«Це – ефект «ін’єкції» для ЗМI»

Цьо­го ти­жня за­вер­шив­ся спіль­ний про­ект «Ес­пре­со» і «Дня». Чим він став для ме­ді­а­сфе­ри

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО, кі­но­кри­тик

Спіль­ний ше­сти­се­рій­ний про­ект те­ле­ка­на­лу «Ес­пре­со» й «Дня», при­свя­че­ний 20-річ­чю га­зе­ти, є при­кме­тним і ва­жли­вим із ду­же про­сто­го огля­ду.

Річ у тім, що ма­є­мо ви­ня­тко­вий при­клад пле­ка­н­ня укра­їн­сько­го не тіль­ки ін­фор­ма­цій­но­го, а прав­ди­во­го ін­те­ле­кту­аль­но­го про­сто­ру. Це ва­жли­во й прин­ци­по­во з ті­єї оче­ви­дної при­чи­ни, що ін­те­ле­кту­аль­не ін­фор­ма­цій­не по­ле, яке існує в ко­жно­му са­мо­до­ста­тньо­му су­спіль­стві, є одним із най­ді­є­ві­ших чин­ни­ків що­ден­но­го тво­ре­н­ня і де­мо­кра­тії, й гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, і мо­дер­ної на­ціо­наль­ної куль­ту­ри, за чим по­стає спіль­но­та, єди­на у сво­є­му люд­сько­му ба­га­то­ма­ніт­ті, от­же, жит­тє­ствер­дна. Адже жи­вий та ді­є­вий ін­те­ле­кту­а­лізм ви­яв­ля­є­ться че­рез істо­ри­чну пам’ять, че­рез куль­тур­ні пра­кти­ки, че­рез що­ден­ну су­спіль­ну дис­ку­сію.

Тим ча­сом май­же то­таль­не — про­тя­гом остан­ньо­го де­ся­ти­лі­т­тя — ви­го­ра­н­ня всіх мо­жли­вих укра­їн­ських ме­дій­них ко­льо­рів в один-єди­ний «жов­тий» ста­ло сут­тє­вою при­чи­ною ато­мі­за­ції кра­ї­ни й під­ґрун­тям для роз­ко­лі­ва­не­ксій-війн.

«День» ли­ша­є­ться на цьо­му тлі одним із лі­че­них ви­ня­тків, якщо не уні­каль­ним, бо усві­дом­ле­но й по­слі­дов­но ста­вить в осно­ву су­спіль­но­го єд­на­н­ня, а от­же, в осно­ву дер­жав­но­сті не що ін­ше, як куль­ту­ру. Вла­сне, чи не найв­лу­чні­ше, най­ви­чер­пні­ше про це говорить в одній із се­рій спіль­но­го про­е­кту ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на. Для ме­не транс­ля­ція і ре­транс­ля­ція че- рез ка­нал «Ес­пре­со» цьо­го фа­кти­чно по­сту­ла­ту є річ­чю най­го­лов­ні­шою, най­прин­ци­по­ві­шою!

Іще про один прин­ци­по­вий аспект. Зна­йом­ля­чись із ти­ми, хто ро­бить «День» (а так, зре­штою, кла- си­чно бу­ду­є­ться сю­жет опо­віді — «ді­зна­ти­ся про дім че­рез йо­го ме­шкан­ців») ми між ін­шим усві­дом­лю­є­мо, що двій­ко клю­чо­вих по­сад у ре­да­кції обі­йма­ють пе­ре­се­лен­ці зі зго­рьо­ва­но­го й охо­пле­но­го вій­ною Дон­ба­су. Во­че­видь, це за­свід­чує, ска­за­ти б, ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку пря­мої дії, ін­ши­ми сло­ва­ми — не­ро­зрив­ність сло­ва й дії.

Що мо­же бу­ти про­мо­ви­сті­шим для істо­рії «Дня»?..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.