Час сер­йо­зно­го осми­сле­н­ня

Ек­спер­ти «Дня» — про при­чи­ни по­ра­зок про­єв­ро­пей­ських кан­ди­да­тів на ви­бо­рах у Бол­га­рії та Мол­до­ві

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ми­ну­лої не­ді­лі у Бол­га­рії та Мол­до­ві від­був­ся дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. І як ви­яви­лось, пе­ре­мож­ця­ми на цих пе­ре­го­нах ста­ли при­хиль­ни­ки більш ті­сних від­но­син з Ро­сі­єю. Зокре­ма, в Мол­до­ві за лі­де­ра со­ці­а­лі­стів Іго­ря До­до­на про­го­ло­су­ва­ли біль­ше 52% ви­бор­ців, за йо­го су­пер­ни­цю — пред­став­ни­цю про­єв­ро­пей­ських сил Майю Сан­ду — 47,7%.

Ігор До­дон ви­сту­пає за на­ла­го­дже­н­ня від­но­син з Ро­сі­єю та пе­ре­гляд кур­су Мол­до­ви на єв­ро­ін­те­гра­цію. Він вже за­явив, що пер­шим йо­го офі­цій­ним ві­зи­том ста­не по­їзд­ка до Мо­скви. Пі­сля ого­ло­ше­н­ня йо­го пе­ре­мо­ги у Ки­ши­не­ві зі­брав­ся мі­тинг з кіль­кох со­тень осіб, які ви­ма­га­ють ска­су­ва­н­ня ре­зуль­та­тів ви­бо­рів і ор­га­ні­за­ції по­втор­но­го го­ло­су­ва­н­ня.

Тим ча­сом у Бол­га­рії з ве­ли­кою пе­ре­ва­гою пе­ре­міг 53-рі­чний екс­ке­рів­ник вій­сько­во-по­ві­тря­них сил, ге­не­рал-ма­йор Ру­мен Ра­дев. Він отри­мав май­же 60% го­ло­сів, йо­го опо­нен­тка від про­вла­дної пар­тії Це­цка Ца­че­ва — 36,2 від­со­тка, по­ві­дом­ляє агент­ство Reuters. Ра­дев, но­ва­чок у по­лі­ти­ці, має офі­цій­но всту­пи­ти на по­са­ду 22 сі­чня. Але во­дно­час ге­не­рал-ма­йор ві­до­мий сво­ї­ми про­ро­сій­ськи­ми за­ява­ми.

Прем’єр-мі­ністр Бол­га­рії Бой­ко Бо­ри­сов уже за­явив, що по­дає у від­став­ку пі­сля по­раз­ки кан­ди­да­тки від йо­го пар­тії «Гро­ма­дя­ни за єв­ро­пей­ський роз­ви­ток Бол­га­рії» (ГЕРБ) Ца­че­вої.

Ре­зуль­та­ти ви­бо­рів у двох кра­ї­нах, зокре­ма пе­ре­мо­га кан­ди­да­тів, які де­мон­стру­ють про­ро­сій­ські по­гля­ди,не мо­же не ви­кли­ка­ти за­не­по­ко­є­н­ня. Біль­ше то­го, ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­му в Бол­га­рії, яка є чле­ном ЄС і НАТО і яка отри­ма­ли ба­га­то ко­штів з Брюс­се­лю, на­се­ле­н­ня не під­три­мує кан­ди­да­та з твер­дою про­єв­ро­пей­ською по­зи­ці­єю. Окрім то­го, бу­ло оче­ви­дно, що в Бол­га­рії ду­же актив­но діє ро­сій­ська про­па­ган­да, як че­рез ЗМІ, так і че­рез ор­га­ні­за­цію про­ро­сій­ських мі­тин­гів. І не див­но, що у ба­га­тьох бол­гар не ви­кли­ка­ла за­не­по­ко­є­н­ня по­ява лю­дей у фут­бол­ках із зо­бра­же­н­ням Пу­ті­на. Тож по­ді­бні ре­зуль­та­ти ви­бо­рів мо­жна бу­ло про­гно­зу­ва­ти уже ра­ні­ше.

