Стри­бок у зи­му

Як ря­ту­валь­ни­ки і ко­му­наль­ни­ки до­ла­ють на­слід­ки ша­ле­но­го сні­го­па­ду

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

До ці­єї хур­то­ви­ни гро­ма­дян го­ту­ва­ли за кіль­ка днів — тут по­дя­ка Укр­гід­ро­ме­тцен­тру, який ще ми­ну­ло­го че­твер­га обі­цяв ви­хі­дні з силь­ни­ми сні­го­па­да­ми та оже­ле­ди­цею. І вже 11 ли­сто­па­да ки­їв­ська вла­да за­кли­ка­ла во­ді­їв бу­ти обе­ре­жни­ми на до­ро­гах під час не­го­ди і вза­га­лі ра­ди­ла мі­стя­нам обме­жи­ти пе­ре­су­ва­н­ня вла­сни­ми ав­то.

Си­но­пти­ки не обма­ну­ли: за по­ві­дом­ле­н­ням Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, в не­ді­лю, 13 ли­сто­па­да, у сто­ли­ці ви­па­ло 20 сан­ти­ме­трів сні­гу. Най­біль­ше сні­го­во­го по­кро­ву — до 50 сан­ти­ме­трів — за­фі­ксо­ва­но у Рів­нен­ській, Львів­ській, Іва­но-Фран­ків­ській, Тер­но­піль­ській, Чер­ні­ве­цькій, Хмель­ни­цькій та Жи­то­мир­ській обла­стях, по­ві­дом­ляє сайт Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій.

Пі­дроз­ді­ли ДСНС у ці­ло­до­бо­во­му ре­жи­мі лі­кві­до­ву­ва­ли на­слід­ки не­го­ди, за­фі­ксо­ва­ної в 15 обла­стях кра­ї­ни. Про­тя­гом 13 ли­сто­па­да ря­ту­валь­ни­ки ви­віль­ни­ли із за­ме­тів 1360 ав­то­мо­бі­лів, по­ві­дом­ляє сайт ДСНС із по­си­ла­н­ням на го­ло­ву слу­жби Ми­ко­лу Че­чо­ткі­на. Ста- ном на 14 ли­сто­па­да рух на ав­то­мо­біль­них шля­хах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня бу­ло за­без­пе­че­но, при цьо­му три­ва­ло роз­чи­ще­н­ня під’їздів до окре­мих на­се­ле­них пун­ктів у ре­гіо­нах, де хур­то­ви­на ви­ру­ва­ла най­біль­ше. Го­ло­ва ДСНС за­кли­кав ван­та­жо­пе­ре­ві­зни­ків та во­ді­їв лег­ко­вих ав­то по мо­жли­во­сті не ви­ру­ша­ти за ме­жі на­се­ле­них пун­ктів і не пла­ну­ва­ти по­їздок на да­ле­кі від­ста­ні.

Ста­ном на ра­нок 14 ли­сто­па­да три­ва­ли ро­бо­ти з від­нов­ле­н­ня еле­ктро­по­ста­ча­н­ня в 988 на­се­ле­них пун­ктах три­над­ця­ти обла­стей Укра­ї­ни. Зне­струм­ле­н­ня ста­ло­ся че­рез спра­цю­ва­н­ня си­стем за­хи­сту лі­ній еле­ктро­пе­ре­дач, зу­мов­ле­не сні­го­па­да­ми і по­ту­жним ві­тром.

Втім, ки­я­ни роз­по­ча­ли ро­бо­чий ти­ждень без осо­бли­вих тру­дно­щів. «Зав­дя­ки ро­бо­ті ко­му­наль­ни­ків ра­нок по­не­діл­ка Ки­їв зу­стрів без транс- порт­но­го ко­ла­псу, гро­мад­ський транс­порт пра­цю­вав без ускла­днень», — на­во­дить сло­ва ке­рів­ни­ка апа­ра­ту КМДА Во­ло­ди­ми­ра Бон­да­рен­ка офі­цій­ний пор­тал Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції.

Май­же 3000 тонн со­лі та 2000 тонн пі­ща­но-со­ля­ної су­мі­ші ви­ко­ри­ста­ли в ко­му­наль­ній кор­по­ра­ції «Ки­ї­вав­то­дор» про­тя­гом не­ді­лі 13 ли­сто­па­да. Та­ку ін­фор­ма­цію опри­лю­днив за­сту­пник го­ло­ви КМДА Пе­тро Пан­те­лє­єв. Щоб уни­кну­ти скла­дних си­ту­а­цій на до­ро­гах, ще з ве­чо­ра не­ді­лі за­кри­ли в’їзд ве­ли­ко­га­ба­ри­тно­го транс­пор­ту до сто­ли­ці. Обме­же­н­ня три­ва­ти­ме до по­лі­пше­н­ня по­го­дних умов.

За ін­фор­ма­ці­єю Укр­гід­ро­ме­тцен­тру, в дру­гій по­ло­ви­ні дня 14 ли­сто­па­да актив­ний ци­клон, який спри­чи­нив екс­тре­маль­ні по­го­дні умо­ви, мав ви­йти за ме­жі кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.