Трам па, то ді як усі ін ші вва­жа­ли, що пе­ре­мо­же Клін­тон. « Ніх то з по лі ти ків у сві ті не ві - рив, а ВВЖ — ві­рив!» — уро­чи­сто за­явив Со­лов­йов і про­го­ло­сив Ж. но вим Нос т ра да му сом і вод - но­час но­вою Ван­гою.

■ Ж. прос то в сту дії по чав пи­ти шам­пан­ське і роз­по­від­а­ти, як він пер­шим при­ві­тав Трам­па і за­про­сив йо­го до Ро­сії. Пі­сля чо­го за явив, що « аме ри кансь кий на род упер ше за 240 ро ків узяв свою до лю у свої ру ки » , а та - кож — що пла­не­та від­ни­ні обер- та ти меть ся до вко ла осі Мос к ва­Ва­шинг­тон, а сан­кції бу­де зня­то.

■ На­справ­ді про­ви­дни­цький дар Ж. по­ясню­є­ться тим, що він що­дня ви­дає по кіль­ка со­тень ціл­ком бо­же­віль­них про­гно­зів і в ра­зі, якщо один із них здій­сню­є­ться, ого­ло­шує се­бе про­ро­ком. На­при­клад, у цій пе­ре­да­чі Ж. за­явив, що «США те­пер від­мов­ля­ться від сві­то­во­го па­ну­ва­н­ня і по­став­лять нас на­гля­да­ти за сві­том», пі­сля чо­го «ми про­ве­де­мо за­лі­зни­цю до Бом­бея». Крім то­го, Ж. по­обі­цяв, що «аме­ри­кан­ці пі­дуть з Іра­ку, а ми ту­ди не­гай­но увій­де­мо».

■ Що ж до пе­ре­мо­ги Трам­па, то ви­яв­ля­є­ться, він пе­ре­міг то­му, що йо­го під­три­мав Ж. «20 міль­йо- нів осіб по­ди­ви­лись мій ви­ступ ан­глій­ською для США. Я пе­ре­ко­ну­вав їх не го­ло­су­ва­ти за цю жін­ку, і во­ни ме­не по­слу­ха­ли», — по­яснив Ж. «Чо­му ме­ні по­до­ба­є­ться Трамп?» — за­пи­ту­вав Ж. І сам со­бі від­по­від­ав: «Він схо­жий на ме­не! У нас одна­ко­вий ви­бо­рець!».

■ Під кі нець пе ре да чі Ж. став над­зви­чай­но збу­дже­ним, по­чав ки да ти ся на із ра їль сь ко го екс­пер­та Яко­ва Ке­дмі і кри­ча­ти: «Всім мов­ча­ти, ко­ли ро­сій­ський цар у Крем лі си дить! Ми всіх ство­ри­ли! Весь світ ство­ри­ла Ро­сія! Ки­тай! Ку­бу! США! Ізра­їль!». Пі сля чо го за кли кав усіх від мо - ви­ти­ся від ал­ко­го­лю, зайня­ти­ся се­ксом і за­мовк.

■ Ви­слів «Оста­па не­сло» на цій пе­ре­да­чі мо­жна бу­ло за­сто­су­ва­ти пра­кти­чно до будь-ко­го з її уча­сни­ків, по­чи­на­ю­чи з ве­ду­чо­го. Со­лов­йов, де­мон­стру­ю­чи на­дзви­чай­ну лег­кість у дум­ках, опи­сав те, що те­пер ста­не­ться з Укра­ї­ною: «В Укра­ї­ні бу­де де­мо­кра­ти­чна дер­жа­ва, яка зро­зу­міє всі пе­ре­ва­ги член­ства в Ми­тно­му со­ю­зі».

■ Ро сійсь ка по лі тич на вер - хів ка іс нує і діє в ло гі ці ігор із ну льо вою су мою: що гір ше для пар т не ра, то кра ще для нас. Більш склад ні іг ри, в яких пра - цю­ють пра­ви­ла со­лі­дар­но­сті і коо пе ра ції, їм не ві до мі. То му в їх - ній кар­ти­ні сві­ту — що гір­ше для За­хо­ду, то кра­ще для Ро­сії. І вже тим біль ше, як що в Укра ї ні і кра­ї­нах Бал­тії — го­ре, то в Ро­сії тре­ба не­гай­но свя­тку­ва­ти.