«На пре­ве­ли­кий жаль, я ба­чу і в ба­га­тьох бол­гар не­по­до­ла­не ми­ну­ле, вра­зли­вість до атак «ру­ско­го­мі­ра», — пи­ше у пе­ред­мо­ві до но­вин­ки Бі­блі­о­те­ки «Дня» — «Се­стра моя, Со­фія...» — го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на. — В Бол­га­рії, зда­є­ться, жи­ве не одна со­тня ти­сяч ро­сі­ян, які, ясна річ, ви­ма­га­ють со­бі шкіл, га­зет і т.д. Пам’ятаю, якось, зда­є­ться, в Со­зо­по­лі я по­ба­чи­ла в одно­му з ма­га­зи­нів (а це вже йшов дру­гий рік вій­ни в Укра­ї­ні) фут­бол­ку з Пу­ті­ним та на­пи­сом: «Я уже здесь». Стає стра­шно за них! Во­че­видь, факт пе­ре­бу­ва­н­ня Бол­га­рії в НАТО і ЄС ще не дає від­по­віді на всі за­пи­та­н­ня, адже ни­ні Ро­сія сво­ї­ми «гі­бри­дни­ми» ме­то­да­ми ата­кує всю Єв­ро­пу. Якщо пе­ред нею не мо­жуть всто­я­ти й най­біль­ші за­хі­дні «твер­ди­ні» (ба­чи­мо це, зокре­ма, за при­кла­да­ми де­яких пред­став­ни­ків ні­ме­цьких та фран­цузь­ких еліт), зро­зумі­ло, що Ро­сія не за­ли­ша­ти­ме по­за сво­єю «ува­гою» й слов’ян­ські дер­жа­ви. Бо­роть­ба все­ре­ди­ні су­спіль­ства три­ває».

Що сто­су­є­ться Мол­до­ви, де май­же ві­сім ро­ків при вла­ді пе­ре­бу­ва­ють про­єв­ро­пей­ські пар­тії, то хі­ба не мо­гли во­ни ви­ста­ви­ти по­ту­жно­го кан­ди­да­та на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах. А ви­йшло так, що в ре­зуль­та­ті отри­ма­ли пре­зи­ден­та, який від­вер­то ви­сту­пає за Ми­тний со­юз. І це при то­му, що ли­ше то­рік Мол­до­ва під­пи­са­ла уго­ду про асо­ці­а­цію з ЄС.

Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна ска­за­ти, що інер­ція в обох кра­ї­нах при­зве­ла до та­ко­го ре­зуль­та­ту. Зро­зумі­ло, що не­до­лі­ком бу­ло і те, що вла­да так і не змо­гла по­бу­ду­ва­ти свій по­ря­док ден­ний, по­слі­дов­но і успі­шно впро­ва­джу­ю­чи йо­го.

«ЦЕ ПОГАНИЙ РОЗ­ВИ­ТОК ПОДІЙ. АЛЕ НЕ БУДЕМО ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ ЗАГРОЗИ»

Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

— Оче­ви­дно, що це поганий роз­ви­ток подій. Але да­вай­те не будемо перебільшувати за­гро­зу: пре­зи­дент Бол­га­рії не ви­рі­шує по­зи­ції сво­єї кра­ї­ни що­до сан­кцій. Мол­до­ва пе­ре­бу­ває за ме­жа­ми ЄС. В са­мо­му ЄС я по­ки що не ба­чу ні­яких змін. Остан­нім ча­сом че­рез Алеп­по від­бу­ло­ся на­справ­ді по­си­ле­н­ня не­га­тив­них від­но­син ЄС що­до Ро­сії. Пе­ре­мо­га Трам­па, мо­жли­во, при­не­сла сю­ди но­ву не­за­хи­ще­ність. Але є ба­га­то ре­спу­блі­кан­ців, які бу­дуть чи­ни­ти опір що­до ска­су­ва­н­ня сан­кцій США. Так що я спо­ді­ва­ю­ся, що най­гір­шо­го ми уни­кне­мо.

