Сі­мей­ний «куль­тпо­хід»

26 і 27 ли­сто­па­да в Ки­є­ві від­бу­ду­ться га­стро­лі Пол­тав­сько­го те­а­тру ля­льок

Den (Ukrainian) - - День України - Іл­ля ПОВОЛОЦЬКИЙ

Для по­ка­зів у на­шій сто­ли­ці пол­тав­ча­ни обра­ли зна­ко­ві ви­ста­ви з ре­пер­ту­а­ру для ді­тей і до­ро­слих, які вже здо­бу­ли чи­ма­ло на­го­род на пре­сти­жних те­а­траль­них фе­сти­ва­лях — як все­укра­їн­ських, так і між­на­ро­дних.

Для ма­ле­чі бу­де ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся каз­ки: «Пан Ко­цький (по­ста­нов­ка С. Бри­жа­ня, ху­до­жник — В. Бе­зу­ля); «Ти­гре­ня Пе­трик» (ре­жи­сер — Д. Ну­ян­зін, ху­до­жник — М. Дань­ко); лі­ри­чну ви­ста­ву «Кри­ла для Дюй­мо­во­чки» А. Уса­чо­ва за мо­ти­ва­ми каз­ки Ан­дер­се­на (ре­жи­сер — О. Дми­трі­є­ва, ху­до­жник — С. Са­фро­нов, хо­ре­о­граф — О. Ма­тю­ні­на) та ко­мі­чну опе­ру «Ко­за-Де­ре­за» М. Ли­сен­ка (по­ста­нов­ка Л. По­по­ва у спів­дру­жно­сті з ху­до­жни­ком — В. Ко­зуб).

Для до­ро­слих га­стро­ле­ри по­ка­жуть по­е­ти­чно-фі­ло­соф­ську ви­ста­ву «Пор­трет з лі­та­ю­чим го­дин­ни­ком. Марк Ша­гал «Моє жи­т­тя — ілю­стра­ції». По­ста­нов­ку здій­сни­ла ре­жи­сер Хар­ків­сько­го те­а­тру ля­льок Окса­на Дми­трі­є­ва. Це не пер­ша ро­бо­та ре­жи­сер­ки в Пол­та­ві. Во­на пра­цю­ва­ла над та­ки­ми ви­ста­ва­ми, як «Ан­ти­го­на» та «Кри­ла для Дюй­мо­во­чки», які ду­же по­до­ба­ю­ться гля­да­чам, і ці ви­ста­ви не­о­дно­ра­зо­во бра­ли участь у фе­сти­ва­лях й отри­ма­ли схваль­ні від­гу­ки кри­ти­ків. У по­ста­нов­ці ви­ко­ри­ста­ли ці­ка­ві при­йо­ми: де­ко­ра­ції та ляль­ки — це пер­со­на­жі кар­тин Мар­ка Ша­га­ла, які ожи­ли на сце­ні. Та­кож у де­ко­ру­ван­ні сце­ни до­мі­ну­ють чор­ний та бі­лий ко­льо­ри, які сим­во­лі­зу­ють гра­фі­чні ро­бо­ти ми­тця (сце­но­гра­фія хар­ків­сько­го ху­до­жни­ка На­та­лії Де­ни­со­вої). У му­зи­чно­му оформ­лен­ні ви­ко­ри­ста­но тво­ри су­ча­сно­го фран­цузь­ко­го ком­по­зи­то­ра Па­ска ля Ко­ме­ла­да. Твор­чий ду­ет по­ста­нов­ни­ків Дми­трі­є­ва і Де­ни­со­ва ство­ри­ли ори­гі­наль­ну ви­ста­ву «Ан­ти­го­на» за Со­фо­клом (пла­сти­ка — Р. Ни­ко­нен­ко). Ця не­зви­чна для по­то­чно­го ре­пер­ту­а­ру те­а­трів ля­льок ви­ста­ва-тра­ге­дія є окра­сою ре­пер­ту­а­ру (на фото).

Га­стро­лі пол­тав­чан від­бу­ду­ться на сце­ні Ки­їв­сько­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру ля­льок.

ФОТО З АРХІВУ ТЕ­А­ТРУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.