Книж­ки за­мість сне­ків

Іні­ці­а­то­ром вста­нов­ле­н­ня «бу­ко­ма­та» на сто­ли­чно­му По­до­лі ви­явив­ся ко­ли­шній при­хиль­ник фе­де­ра­лі­за­ції з До­не­цька

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Роман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

По­ки що апа­рат для­про­да­жу кни­жок пра­цює в те­сто­во­му ре­жи­мі — іні­ці­а­то­ри про­е­кту пе­ре­ві­ря­ють ме­ха­ні­ку, ви­вча­ють по­пит. Як по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня podol.city, за­раз у «бу­ко­ма­ті» мо­жна при­дба­ти біо­гра­фії Сте­па­на Бан­де­ри, Він­сто­на Чер­чи­л­ля, Май­кла Дже­ксо­на, а та­кож книж­ки Юрі­я­Вин­ни­чу­ка, нор­везь­ко­го пи­сьмен­ни­ка Ю. Нес­бьо, ви­да­н­няз ку­лі­на­рії, за­пи­сни­ки то­що. Не­за­ба­ром ана­ло­гі­чні ав­то­ма­ти ма­ють з’яви­тись у сто­ли­чних ае­ро­пор­тах, за­лі­зни­чних та ав­то­бу­сних вок­за­лах.

Во­дно­час, за ін­фор­ма­ці­єю жур­на­лі­ста Де­ни­са Ка­зан­сько­го, тво­рець ноу-хау, ви­кла­дач при­ва­тно­го ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту «КРОК» 2014 ро­ку ме­шкав у До­не­цьку, ви­сту­пав за фе­де­ра­лі­за­цію й ви­прав­до­ву­вав дії Ро­сії. Це, зокре­ма, ви­пли­ває з йо­го ін­терв’ю ро­сій­сько­му ви­дан­ню «Кав­по­лит» від 15 кві­тня 2014 ро­ку, в яко­му Ба­ли­кі­на пред­став­ле­но як лі­де­ра ор­га­ні­за­ції «Сво­бо­дна­я­мо­ло­де­жь Дон­бас­са». «Не ду­мав, що по­ба­чу та­ке. Ось що жи­во­тво­ря­ща «ДНР» з лю­дьми ро­бить», — ко­мен­тує «сві­то­гля­дну транс­фор­ма­цію» Ба­ли­кі­на на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бук» жур­на­ліст Де­нис Ка­зан­ський.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.