«НАЙ­БІЛЬШ ПО­ТУ­ЖНИМ ЧИН­НИ­КОМ У ПЕРЕМОЗІ ПРО­РО­СІЙ­СЬКИХ КАН­ДИ­ДА­ТІВ Є «ГІБРИДНА ВІЙ­НА» ПРО­ТИ ЗА­ХО­ДУ»

Гри­го­рій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, кон­флі­кто­лог, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Шев­чен­ка:

— Я ду­маю, най­більш по­ту­жним чин­ни­ком у та­кій перемозі про­ро­сій­ських кан­ди­да­тів є ро­сій­ська «гібридна вій­на» про­ти За­хо­ду. І ми те­пер по­ба­чи­ли, що во­на ма­ла свій ефект, хо­ча Єв­ро­пей­ський Со­юз і всі єв­ро­пей­ські лі­де­ри за­кри­ва­ли на це очі, шу­ка­ли з Пу­ті­ним пе­ре­мир’я, не­д­опу­ще­н­ня хо­ло­дної вій­ни, не по­мі­ча­ю­чи, що вже три­ває «гібридна вій­на» в се­ре­ди­ні кра­їн Єв­ро­со­зу і на кор­до­нах ЄС. Одна з про­мі­жних ці­лей ці­єї «гі­бри­дної вій­ни» са­ме і є вста­нов­ле­н­ня про­ро­сій­ських уря­дів, за до­по­мо­гою яких по­тім мо­жна ма­ні­пу­лю­ва­ти ци­ми кра­ї­на­ми в ро­сій­ських ін­те­ре­сах.

Бол­га­рія в да­но­му ви­пад­ку бу­де ви­сту­па­ти як «тро­ян­ський кінь» і в Єв­ро­со­ю­зі, і в НАТО. І та­ким чи­ном че­рез Бол­га­рію, Гре­цію Ро­сія змо­же руй­ну­ва­ти ці дві ор­га­ні­за­ції, які яв­ля­ють со­бою єв­ро­а­тлан­ти­чну ци­ві­лі­за­цію.

Ін­фор­ма­цій­ний вплив — це най­більш по­ту­жний чин­ник, а він діє не тіль­ки че­рез Russia Today, а й че­рез на­ціо­наль­ні те­ле­ка­на­ли. Окрім то­го, одним з ін­стру­мен­тів та­кої «гі­бри­дної ві­ни» є ши­ро­ка ме­ре­жа ана­лі­ти­чних цен­трів, ку­пле­них екс­пер­тів, які фор­му­ва­ли та­ку про­ро­сій­ську, єв­ро­ске­пти­чну, ан­ти­за­хі­дну, ан­ти­а­ме­ри­кан­ську дум­ку. І ці ма­ні­пу­ля­ції ви­яви­лись ду­же вда­ли­ми, бо фа­кти­чно бу­ла сфор­мо­ва­на про­ро­сій­ська дум­ка. Це ні для ко­го не бу­ло се­кре­том, але тіль­ки мі­сце­ві елі­ти за­кри­ва­ли на це очі. Без­умов­но, що цей «рус­ский мир» ля­гає на пра­во­слав’я, то­му пер­ши­ми йо­го жер­тва­ми ста­ли са­ме пра­во­слав­ні кра­ї­ни: Гре­ція, Бол­га­рія, Мол­до­ва, Кіпр. І ми зна­є­мо, яку во­ни по­лі­ти­ку ве­дуть. Тоб­то це вже плац­дарм «рус­ско­го ми­ра» не тіль­ки на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі, а вже на те­ри­то­рії Єв­ро­пи.

