Улю­бле­ні пер­со­на­жі — в му­зеї

У Лон­до­ні від­кри­ва­є­ться ви­став­ка, при­свя­че­на «Зо­ря­ним вій­нам»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

Уні­каль­на ін­те­р­актив­на ви­став­ка уже 18 ли­сто­па­да від­кри­є­ться­на ви­став­ко­вій аре­ні The O2, що в сто­ли­ці Ве­ли­ко­бри­та­нії. Як за­зна­ча­є­ться­на сай­ті ор­га­ні­за­ції, від­ві­ду­ва­чі побачать улю­бле­них пер­со­на­жів куль­то­вих «Зо­ря­них во­єн» та­ки­ми, як ні­ко­ли не ба­чи­ли, змо­жуть «до­слі­ди­ти, що ро­бить вас тим, ким ви є, і на­віть ви­яви­ти, які ге­рої хо­ва­ю­ться все­ре­ди­ні вас » . На фо­то: спів­ро­бі­тни­ця роз­па­ко­вує ляль­ко­во­го Йо­да — одно­го з най­сла­ве­тні­ших і най­мо­гу­тні­ших май­стрів дже­да­їв у га­ла­кти­чній істо­рії. У ко­ле­кцію ви­став­ки вхо­дять 200 пре­дме­тів ре­кві­зи­ту, мо­де­лей, ко­стю­мів і ори­гі­наль­них ви­тво­рів ми­сте­цтва із « Зо­ря­них во­єн».

ФО­ТО РЕЙТЕР

ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па», код 24249388,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.