ЄС збіль­шить ви­да­тки на без­пе­ку й обо­ро­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ кра­їн ЄС під час тер­мі­но­вої не­фор­маль­ної зу­стрі­чі у Брюс­се­лі, при­свя­че­ній ре­зуль­та­там пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США, по­го­ди­ли­ся ви­тра­ча­ти біль­ше ко­штів на обо­ро­ну. « Єв­ро­пей­цям тре­ба укрі­плю­ва­ти вла­сну без­пе­ку і по­гли­блю­ва­ти ко­о­пе­ра­цію у сфе­рі обо­рон­ної по­лі­ти­ки, не­за­ле­жно від змі­ни адмі­ні­стра­ції США», — ска­за­ла вер­хов­ний пред­став­ник ЄС з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки та по­лі­ти­ки без­пе­ки Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні. Во­на на­го­ло­си­ла, що най­ближ­чим ча­сом єв­ро­пей­ські кра­ї­ни по­вин­ні зо­се­ре­ди­ти­ся на та­ких клю­чо­вих пи­та­н­нях, як бо­роть­ба зі змі­ною клі­ма­ту, ім­пле­мен­та­ція ядер­ної уго­ди з Іра­ном і по­до­ла­н­ня « всіх тих криз, які ото­чу­ють нас». Мо­ге­рі­ні за­зна­чи­ла, що Єв­ро­па не мо­же «си­ді­ти та че­ка­ти » , до­ки но­ва адмі­ні­стра­ція США ви­зна­чи­ться зі сво­їм зов­ні­шньо­по­лі­ти­чним кур­сом, адже «Єв­ро­па роз­ви­ва­є­ться, світ не сто­їть на мі­сці, а кри­зи три­ва­ють».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.