З дру­го­го бо­ку, де­мо­кра­ти­чні си­ли дис­кре­ди­ту­ва­ли се­бе. У ви­пад­ку Бол­га­рії. Це ко­ли на­род очі­ку­вав рай від всту­пу в Євр­по­пей­ський Со­юз. Але якщо су­сі­дня Ру­му­нія ви­прав­до­вує цей аванс, який дав ЄС при всту­пі до єв­ро­спіль­но­ти, то Бол- га­рія, яка при­йшла на при­це­пі Ру­му­нії, не здій­сни­ла сут­тє­вих ре­форм і від­по­від­но не ви­пра­вда­ла цей аванс. То­му ди­ва не ста­лось, і, зві­сно, бол­га­ри хи­тну­лись до ма­тін­ки­Ро­сії, зга­да­ли істо­рію про ви­зволь­ний рух про­ти Осман­ської ім­пе­рії, про до­по­мо­гу бра­тів-ро­сі­ян і т.д.

І на цій істо­ри­чній кан­ві та не­вда­лих по­лі­ти­чних кро­ках про­єв­ро­пей­ських уря­дів і в Бол­га­рії, і в Мол­до­ві ми отри­ма­ли пе­ре­мо­гу про­ро­сій­ських кан­ди­да­тів. Оскіль­ки де­мо­кра­ти­чні си­ли бу­ли пов­ні­стю дис­кре­ди­то­ва­ні, то від­по­від­но (як у Бол­га­рії, так і в Мол­до­ві) за ро­сій­сько­го ка­ди­да­та го­ло­су­ва­ло пе­ре­ва­жно стар­ше по­ко­лі­н­ня.

«РУС­СКИЙ МИР» РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ТАМ, ДЕ Є АНКЛАВИ РАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ»

— Чо­му ви­бор­ці в обох кра­ї­нах вва­жа­ють, що з Ро­сі­єю у них бу­де про­цві­та­н­ня, адже са­ме на та­ко­му га­слі До­дон бу­ду­вав свою ви­бор­чу кам­па­нію у Мол­до­ві?

— Це ста­рий міф. Якщо гля­ну­ти на на­се­ле­н­ня Мол­до­ви, то най­більш ді­є­зда­тне і актив­не на­се­ле­н­ня ви­їха­ло з кра­ї­ни на за­ро­бі­тки. За­ли­ши­ли­ся дві си­ли: одна про­ру­мун­ська, яка асо­ці­ює се­бе з єв­ро­пей­ською ін­те­гра­ці­єю, а ін­ша — про­ра­дян­ська, що екс­плу­а­тує сов­ко­ве ми­сле­н­ня, яке зав­жди бу­де пов’яза­но з Ро­сі­єю, як у нас на Дон­ба­сі. Не ви­пад­ко­во цей «рус­ский мир » по­бу до­ва ний на цін нос тях Ро­сій­ської ім­пе­рії та Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. Там все це аб­со­лю­тно по­єд­ну­є­ться і ба­зу­є­ться одне на одно­му. І ми ба­чи­мо сьо­го­дні, що «рус­ский мир» розповсюджується там, де є анклави радянської свідомості. Ско­рі­ше за все, мо­жна очі­ку­ва­ти на ре­а­лі­за­цію ін­те­гра­цій­но­го про­е­кту в Мол­до­ві, фа­кти­чно ін­те­гра­цію Мол­до­ви у При­дні­стров’я, а не нав­па­ки.

«У БОЛ­ГА­РІЇ ТА МОЛ­ДО­ВІ З НАРОДОМ НІ­ХТО НЕ ПРА­ЦЮ­ВАВ»

— Бол­га­рія ба­га­то отри­ма­ла від всту­пу кра­ї­ни в ЄС, але за­раз на­се­ле­н­ня про­го­ло­су­ва­ло за зво­ро­тній курс. У Ру­му­нії по­ді­бно­го не­має. Чо­му так від­бу­ва­є­ться?

