Мер­кель ви­су­ну­ла Штайн­ма­є­ра на по­са­ду пре­зи­ден­та Ні­меч­чи­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра пар­тія кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель Хри­сти­ян­сько-Де­мо­кра­ти­чний со­юз (ХДС) під­три­ма­ла кан­ди­да­ту­ру со­ці­ал-де­мо­кра­та, мі­ні­стра за­кор­дон­них справ ФРН Фран­ка­Валь­те­ра Штайн­ма­є­ра на по­са­ду пре­зи­ден­та. По­лі­ти­чні си­ли, які скла­да­ють біль­шість у Бун­де­ста­зі, дов­го не мо­гли ви­зна­чи­ти­ся з єди­ним пре­тен­ден­том на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви і ухва­ли­ли рі­ше­н­ня пі­сля зу­стрі­чі на­пе­ре­до­дні між Мер­кель, її пар­тне­ром за Хри­сти­ян­сько-со­ці­аль­ним со­ю­зом ( ХСС) Гор­стом Зе­е­го­фе­ром та го­ло­вою со­ці­ал-де­мо­кра­тів Зі­ґма­ром Ґа­брі­е­лем. Згі­дно з опи­ту­ва­н­ням, про­ве­де­ним ком­па­ні­єю Emnid та те­ле­ка­на­лом N24, Штайн­ма­є­ра на по­са­ді пре­зи­ден­та хо­чуть ба­чи­ти 41% нім­ців. Чин­ний пре­зи­дент кра­ї­ни Йо­а­хім Га­ук ви­рі­шив не ба­ло­ту­ва­ти­ся на дру­гий п’яти­рі­чний тер­мін. На­сту­пно­го пре­зи­ден­та Ні­меч­чи­ни обе­руть 12 лю­то­го 2017 ро­ку Фе­де­раль­ні збо­ри.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.