Мі­жна­ціо­наль­ний Лис Ми­ки­та

МІОК пред­ста­вив ві­део­ро­лик, на яко­му Джа­ма­ла та укра­їн­ські ді­ти з 33 кра­їн де­кла­му­ють ві­до­мий твір Іва­на Фран­ка

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Окса­на ГРУБА, Львів

Зна­го­ди 160-ї рі­чни­ці від дня на­ро­дже­н­ня­Іва­на Фран­ка, у рам­ках IV Між­на­ро­дної на­у­ко­во-пра­кти­чної кон­фе­рен­ції «Укра­їн­ська мо­ва у сві­ті», Мі­жна­ро­дний ін­сти­тут осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» пред­ста­вив ві­део­ро­лик «Лис Ми­ки­та з ці­ло­го сві­ту», над ство­ре­н­ням яко­го пра­цю­вав впро­довж усьо­го 2016 ро­ку у спів­пра­ці з ко­ман­дою GOODzyk production, на­сам­пе­ред На­за­ром Дзю­бин­ським та ху­до­жни­цею Nataliya Kashchak. Уча­сни­ки по­дії ма­ли на­го­ду впі­зна­ти ві­до­мих пер­со­на­жів «Ли­са Ми­ки­ти» у но­вій ін­тер­пре­та­ції. На пре­зен­та­ції ві­део­ро­ли­ка бу­ла при­су­тня­пе­ре­мо­жни­ця Єв­ро­ба­че­н­ня-2016 Джа­ма­ла, яка взя­ла участь у йо­го ство­рен­ні. У ві­део­стрі­чці зву­чать го­ло­си укра­їн­ських ді­тей (ві­ком від 5 до 11 рко­ів) із 33 кра­їн сві­ту.

■ Ан­дрій Яців, за­сту­пник ди­ре­кто­ра МІОКу роз­по­від­ає «Дню»: «Ми на­ма­га­ли­ся­по­ка­за­ти, що укра­їн­ська мо­ва в ці­ло­му сві­ті жи­ве, і мо­ло­де по­ко­лі­н­ня­укра­їн­ців чи­тає Іва­на Фран­ка, укра­їн­ських кла­си­ків, і вла­сне та­ким чи­ном при­вер­ну­ти ува­гу до укра­їн­ської осві­ти за кор­до­ном, шкіль­ни­цтва укра­їн­ською. То­му що ба­га­то ді­тей на­вча­ю­тьсяв су­бо­тніх шко­лах, де во­ни са­ме ви­вча­ють укра­їн­ську мо­ву. Ві­део­ро­лик є у «Фейс­бу­ці», на сай­ті МІОКу та у Youtube. Ми хо­че­мо ма­кси­маль­но йо­го по­пу­ля­ри­зу­ва­ти: в ко­жній кра­ї­ні, з якої ди­ти­на бра­ла участь в про­е­кті, бу­де пре­зен­та­ція. А це — Ав­стра­лія, Ав­стрія, Ар­ген­ти­на, Бель­гія, Бі­ло­русь, Бол­га­рія, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Гре­ція, Гру­зія, Да­нія, Есто­нія, Іспа­нія, Іта­лія, Ка­зах­стан, Ка­на­да, Ла­твія, Мол­до­ва, Ні­ге­рія, Ні­дер­лан­ди, Ні­меч­чи­на, Нор­ве­гія, Пів­ден­но­а­фри­кан­ська Ре­спу­блі­ка, Поль­ща, Пор­ту­га­лія, Ро­сія, Ру­му­нія та ін­ші ку­то­чки зем­ної ку­лі, де жи­вуть укра­їн­ці».

■ На са­мій же кон­фе­рен­ції йшло­ся­про те, як по­чу­ва­є­ться­укра­їн­ська мо­ва у сві­ті, який її аре­ал, чи має во­на пер­спе­кти­ву роз­ви­тку і по­ши­ре­н­няв іно­зем­них дер­жа­вах, якщо пи­та­н­ня не розв’яза­но в са­мій Укра­ї­ні, чо­му на сьо­го­дні для укра­їн­ської ді­а­спо­ри по­трі­бна укра­їн­ська мо­ва як іно­зем­на та ін­ші. У її ро­бо­ті взя­ли участь 100 на­у­ков­ців із 13 кра­їн сві­ту, се­ред яких: по­че­сний кон­сул Ка­на­ди в Укра­ї­ні Окса­на Вин­ни­цька, го­ло­ва Сві­то­вої ко­ор­ди­на­цій­ної ви­хов­но- осві­тньої Ра­ди при Сві­то­во­му кон­гре­сі укра­їн­ців, ле­ктор укра­їн­ської мо­ви Де­пар­та­мен­ту сла­ві­сти­ки Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту в Нью-Йор­ку та ін­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.