— У Ру­му­нії бу­ли дер­жа­во­твор­чі на­строї, які пі­клу­ва­лись про по­бу­до­ву силь­ної дер­жа­ви — там бу­ли по­мір­ко­ва­ні на­ціо­на­лі­сти і ра­ди­ка­ли, які мрі­я­ли про Ве­ли­ку Ру­му­нію, хо­ча не ма­ли до­мі­ну­ю­чо­го впли­ву. Але оби­дві по­лі­ти­тчні си­ли до­три­му­ва­лись дер­жа­во­твор­чо­го про­це­су. То­му ра­дян­ськість ви­йшла ра­зом з Ільє­ску, ста­рим пар­то­кра­том. Пі­сля ньо­го був Кон­стан­ті­не­ску, який був пов’яза­ний з ко­ру­пці­єю, але зна­йшлись де­мо­кра­ти­чні си­ли, які йо­го по­про­си­ли пі­ти. І вже пі­сля цьо­го при­йшла но­ва де­мо­кра­ти­чна елі­та, яка чі­тко взя­ла курс на ре­фор­ми і на дер­жа­во­твор­чий про­цес. У Мол­до­ві і Бол­га­рії цьо­го не від­бу­ва­лось. Дер­жа­ва за­ли­ша­лась слаб­кою, по­лі­ти­чна елі­та не­ви­зна­че­ною що­до орі­єн­та­ції роз­ви­кту кра­ї­ни, а на­род жив окре­мо. Бол­га­рія — одна з най­бі­дні­ших кра­їн ЄС, то­му там ча­сти­на на­се­ле­н­ня не ба­чить пер­спе­ктив про­цві­та­н­ня в Єв­ро­сю­зі. По­ки Брюс­сель да­вав гро­ші, то вла­дна елі­та під­три­му­ва­ла єв­ро­пей­ський курс. У Бол­га­рії та Мол­до­ві з народом ні­хто не пра­цю­вав, і на­род не ба­чив ре­аль­них здо­бу­тків для сво­го вла­сно­го до­бро­бу­ту.

Ці ви­бо­ри по­ка­за­ли, на­скіль­ки не­без­пе­чний «рус­ский мир». Бол­га­рії не до­по­мо­гло ні член­ство в ЄС, ні член­ство в НАТО. Тоб­то від­був­ся під­рив зсе­ре­ди­ни кра­ї­ни. А вве­де­н­ня стат­ті 5 Ва­шинг­тон­сько­го до­го­во­ру не пе­ре­дба­ча­є­ться, якщо все­ре­ди­ні від­бу­ва­ю­ться та­кі про-

це­си. В цій си­ту­а­ції НАТО не змо­же ні­чо­го зро­би­ти. Це ду­же не­без­пе­чний вид «гі­бри­дної вій­ни», яко­ю­на За­хо­ді ма­ло хто ці­ка­ви­ться.

«У РО­СІЇ ЗА­РАЗ З’ЯВИЛИСЯ ВСІ «ШАНСИ» ВИБУДУВАТИ ЯЛТУ-2 У ЄВ­РО­ПІ»

— Як мо­жна про­ти­сто­я­ти «рус­ско­му ми­ру»?

