Пі­сля пу­блі­ка­ції «Дня» та обу­рень мі­сце­вих ме­шкан­ців

пе­ча­тку кня­зя Рю­ри­ка та­ки пе­ре­да­ли до му­зею, але... тим­ча­со­во

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

12 ли­сто­па­да на сай­ті «Дня» ви­йшла ін­фор­ма­ція про те, що на бе ре зі во линсь ко го озе ра зна­йшли пе­ча­тку кня­зя Рю­ри­ка. Та­ку зна­хід­ку по­да­ру­ва­ло озе­ро Пу­ле­ме­цьке по­бли­зу се­ла Пуль­мо, що в Ша­цько­му ра­йо­ні на Во­ли­ні. Це так зва­на бул­ла, свин­це­ва кня­зів­ська пе­ча­тка, і фа­хів­ці ви­зна­ча­ють, що її вла­сни­ком був князь Рю­рик Рос тис ла во вич. На плас ти ні зо­бра­же­ні свя­ті Ми­хай­ло та Ва­силь, на­пи­си ви­ко­на­ні ки­ри­ли­цею. Зна­хід­ка на­ле­жить до XIII сто­лі­т­тя, а князь Рю­рик Ро­сти­сла­во­вич є си­ном Ро­сти­сла­ва Мсти­сла­во­ви­ча, ону­ком Мсти­сла­ва Ве­ли­ко­го і прав­ну­ком Во­ло­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха. Як ве­ли­кий князь ки­їв­ський, во­ло­дів і во линсь ки ми зем ля ми, втра­тив їх, і во­ни ста­ли ча­сти­ною Га лиць ко-Во линсь ко го кня­зів­ства. У во­лин­ській пре­сі з’яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня, що пе­ча­тку пе­ре­да­ли в екс­по­зи­цію Лю­бомль­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зею (бо Шацьк сво­го му­зею не має), але йо­го ди­ре­ктор Оле­ксандр Остап’юк по­ві­до­мив, що на­ра­зі на 12 ли­сто­па­да та­ко­го по­да­рун­ка му­зей не отри­му­вав. А при­дба­ти, як­би про­да­ва­ли, пе­ча­тку му­зей не в змо­зі: не­має ко­штів. Остан­ньо­го ра­зу, ка­же він, му­зей у Лю­бом­лі ку­пу­вав ра­ри­те­тні ре­чі вже сім ро­ків то­му. Знає, що і за­раз у ра­йо­ні є так зва­ні чор­ні ар­хе­о­ло­ги, які зна­хо­дять справ­жні ці­ка­вин­ки, але до му­зею їх і не не­суть, а про­по­ну­ють при­ва­тним ко­ле­кціо­не­рам.

Чо­ло­вік, який і зна­йшов пе­ча­тку Рю­ри­ка (це ко­ли­шній ар­хе­о­лог) і який у га­зе­ті «Ша­цький край» по­ві­дом­ляв, що пе­ре­дав зна­хід­ку до лю­бомль­сько­го му­зею, зро­бив це ли­ше пі­сля пу­блі­ка­ції «Дня» та обу­рень мі­сце­вих ме­шкан­ців. У не­ді­лю він при­віз пе­ча­тку і пе­ре­дав її за до­го­во­ром ли­ше на тим­ча­со­ве збе­рі­га­н­ня. Тоб­то змо­же за­бра­ти в будь-який мо­мент...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.