Оба­ма на­ка­зав пе­ре­ра­ху­ва­ти го­ло­си ви­бор­ців

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма під­пи­сав указ, який пе­ред­ба­чає пов­ний пе­ре­ра­ху­нок го­ло­сів ви­бор­ців на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах та про­ве­де­н­ня так зва­них «спе­ці­аль­них» ви­бо­рів 19 гру­дня. Гла­ва Бі­ло­го до­му пі­шов на та­кий крок пі­сля то­го, як ти­ся­чі аме­ри­кан­ців по­скар­жи­ли­ся на по­ру­ше­н­ня, за­фі­ксо­ва­ні під час ви­бо­рів, зокре­ма на не­до­пуск до ви­бор­чих діль­ниць чи не­справ­ність обла­дна­н­ня. «Ми по­вин­ні роз­слі­ду­ва­ти ці твер­дже­н­ня. Оскіль­ки роз­рив між кан­ди­да­та­ми ду­же не­зна­чний, а ре­зуль­тат цих ви­бо­рів над­то ва­жли­вий. Від­так у ба­га­тьох шта­тах є над­то ба­га­то пра­во­вих про­блем, аби про­сто на­зва­ти це пе­ре­мо­гою Трам­па», — ска­зав Ба­рак Оба­ма. Во­дно­час но­во­обра­ний пре­зи­дент США До­нальд Трамп зро­бив два клю­чо­вих при­зна­че­н­ня у свою адмі­ні­стра­цію: го­ло­ва Ре­спу­блі­кан­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Райнс Прі­бес ста­не го­ло­вою адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та США, а ме­ді­а­бі­зне­смен Сті­вен Бен­нон отри­має по­са­ду го­лов­но­го стра­те­га та стар­шо­го ра­дни­ка.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.