— Єв­ро­па бу­де спа­ти да­лі, до­ки в са­мій За­хі­дній Єв­ро­пі не сфор­му­є­ться про­ро­сій­ський уряд. На мою дум­ку, на чер­зі Ні­дер­лан­ди. Біль­ше то­го, у Єв­ро­пі всі не зна­ють, чо­го че­ка­ти від Трам­па. На­віть са­міт НАТО, за­пла­но­ва­ний на по­ча­ток ро­ку, від­кла­ли, Мер­кель та­кож не­о­дно­зна­чно від­ре­а­гу­ва­ла на обра­н­ня Трам­па. Тіль­ки за­раз у Єв­ро­пі по­чи­на­ють від­чу­ва­ти за­гро­зу з бо­ку Ро­сії. Якщо Трамп ре­а­лі­зує своє по­ба­жа­н­ня, що НАТО не по­трі­бне, то Єв­ро­па за­ли­ши­ться «го­лою» пе­ред Ро­сі­єю, бо в кон­текс­ті «жорс­ткої» си­ли Єв­ро­па без НАТО ду­же слаб­ка. То­му у Ро­сії за­раз з’яви­лись усі «шанси» вибудувати Ялту-2 в Єв­ро­пі. І ви ба­чи­те, що ро­сій­ські по­лі­ти­ки про це вже го­во­рять від­кри­то. А це — гір­ше, ніж по­діл Єв­ро­пи у ча­си хо­ло­дної вій­ни.

— Які ви­снов­ки має зро­би­ти на­ша вла­да пі­сля при­хо­ду про­ро­сій­ських сил у Бол­га­рії і Мол­до­ві і ви­ни­кне­н­ня но­вої си­ту­а­ції з обра­н­ням Трам­па?

— За­раз біль­ша за­гро­за Укра­ї­ни — вну­трі­шня — на­яв­ність кле­пто­кра­тії та кле­пто­кра­ти­чно­го ре­жи­му. Не ви­рі­ше­но пи­та­н­ня вій­ни з Ро­сі­єю. На­пру­га в су­спіль­стві зро­стає, але не­має лі­де­ра, який би стру­кту­ру­вав цю на­пру­гу і ввів її у пев­не ру­сло.

На­род об’єд­на­є­ться, якщо по­ба­чить стру­кту­ру, нав­ко­ло якої мо­жна гур­ту­ва­тись. Тре­ба го­ло­су­ва­ти за тих, хто пі­клу­є­ться бу­дів­ни­цтвом дер­жа­ви і бу­де за­йма­тись дер­жа­во­твор­чим про­це­сом, хто бу­де ви­су­ва­ти ідеї.

То­му єди­ний ви­хід у да­ний мо­мент — пе­ре­ви­бо­ри ВР, але пе­ред цим обов’яз­ко­ва змі­на ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства. Якщо цьо­го не бу­де зро­бле­но, то це під­рив «ко­тла», адже на­пру­га мас по­вин­на ви­йти.

«СКО­РІ­ШЕ ЗА ВСЕ, РА­ДЕВ СТА­НЕ НАСТУПНИМ «ЗРАДНИКОМ» РО­СІЙ­СЬКИХ ІНТЕРЕСІВ»

Iван КОСТОВ,

екс-прем’єр-мі­ністр Бол­га­рії:

— Перш за все, го­лов­на при­чи­на, чо­му бол­га­ри про­го­ло­су­ва­ла за Ра­де­ва, це — ма­со­ве про­те­стне го­ло­су­ва­н­ня про­ти дру­го­го тер­мі­ну уря­ду Бой­ко Бо­ри­со­ва.

По-дру­ге, пі­сля ане­ксії Кри­му крем­лів­ська про­па­ган­да роз­по­ча­ла агре­сив­ну кам­па­нію про­ти Бол­га­рії та де­яких кра­їн Схі­дної Єв­ро­пи. Ця агре­сія не зу­стрі­ла спро­ти­ву з бо­ку бол­гар­ських по­лі­ти­ків та ме­діа.

З дру­го­го бо­ку, не мо­жна роз­гля­да­ти ре­зуль­та­ти цьо­го го­ло­су­ва­н­ня як роз­ча­ру­ва­н­ня єв­ро­пей­ським кур­сом Бол­га­рії. У бол­гар не бу­ло під­став роз­ча­ро­ву­ва­ти­ся Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом. Це ре­зуль­тат крем­лів­ської про­па­ган­ди, яка, на жаль, зро­стає у за­хі­дних ме­діа і, мо­жли­во, в Укра­ї­ні.