■ Те, що об ран ня Трам па — це по га но для За хо ду в ці ло му, для Єв­ро­пи зокре­ма і для Укра­ї­ни та кра їн Бал тії окре мо — це більш-менш оче­ви­дно. Хо­ча ма­сш таб ці­єї не при єм нос ті ціл ком мо же ви яви ти ся не та ким ве ли - ким, яким він уяв­ля­є­ться, якщо су­ди­ти з пе­ред­ви­бор­ної ри­то­ри­ки Трам­па і пе­ред­ба­ча­ти, що він ді­я­ти­ме від­по­від­но до неї.

■ Але те, що обра­н­ня Трам­па не є по­да­рун­ком для Ро­сії — це оче­ви­дно вже за­раз. В еко­но­мі­ці од ним із за яв ле них прі о ри те тів Трам па ста не ска су ван ня об ме - жень на ви до бу ток влас ної наф - ти, слан­цю, га­зу й ін­ших енер­го­ре­сур­сів. На­віть екс­пер­там Со­лов­йо­ва зро­зумі­ло, що це при­зве­де до па­ді­н­ня сві­то­вих цін на на­фту. На слід ки цьо го для ро сійсь ко го бю­дже­ту спро­мо­жні про­ра­ху­ва­ти на­віть Са­та­нов­ський із Мі­хє­є­вим.

■ Трамп зби­ра­є­ться збіль­ши­ти ви­тра­ти на ар­мію. А но­вий ві­це­пре­зи­дент, ко­ли­шній гу­бер­на­тор Ін­ді­а­ни і при­хиль­ник Ру­ху ча­ю­ва­н­ня Майк Пенс на адре­су Ро­сії ви­сло­вив­ся вже ціл­ком ви­зна­че­но: «США по­вин­ні роз­гор­ну­ти в Поль­щі і Че­хії ра­ке­тний щит про­ти Ро­сії». Це зов­сім ін­ша ри­то­ри­ка по­рів­ня­но з ко­ли­шньою, ко­ли За­хід на­по­ле­гли­во ствер­джу­вав, що НАТО — це зов­сім не про­ти Ро­сії.

■ На змі ну ра фі но ва ним не - око нам і по літ ко рек т ним де мо - кра­там до вла­ди в США при­йшли гру бі чер во но пи кі здо ро вен ні хлоп ці з ча вун ни ми ку ла ка ми і ду бо ви ми ло ба ми. Для Пу ті на Трамп мо­же ви­яви­тись на­ба­га­то не при єм ні шим спів бе сід ни ком, ніж був Оба ма і мог ла б бу ти Гі - ла­рі Клін­тон. Пу­тін по­рів­ня­но з Трам­пом — про­сто дрі­бна кри­мі­наль­на ше­стір­ка по­ряд із до­свід­че ним без за кон ни ком. Де лі кат - ний Оба­ма ні­ко­ли в ді­а­ло­зі не да­вав зро­зу­мі­ти, що Ро­сія на по­ря­док мен ша за США в еко но міч - них від но си нах, та й у пла ні вій­сько­во­му в ра­зи по­сту­па­є­ться. Він ні­ко­ли не ді­яв з по­зи­ції си­ли і ти­ску на спів­бе сі­дни­ка.

■ Трам пу не влас ти ві де лі - ка­тність і про­ста вві­чли­вість. Він звик ді­я­ти з но­со­ро­го­вою пря­мо­тою, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи всі свої пе­ре ва ги у ва зі і си лі. І з пу тінсь - кою Ро сі­єю він, швид ше за все, не це­ре­мо­ни­ти­ме­ться. По­па­де­ться під но­ги — на­сту­пить і пі­де, не озир­нув­шись.

■ Обра­н­ня Трам­па впли­не на ни ніш ній сві то по ря док і, швид - ше за все, зро бить йо го менш стій ким і пе ред ба чу ва ним. Ро зу - му і доб ро ти, спів чут тя і до ві ри у сві­ті бу­де тро­хи мен­ше, ін­стинк тів і об ме же но го ін ди ві ду а - лі­зму — тро­хи біль­ше. Це, швид­ше за все, не ве ли кий від кат у про гре сив но му роз вит ку людсь - кої ци ві лі за ції. Так бу ва ло, і не раз. Люд ст во це по до лає, як по - до ла ло і не змір но більш се рйоз - ні проб ле ми.

■ Ра дість вер хів ки пу тінсь - кої Ро сії з цьо го при во ду бу де, швид ше за все, не дов гою. А ось по­хмі­л­ля пі­сля свя­та обі­цяє бу­ти важ­ким.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.