«Укра­їн­ський кон­тент – кон­ку­рен­то­спро­мо­жний»

Руслана Ли­жи­чко роз­по­ві­ла «Дню» про її но­ву ши­ро­ко­фор­ма­тну ра­діо­стан­цію, що вже роз­по­ча­ла мов­ле­н­ня на пе­ре­до­вій

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Цьо­го ти­жня від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня, на яко­му пер­шо­чер­го­во ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про на­да­н­ня до­зво­лів на тим­ча­со­ве мов­ле­н­ня в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО. Се­ред мов­ни­ків, що отри­ма­ли FM-ча­сто­ти, — не­що­дав­но ство­ре­не Radio1.ua (КПВВ Ста­ни­ця Лу­ган­ська — 88,8; КПВВ Но­во­тро­ї­цьке — 90,5; КПВВ Зай­це­ве (КПВВ змі­ни­ло роз­та­шу­ва­н­ня) — 96,5).

Radio1.ua — пер­ше ра­діо з ви­клю­чно укра­їн­ським мов­ле­н­ням і про­зо­рою ре­да­кцій­ною по­лі­ти­кою, — роз­по­ві­ла ко­ман­да за­снов­ни­ків на пре­зен­та­ції у Ки­є­ві 3 ли­сто­па­да. Про­ект ви­ник як від­по­відь на за­кон про укра­ї­но­мов­ні кво­ти на ра­діо, за­ува­жив про­дю­сер, за­снов­ник сту­дії «Лю­ксен» Оле­ксандр Ксе­но­фон­тов, чо­ло­вік Ру­сла­ни Ли­жи­чко. «Кво­ти — це за­бо­ро­на, обме­же­н­ня, те, що ви­кли­кає спро­тив. Те, що ми ро­би­мо, не має ви­кли­ка- ти спро­ти­ву, основ­на ме­та — ла­гі­дна ре­укра­і­ні­за­ція, по­вер­не­н­ня до ви­то­ків, зокре­ма твор­чих».

«День» за­пи­тав де­таль­ні­ше про но­ву ра­діо­стан­цію у спів­за­снов­ни­ці про­е­кту Ру­сла­ни ЛИ­ЖИ­ЧКО.

«Ні­ша, яку ми ого­ло­си­ли, не про­сто не зайня­та, а її на сьо­го­дні­шній день не існує. Про­мо­ці­єю су­ча­сної укра­їн­ської по­пу­ляр­ної му­зи­ки не за­йма­ла­ся жо­дна з ра­діо­стан­цій. Ра­діо «Ера», «Про­мінь», «Укра- їн­ське ра­діо» НРТК та ін­ші не пра­кти­ку­ють кре­а­тив­но­го, ко­мер­цій­но­го під­хо­ду, во­ни є ра­діо­стан­ці­я­ми ін­шо­го пла­ну — ін­фор­ма­цій­ни­ми, ана­лі­ти­чни­ми, «роз­мов­ни­ми». Є ра­діо­стан­ції, що ве­дуть 100-від­со­тко­во укра­їн­ське мов­ле­н­ня, але во­ни є ло­каль­ни­ми. Та­кої за­галь­но­на­ціо­наль­ної ме­ре­жі не існує, — говорить Руслана Ли­жи­чко. — Ми спро­бу­є­мо зро­би­ти ра­діо, яке бу­де по­пу­ляр­не у всіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни — від Оде­си до Льво­ва та Ужго­ро­да вклю­чно. Об’єд­на­є­мо та­кі рі­зні ре­гіо­ни му­зи­кою. Обра­ли для се­бе роз­ва­жаль­ний ха­ра­ктер ра­діо­стан­ції, адже но­ви­на­ми су­спіль­ство пе­ре­на­си­че­но. Не про­бу­є­мо щось нав’яза­ти або по­ка­за­ти, а бу­кваль­но бе­ре­мо пер­ли­ни з укра­їн­сько­го твор­чо­го про­сто­ру і ви­во­ди­мо на ко­мер­цій­ну до­та­цію. В най­ближ­чих пла­нах — фор­му­ва­ти куль­тур­ний кон­тент і зайня­ти­ся су­ча­сною етні­кою. Ми з Оле­ксан­дром уже 20 ро­ків у ра­діо-бі­зне­сі і, во­дно­час, у шоу-бі­зне­сі. Ста­нов­ле­н­ня цих двох на­пря­мів у не­за­ле­жній Укра­ї­ні від­бу­ва­ло­ся на на­ших очах, і ми бу­ли йо­го уча­сни­ка­ми. Во­дно­час зав­жди слід­ку­ва­ли за со­ці­аль­ни­ми про­це­са­ми і за­пи­та­ми. Ви­рі­ши­ли, що час кон­вер­ту­ва­ти цей до­свід у які­сний про­дукт. У кра­ї­ні вже ство­ри­ла­ся ау­ди­то­рія, яка по­тре­бує та­ко­го кон­тен­ту. Ві­дзна­чу, що у ба­га­тьох дер­жа­вах, зокре­ма в Укра­ї­ні, на по­бу­то­во­му рів­ні — за­си­л­ля гол­лі­вуд­ської му­зи­чної і кі­но­ін­ду­стрії. Щоб ло­каль­ний про­дукт ви­жи­вав, йо­му по­трі­бен пра­виль­ний про­да­кшн. У бо­роть­бі за при­су­тність сво­їх ме­ді­а­про­ду­ктів на ін­фор­ма­цій­но­му по­лі тре­ба рів­ня­ти­ся на Бал­ка­ни, Бол­га­рію, Гре­цію та ін­ші кра­ї­ни — там на ву­ли­цях чу­ти ли­ше мі­сце­ву му­зи­ку. Го­лов­не, щоб укра­їн­ський кон­тент був кон­ку­рен­то­спро­мо­жним, ам­бі­тним, ори­гі­наль­ним. То­ді нам не тре­ба бу­де сві­то­ві до­ка­зу­ва­ти свою суб’єктність.

За­раз ми ве­де­мо тіль­ки он­лайн-мов­ле­н­ня, але го­то­ві до пов­но­цін­но­го FM-за­без­пе­че­н­ня, яке б по­кри­ва­ло ма­кси­маль­но ве­ли­ку те­ри­то­рію Укра­ї­ни».

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.