Чи ви­грає Укра­ї­на у Фін­лян­дії?

Чо­му Єв­ген Ко­но­плян­ка не змо­же до­по­мог­ти на­ціо­наль­ній збір­ній, а Оле­ксандр Шов­ков­ський ви­рі­шив за­вер­ши­ти кар’єру

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ума­тчі 4-го ту­ру від­бо­ру до Чем­піо­на­ту сві­ту-2018 Укра­ї­на — Фін­лян­дія, який від­бу­де­тьсяв су­бо­ту, 12 ли­сто­па­да, на оде­сько­му ста­діо­ні «Чор­но­мо­рець» о 21.45, на­шій ко­ман­ді не змо­же до­по­мог­ти один з лі­де­рів, пів­за­хи­сник Єв­ген Ко­но­плян­ка. Як по­ві­до­мив на­пе­ре­до­дні гри тре­нер­ський штаб, у грав­ця­ні­ме­цько­го «Шаль­ке-04» ді­а­гно­сту­ва­ли м’язо­ву трав­му. Тер­мін від­нов­ле­н­ня­Ко­но­пля нки скла­де не мен­ше двох ти­жнів, що уне­мо­жли­вить йо­го ви­ступ не ли­ше у збір­ній з Фін­лян­ді­єю і Сер­бі­єю, а та­кож мі­ні­мум най­ближ­чий матч по­єдин­ку чем­піо­на­ту Ні­меч­чи­ни про­ти «Воль­фс­бур­га».

На­пе­ре­до­дні ма­тчів про­ти ко­манд Фін­лян­дії та Сер­бії го­лов­ний тре­нер на­ціо­наль­ної збір­ної Ан­дрій Шев­чен­ко тра­ди­цій­но зу­стрів­сяз жур­на­лі­ста­ми і роз­по­вів про під­го­тов­ку до ва­жли­вих по­єдин­ків, по­яснив свій ка­дро­вий ви­бір та роз­по­вів про зав­да­н­ня­пі­до­пі­чних. А та­кож — по­хва­лив су­пер­ни­ків за їхній стиль гри.

«Збір­на Фін­лян­дії — не­по­га­на ко­ман­да, яка до­сить до­бре обо­ро­ня­є­ться. Го­лов­ний тре­нер ці­єї ко- ман­ди про­вів хо­ро­шу ро­бо­ту з ко­ле­кти­вом. Не­зва­жа­ю­чи на те, що у скла­ді на­шо­го су­пер­ни­ка від­су­тня­низ­ка про­від­них грав­ців, зокре­ма Єре­мен­ко, фі­нам є що по­ка­за­ти в Укра­ї­ні. Передусім це не­без­пе­чні стан­дар­ти та кон­тра­та­ки», — за­зна­чив Ан­дрій Шев­чен­ко, який упев­не­ний, що укра­їн­цям бу­де не­про­сто зла­ма­ти за­хи­сні ре­ду­ти фін­ської збір­ної. Але ко­ман­да зро­бить все можливе для пе­ре­мо­ги.

Та­кож цьо­го ти­жня­ста­ло ві­до­мо, що ле­ген­дар­ний укра­їн­ський фут­бо­ліст — во­ро­тар ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» та збір­ної Укра­ї­ни Оле­ксандр Шов­ков­ський, яко­го вбо­лі­валь­ни­ки дав­но про­зва­ли Са­Шо, пла­нує за­вер­ши­ти про­фе­сій­ну кар’єру. 9 ли­сто­па­да в ефі­рі шоу «Сан­ден» на ра­діо «Ари­сто­кра­ти» ле­ген­дар­ний гол­кі­пер зі­знав­ся, що вто­мив­ся­від фут­бо­лу і не хо­че про­дов­жу­ва­ти кон­тракт. Вже в кін­ці ро­ку за­кін­чу­є­ться­тер­мін дії йо­го до­го­во­ру. Від­так, 42-рі­чний фут­бо­ліст ста­вить під сум­нів мо­жли­вість про­дов­же­н­ня­кар’єри у ве­ли­ко­му спор­ті.

«Рі­ше­н­ня­бу­ло до­сить важ­ким, але яприйня в це, і ме­ні ста­ло на­ба­га­то лег­ше, спо­кій­ні­ше, — ска­зав Оле­ксандр Шов­ков­ський. — Що ж з цьо­го ви­пли­ває? Слід жи­ти да­лі».

ФО­ТО РЕЙТЕР

ЩОДЕННА ВСЕ­УКРА­ЇН­СЬКА ГА­ЗЕ­ТА Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.