Ан­дрій ШЕВЧЕНКО: «Дам шанс мо­ло­дим»

Сьо­год ні збір­на Украї ни про ве­де то­ва рись кий матч про ти Сер­бії. Го лов ний тре­нер по­обі цяв ви про бу ва­ти « при хо ва­ні ре­зер­ви »

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Пі сля де що роз губ ле но го стар­ту ква­лі­фі­ка­ції на Чем­піо­нат сві­ту-2018 (ні­чиї з Іслан­ді­єю — 1:1 і Ту­реч­чи­ною — 2:2) збір­на Укра­ї­ни сут­тє­во ви­рів­ня­ла гру (пе­ре­мо­га над Ко­со­во — 3:0 та Фін­лян­ді­єю — 1:0) і на­ра­зі по­сі­дає дру­гу схо­дин­ку гру­пи «І», що те­о­ре­ти­чно дає пра­во на сти­ко­ві ма­тчі за ви­хід у фі­нал. Зре­штою, пе­ре­мо­га 12 ли­сто­па­да в Оде­сі над Фін­лян­ді­єю за­без­пе­чи­ла Укра­ї­ні хо­ро­ші за­лі­ко­ві по­зи­ції і те­о­ре­ти­чну мо­жли­вість ви­йти з гру­пи з пер­шо­го мі­сця. На­сту­пний офі­цій­ний по­єди­нок у ме­жах від­бо­ру на­ша ко­ман­да про­ве­де на ви­їзді 24 бе­ре­зня 2017 ро­ку про­ти лі­де­ра гру­пи — збір­ної Хор­ва­тії. Пе­ре­мо­га в цьо­му ма­тчі за­без­пе­чить лі­дер­ство в гру­пі й сут­тє­во до­дасть шан­сів на пря­мий ви­хід у фі­нал. Тим біль­ше ва­жи­ти­ме сьо­го­дні­шня то­ва­ри­ська гра про­ти збір­ної Сер­бії, на якій го­лов­ний тре­нер ко­ман­ди Ан­дрій Шевченко обі­цяє ви­про­бу­ва­ти «мо­ло­ді си­ли».

«Хо­ті­ло­ся б зро­би­ти ре­зю­ме всі­єї мо­єї ро­бо­ти. Ми зі­гра­ли чо­ти­ри офі­цій­них ма­тчі, за­лу­чи­ли ве­ли­ку кіль­кість мо­ло­дих. За­раз з’яви­ло­ся че­тве­ро но­вих фут­бо­лі­стів, якщо по­рів­ню­ва­ти з ті­єю збір­ною, яка гра­ла на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи, — ска­зав Ан­дрій Шевченко в ін­терв’ю про­гра­мі «Ве­ли­кий фут­бол» на ка­на­лі «Фут­бол 1». — На­ші прин­ци­пи, на­ша стру­кту­ра гри під­твер­джу­ють пра­виль­ний на­пря­мок. Про­си­мо грав­ців кон­тро­лю­ва­ти м’яч і ство­рю­ва­ти мо­мен­ти. Сер­бія? Дам мо­жли­вість по­гра­ти тим грав­цям, які ма­ють по­ки що ма­ло ігро­вої пра­кти­ки. Хо­че­мо да­ти їм шанс. Бу­де ду­же ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся на них на тлі силь­но­го су­пер­ни­ка, яким є збір­на Сер­бії».

На­ра­зі фут­боль­на Укра­ї­на в очі­ку­ван­ні сьо­го­дні­шньої гри про­ти ко­ман­ди Сер­бії. По­ві­дом­ля­є­ться, що в Хар­ко­ві бу­де по­си­ле­но охо­ро­ну пра­во­по­ряд­ку. Пу­блі­чний по­ря­док за­без­пе­чу­ва­ти­муть 950 пра­ців­ни­ків ГУНП та 100 вій­сько­во­слу­жбов­ців Нац­гвар­дії. На­га­да­є­мо, хар­ків­ські убо­лі­валь­ни­ки вже дав­но су­му­ють за ве­ли­ким фут­бо­лом, адже пі­сля по­ча­тку бо­йо­вих дій на схо­ді Укра­ї­ни в мі­сті бу­ло за­бо­ро­не­но про­во­ди­ти між­на­ро­дні ма­тчі з фут­бо­лу.

ФОТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.