Джон ГЕРБСТ,

«Кор­кер, Се­шнс, Гін­гріч є жорс­тки­ми що­до Пу­ті­на і під­три­му­ють на­да­н­ня ле­таль­ної зброї», — експерт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Микола СІРУК, «День»

го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні:

Обра­ний ві­це-пре­зи­дент Пенс, се­на­тор Кор­кер, Ньют Гін­гріч і Джон Бол­тон — усі ро­зу­мі­ють не­без­пе­ку ре­ві­зіо­ні­зму Крем­ля і ви­сту­па­ли за силь­ну під­трим­ку США що­до Укра­ї­ни. Во­ни по­вин­ні за­без­пе­чи­ти, що­най­мен­ше, по­мір­ко­ва­ний го­лос, якщо не ви­рі­шаль­ний, у фор­му­лю­ван­ні по­лі­ти­ки адмі­ні­стра­ції що­до Мо­скви і Ки­є­ва

За­галь­но­ві­до­мий ви­слів: «Ко­ро­ля ро­бить почт». А у Спо­лу­че­них Шта­тах зі змі­ною вла­ди ви­ни­кає не­об­хі­дність за­пов­не­н­ня чо­ти­рьох ти­сяч уря­до­вих по­сад. Тож за­раз, пі­сля обра­н­ня ре­спу­блі­кан­ця До­наль­да Трам­па пре­зи­ден­том США, ува­га сві­ту зо­се­ре­дже­на на то­му, хто і які клю­чо­ві по­са­ди обійме у йо­го ка­бі­не­ті. А у сво­їй пе­ре­мо­жній про­мо­ві Трамп за­явив, що роз­по­чи­нає ре­а­лі­за­цію з від­нов­ле­н­ня аме­ри­кан­ської мрії і для цьо­го бу­де за­лу­ча­ти най­кра­щі та­лан­ти. Огля­да­чі за­зна­ча­ють, що но­во­обра­ний пре­зи­дент, а са­ме так на­зи­ва­ти­муть Трам­па до всту­пу на по­са­ду 20 сі­чня 2017 ро­ку, не має тра­ди­цій­них ка­дрів се­ред Ва­шинг­тон­ських ін­сай­де­рів і до­но­рів, щоб сфор­му­ва­ти свій ка­бі­нет.

Окрім то­го, ба­га­то хто звер­тає ува­гу на те, що Трамп при­йшов до вла­ди на хви­лі на­ро­дно­го не­вдо­во­ле­н­ня елі­та­ми, ін­те­ле­кту­а­ла­ми та ро­л­лю Ва­шинг­то­ну. «Йо­го пе­ре­мо­га ста­ла сей­смі­чною від­мо­вою від спосо­бу, який кра­ї­на за­сто­со­ву­ва­ла в Ва­шинг­то­ні про­тя­гом де­кіль­кох по­ко­лінь. Трамп та­кож бу­де пер­шим пре­зи­ден­том в істо­рії, який не має жо­дно­го уря­до­во­го або вій­сько­во­го до­сві­ду, в ре­зуль­та­ті чо­го ба­га­то за­пи­тань, як він бу­де пра­ви­ти кра­ї­ною», — пи­ше Boston Globe.

Як по­ві­до­ми­ло ви­да­н­ня Politico, пе­ре­хі­дна ко­ман­да Трам­па остан­ні де­кіль­ка мі­ся­ців ти­хень­ко скла­да­ла короткий спи­сок про­ми­сло­вих ки­тів і кон­се­рва­тив­них акти­ві­стів, які мо­жуть скла­сти один із ду­же екле­кти­чних і су­пе­ре­чли­вих пре­зи­дент­ських ка­бі­не­тів у су­ча­сній істо­рії .

При цьо­му ви­да­н­ня за­зна­чає, що у Трам­па сер­йо­зно роз­гля­да­ють 74рі­чно­го за­снов­ни­ка на­фто­вої ком­па­нії Lucas Oil Фор­ре­ста Лу­ка­са як го­лов­но­го пре­тен­ден­та на по­са­ду мі­ні­стра вну­трі­шніх справ, а до­но­ра і ве­те­ра­на Goldman Sachs Сті­ве­на Мну­чі­на на по­са­ду мі­ні­стра фі­нан­сів. Так очі­ку­є­ться, що по­са­да­ми бу­де на­ді­ле­но гру­пу йо­го від­да­них при­хиль­ни­ків, які сто­я­ли з ним пліч-о-пліч під час ду­же ви­сна­жли­вої пре­зи­дент­ської кам­па­нії. Зокре­ма йде­ться про ко­ли­шньо­го спі­ке­ра Нью­та Гін­грі­ча, екс-ме­ра Нью-Йор­ка Ру­ді Джу­лі­а­ні і екс-гу­бер­на­то­ра Нью-Джер­сі Крі­са Крі­сті, а та­кож се­на­то­рів Бо­ба Кор­ке­ра і Джеф­фа Се­шн­са.

