«Та­єм­ни­ці мо­го мі­ста»

У Хер­со­ні ви­го­то­ви­ли се­рію ві­део­ро­ли­ків про істо­рію краю

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

15ли­сто­па­да в Хер­со­ні від­бу­де­ться пред­став­ле­н­ня VI ета­пу Все­укра­їн­сько­го со­ці­аль­но­го куль­тур­но-про­сві­тни­цько­го про­е­кту «Та­єм­ни­ці мо­го мі­ста». Хер­сон­цям пред­став­лять ко­ро­ткі куль­тур­но­про­сві­тни­цькі філь­ми у фор­ма­ті discovery history, які роз­кри­ва­ють ма­ло­до­слі­дже­ні сто­рін­ки істо­рії краю. Під час по­дії бу­де по­ка­за­но сім етю­дів із за­галь­но­го до­роб­ку мо­ло­дої ко­ман­ди, зокре­ма мі­сце­ві істо­рії Хер­сон­щи­ни. Це та­кі філь­ми, як «Чу­ма­ки» — про ста­ро­дав­ню про­фе­сію су­ча­сних да­ле­ко­бій­ни­ків та про­ми­сло­ву ба­тьків­щи­ну чу­ма­ків, «Чор­ний Кор­сар» — про на­ціо­наль­но­го укра­їн­сько-аме­ри­кан­сько­го ге­роя По­ла Джон­са, «Да­ри Ка­ру­а­на», «Ми­ро­твор­ці» та ін­ші.

Про­тя­гом на­сту­пних мі­ся­ців ме­шкан­ці мі­ста змо­жуть пе­ре­гля­да­ти се­рії про­е­кту що­ти­жня в кі­но­те­а­трі «Муль­ти­плекс» пе­ред по­ча­тком ка­со­вих се­ан­сів у фор­ма­ті кі­но­жур­на­лу. А до кін­ця ро­ку всі істо­ри­чні ро­ли­ки по­ка­же обла­сний те­ле­ка­нал «Скі­фія».

Сво­їм зав­да­н­ням ав­то­ри про­е­кту «Та­єм­ни­ці мо­го мі­ста» ба­чи­ли ви­окрем­ле­н­ня істо­ри­чно­го спад­ку, який до­жив до на­ших днів у ма­те­рі аль но- куль тур но му ( книж ка, аль­бом, бу­ди­нок) або ідей­но-куль­тур­но­му пла­ні (пі­сня, вірш, ре­корд то­що), та усві­дом­ле­н­ня йо­го впли­ву на істо­рію краю, кра­ї­ни і сві­ту за­га­лом.

Для Хер­со­на зна­ко­во, що кіль­ка се­рій бу­ло ство­ре­но на те­ри­то­рії ці­єї обла­сті, а ге­ро­я­ми філь­мів ста­ли мі­сце­ві ме­шкан­ці: гро­мад­ські ді­я­чі, пред­став­ни­ки ту­ри­сти­чно­го бі­зне­су, ре­кон­стру­кто­ри, лю­би­те­лі кра­є­знав­ства. «Цей ві­део­про­ект дає мо­жли­вість ін­шою мо­вою, не текс­то­вою, по­зна­йо­ми­ти­ся з ці­ка­ви­ми сто­рін­ка­ми істо­рії Хер­со­на, — ко­мен­тує хер­сон­ський кра­є­зна­вець Сер­гій Дя­чен­ко. — З одно­го бо­ку, про істо­рію мі­ста на­пи­са­но ба­га­то, з ін­шо­го — на­ша істо­рія хи­бує уза­галь­не­н­ня­ми. Про кон­кре­тну по­дію, про окре­мий бу­ди­нок, про істо­ри­чну осо­би­стість важ­ко роз­ка­за­ти так, щоб це здій­сни­ло вра­же­н­ня й від­кла­ло­ся в го­ло­ві. Ко­ман­да обра­ла не­ві­до­мі по­дро­би­ці істо­ри­чної спад­щи­ни мі­ста, але та­кі, що да­ють змо­гу скла­сти уяв­ле­н­ня про мі­сто й за­га­лом, адже во­ни на­про­чуд ха­ра­ктер­ні для Хер­со­на. І це справ­ляє вра­же­н­ня, і це за­пам’ято­ву­є­ться».

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка ту­ра­ген­ції Хер­сON Пав­ла Бі­ле­цько­го, який брав участь у зйом­ках філь­мів і до­по­ма­гав ко­ман­ді про­е­кту шу­ка­ти ло­ка­ції для зйо­мок, «Та­єм­ни­ці мо­го мі­ста» є по­ка­зо­вим кро­ком у по­ши­рен­ні знань про Хер­сон­щи­ну, а от­же, і за­лу­че­н­ня до ре­гіо­ну ту­ри­стів. «Проект під­ні­має на по­верх­ню не тіль­ки те, що ма­є­мо, а й те, що при­за­бу­ло­ся, — ка­же Пав­ло. — Са­ме та­ким чи­ном і від­бу­ва­є­ться ре­кла­ма на­шо­го ре­гіо­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.