Слід за­ува­жи­ти, що Ра­дев не про­по­нує аль­тер­на­ти­ви єв­ро­пей­сько­му кур­су Бол­га­рії і йо­го не оби­ра­ли з ці­єю ме­тою.

Що сто­су­є­ться за­ува­жень де­яких кри­ти­ків, що обра­н­ня Ра­де­ва мо­же схи­ли­ти Бол­га­рію в ро­сій­ську ор­бі­ту. У пре­зи­ден­та не­має пов­но­ва­жень по­вер­ну­ти Бол­га­рію на­зад в ор­бі­ту Ро­сії. Ско­рі­ше за все, він, імо­вір­но, ста­не наступним «зрадником» ро­сій­ських інтересів у ка­те­го­рі­ях крем­лів­ських по­літ­те­хно­ло­гів.

Я та­кож мо­жу по­го­ди­тись зі сло­ва­ми Ра­де­ва, що ці ви­бо­ри є пе­ре­мо­гою всьо­го бол­гар­сько­го на­ро­ду і що «де­мо­кра­тія пе­ре­мо­гла апа­тію і страх». Так, де­мо­кра­тія має та­ку вла­сти­вість.

Що сто­су­є­ться за­яв Ра­де­ва про йо­го під­трим­ку ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії і по­хва­лу в адрес но­во­бра­но­го пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па, який пра­гне до біль­шо­го діа­ло­гу з ро­сій­ським пре­зи­ден­том. До цьо­го слід до­да­ти, що Ра­дев при цьо­му ска­зав, що пи­та­н­ня сан­кцій вхо­дить до ком­пе­тен­ції уря­ду. Це прав­да. Але я не ві­рю, що він бу­де ти­сну­ти у то­му, щоб ска­су­ва­ти сан­кції. З дру­го­го бо­ку, я по­бо­ю­юсь, що Трамп ді­йде зго­ди з Пу­ті­ним і ми за це за­пла­ти­мо ці­ну.

«ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКІ ПАР­ТІЇ В МОЛ­ДО­ВІ ВТРАТИЛИ ДОВІРУ В СУ­СПІЛЬ­СТВІ»

Ле­о­нід ЛIТРА,

стар­ший ана­лі­тик Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки:

— По-пер­ше, кам­па­нія Іго­ря До­до­на бу­ла від по­ча­тку на­ба­га­то кра­ще про­фі­нан­со­ва­на, та­кож свою роль ві­ді­гра­ла гар­на ін­фра­стру­кту­ра. По-дру­ге, слід вра­хо­ву­ва­ти, що в Мол­до­ві ме­дій­ний про­стір пе­ре­бу­ває під впли­вом ро­сій­сько­го кон­тен­та. Близь­ко 70% ка­на­лів, що пе­ре­да­ють но­ви­ни чи то­кшоу, так чи іна­кше пе­ре­да­ють ме­се­джі, які ду­же під­хо­дять Крем­лю чи без­по­се­ре­дньо по­хо­дять з Ро­сії як дер­жав­на про­па­ган­да.

Тим ча­сом у Майї Сан­ду до пер­шо­го ту­ру не бу­ло жо­дно­го біл-бор­ду, не ка­жу­чи про те, що у них аж до остан­ніх днів кам­па­нії не бу­ло на­віть ре­кла­ми по те­ле­ба­чен­ню. Во­ни ко­ри­сту­ва­ли­ся тим ефі­ром, який га­ран­тує дер­жа­ва: одна хви­ли­на на держ­те­ле­ка­на­лі. Вра­хо­ву­ю­чи все це, мо­жна ска­за­ти, що Сан­ду здо­бу­ла не­по­га­ний ре­зуль­тат.