На­при­клад, як по­ві­дом­ляє ін­фор­мо­ва­не ви­да­н­ня Politico, Ньют Гін­гріч та го­ло­ва се­нат­сько­го ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Ро­берт Кор­кер пре­тен­ду­ють на по­са­ду держ­се­кре­та­ря. Окрім цьо­го та­кож роз­гля­да­є­ться кан­ди­да­ту­ра екс-по­стій­но­го пред­став­ни­ка при ООН Джо­на Бол­то­на за пре­зи­дент­ства Джор­джа Бу­ша.

Тим ча­сом, на по­са­ді гла­ви Пен­та­го­ну ви­да­н­ня Politico ба­чить ра­дни­ка Трам­па, се­на­то­ра від шта­ту Ала­ба­ми Джеф­фа Се­шн­са або ексра­дни­ка пре­зи­ден­та з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки Сті­ве­на Хе­длі. Де­які ви­да­н­ня на­зи­ва­ють ще одну кан­ди­да­ту­ру на цю по­са­ду — чле­на Па­ла­ти пред­став­ни­ків від шта­ту Ка­лі­фор­нія Дан­ка­на Ган­те­ра. А ви­да­н­ня Hill при цьо­му від­зна­чає, що Трамп го­во­рив се­на­то­ру Се­шн­су, що той мо­же сам со­бі обра­ти по­са­ду до впо­до­би.

Стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чної ра­ди США, Myrmidon Group, LLc, Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ у ко­мен­та­рі «Дню» за­явив, що при­пу­ще­н­ня що­до при­зна­че­н­ня на по­са­ду держ­се­кре­та­ря ви­гля­да­ють не­по­га­но. «Кор­кер, Се­шнс, Гін­гріч є жорс­тки­ми що­до Пу­ті­на і під­три­му­ють на­да­н­ня ле­таль­ної зброї», — на­го­ло­сив він.

На по­са­ду ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра роз­гля­да­є­ться кан­ди­да­ту­ра гу­бер­на­то­ра шта­ту Нью-Джер­сі Крі­са Крі­сті, одно­го з ра­дни­ків під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії Трам­па, а та­кож гу­бер­на­то­ра Ар­кан­за­су Аса Ха­тчін­со­на. Однак, як по­ві­до­ми­ло ви­да­н­ня Hill, го­лов­ною кан­ди­да­ту­рою на по­са­ду ген­про­ку­ро­ра є ексмер Нью-Йор­ка Ру­ді Джу­лі­а­ні.

А по­са­ду ра­дни­ка пре­зи­ден­та з пи­тань нац­без­пе­ки, ско­рі­ше за все, по­ся­де екс-гла­ва Ро­зві­д­управ­лі­н­ня Пен­та­го­ну, ге­не­рал-лей­те­нант у від­став­ці Майкл Флінн.

За ін­фор­ма­ці­єю ка­на­лу CNN, на по­са­ду прес-се­кре­та­ря Бі­ло­го до­му пре­тен­дує стар­ший ра­дник Трам­па з пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії по те­ле­ко­му­ні­ка­ції Джей­сон Міл­лер і го­ло­ва стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня Ре­спу­блі­кан­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Шон Спай­сер.

Не ви­клю­че­но, що, швид­ше за все, Ру­ді Джу­лі­а­ні мо­жуть при­зна­чи­ти ди­ре­кто­ром ЦРУ, а ін­шо­го при­бі­чни­ка Трам­па, ней­ро­хі­рур­га Бе­на Кар­со­на, очі­кує при­зна­че­н­ня на по­са­ду мі­ні­стра у спра­вах охо­ро­ни здо­ров’я і со­ці­аль­них служб.

Огля­да­чі ві­дзна­ча­ють, що по­при за­яви Трам­па, що він бу­де опи­ра­тись на най­кра­щих екс­пер­тів і фа­хів­ців, йо­му бу­де скла­дно за­лу­чи­ти до ка­бі­не­ту най­кра­щі та­лан­ти, осо­бли­во пі­сля то­го як ду­же ба­га­то по­лі­ти­ків і уче­них від­кри­то ви­смі­ю­ва­ли обра­но­го пре­зи­ден­та про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку. У при­ва­тних роз­мо­вах пред­став­ни­ки кам­па­нії Трам­па ви­слов­лю­ва­ли стур­бо­ва­ність, що, зва­жа­ю­чи на ми­ну­лі ко­мен­та­рі ре­спу­блі­кан­ця про жі­нок, їм бу­де скла­дно зна­йти ду­же ква­лі­фі­ко­ва­них жі­нок, щоб во­ни слу­жи­ли в йо­го ка­бі­не­ті. І справ­ді, се­ред усіх ви­ще­зга­да­них осіб фа­кти­чно не­має жі­нок.

«АМЕРИКА НЕ ЛЮБИТЬ СЛАБАКІВ» Оле­ксандр ЦВЄТКОВ,

аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни, Ки­їв:

— Хоч ще за­ра­но го­во­ри­ти на­пев­но, але так, всі ці кан­ди­да­ту­ри фі­гу­ру­ють у рі­зних спи­сках і, швид­ше за все, бу­дуть ре­ко­мен­ду­ва­ти­ся на за­твер­дже­н­ня у ко­мі­те­тах Кон­гре­су: сен. Ро­берт ( Боб) Кор­кер, го­ло­ва се­нат­сько­го ко­мі­те-

ФО­ТО З САЙТА BTIMES.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.