Зем­ле­трус у Но­вій Зе­лан­дії зав­дав зби­тків на 1,4 млрд до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Вна­слі­док зем­ле­тру­су, що став­ся в Но­вій Зе­лан­дії в ніч на по­не­ді­лок, за­ги­ну­ли двоє лю­дей, по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни Джон Кі, при цьо­му він не ви­клю­чив, що кіль­кість за­ги­блих мо­же зро­сти. Зем­ле­трус зав­дав зна­чних руй­ну­вань ін­фра­стру­кту­рі: жи­те­лі ба- га­тьох ра­йо­нів за­ли­ши­ли­ся без еле­ктри­ки та те­ле­фон­но­го зв’ яз­ку, на одній з рі­чок прор­ва­ло дам­бу, а біль­шість шкіл і під­при­ємств не пра­цю­ють до­ки про­хо­дить пе­ре­вір­ка ці­лі­сно­сті бу­ді­вель. Епі­центр під­зем­них по­штов­хів був на гли­би­ні 10 кі­ло­ме­трів на пів­ніч від мі­ста Край­стчерч, де у 2011 ро­ці зем­ле­трус за­брав жи­т­тя май­же 200 лю­дей. Прем’ єр кра­ї­ни ска­зав, що зби­ток від низ­ки зем­ле­тру­сів мо­же скла­сти як мі­ні­мум 1,4 млрд до­ла­рів. Но­ва Зе­лан­дія вхо­дить у так зва­не Ти­хо­оке­ан­ське во­гня­не ко­ло, на яке при­па­дає май­же 90% зем­ле­тру­сів пла­не­ти і 80% най­по­ту­жні­ших з них.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.