З дру­го­го бо­ку, хоч на цих ви­бо­рах і пе­ре­міг про­ро­сій­ський пре­зи­дент, це все ж та­ки сим­во­лі­чна по­стать, оскіль­ки у ньо­го не­має в пар­ла­мен­ті біль­шо­сті. А най­го­лов­ні­ші ви­бо­ри, які змі­нять уряд Мол­до­ви, — пар­ла­мент­ські, які ма­ють від­бу­ти­ся 2018 ро­ку.

Нав­ряд чи до цьо­го ча­су До­дон змо­же змі­ни­ти кон­сти­ту­цію, все за­ле­жить від то­го, який курс ви­бе­руть пар­тії, які пе­ре­бу­ва­ють під впли­вом Вла­да Пла­хо­тню­ка, і чи під­три­му­ва­ти­муть во­ни пар­тію со­ці а ліс тів в пар ла мен ті. Без ці­єї під­трим­ки ре­аль­ний вплив До­до­на бу­де обме­же­ний.

Чо­му єв­ро­пей­ські пар­тії не змо­гли нав’яза­ти свій по­ря­док ден­ний і та­ким чи­ном про­ве­сти про­єв­ро­пей­сько­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти. Тут існує кіль­ка про­блем.

По-пер­ше, єв­ро­пей­ські пар­тії в Мол до ві втра ти ли до ві ру в сус - піль­стві, зокре­ма че­рез кра­діж­ки сто­лі­т­тя — зни­кне­н­ня одно­го мі - льяр­да до­ла­рів з мол­дав­ських бан­ків. Бу ло ба га то ін ших про ва лів, уна­слі­док чо­го гро­ма­дя­ни Мол­до­ви асо­ці­ю­ють ЄС, єв­ро­пей­ські пар­тії з проб ле ма ми, ко руп ці­єю, по - гір­ше­н­ням рів­ня жи­т­тя.

По- дру ге, я не впев не ний, що всі єв­ро­пей­ські пар­тії під­три­ма­ли Сан ду, оскіль ки во на ви сту па ла, зок ре ма, про ти псев до єв ро пейсь - ких пар тій.

Іго­ря До­до­на мо­жна на­зва­ти аб­со­лю­тно про­ро­сій­ським кан­ди­да­том, оскіль­ки він не при­хо­вує сво­їх сим­па­тій до Ро­сії і про­па­гує Ми­тний со­юз і Єв­ра­зій­ський со­юз, ка­же, що Крим не укра­їн­ський. Але він то­ді не був пре­зи­ден­том. Слід че­ка­ти біль­ше обе­ре­жно­сті від До­до­на, то­му що він ро­зу­міє, що в Мол­до­ви ли­ше два су­сі­ди: Ру­му­нія і Укра­ї­на. А він, не бу­ду­чи ще пре­зи­ден­том, зі­псу­вав від­но­си­ни з одні­єю і з дру­гою кра­ї­ною. Йо­му до­ве­де­ться зба­лан­су­ва­ти все це і, га­даю, шу­ка­ти спосо­бів по­лі­пши­ти від­но­си­ни з Укра­ї­ною. А Ки­їв має всім цим ско­ри­ста­ти­ся і пе­ре­ко­на­ти­ся, що з бо­ку Мол­до­ви, осо­бли­во з бо­ку При­дні­стров­сько­го ре­гіо­ну, не по­хо­ди­ти­ме якась за­гро­за в пла­ні без­пе­ки Укра­ї­ни. І що Ки­ши­нів не дасть се­бе ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, аби Ро­сія чи­ни­ла тиск на Укра­ї­ну са­ме че­рез Мол­до­ву.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Ру­мен Ра­дев: «Це бу­ла пе­ре­мо­га всьо­го бол­гар­сько­го на­ро­ду. Сьо­го­дні де­мо­кра­тія пе­ре­мо­гла апа­тію і страх»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.