Слі­дом за Са­а­ка­шві­лі

Ха­тія Де­ка­но­і­дзе по­да­ла у від­став­ку з по­са­ди на­чаль­ни­ка На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Впо­не­ді­лок Ха­тія Де­ка­но­і­дзе під час прес-кон­фе­рен­ції ре­тель­но опи­са­ла зав­да­н­ня якій їй вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти на цій по­са­ді про­тя­гом ро­ку. Що­прав­да ді­яль­ність Де­ка­но­і­дзе до­сі за­ли­ша­є­ться при­во­дом для су­пе­ре­чок. Но­ва на­ціо­наль­на по­лі­ція ста­ла пре­дме­том ши­ро­ко­го обго­во­ре­н­ня — з одно­го бо­ку, са­ме по­лі­цей­ські в но­вій фор­мі ста­ли облич­чям ре­фор­му­ва­н­ня мі­лі­ції, а з ін­шо­го — ба­га­то хто під­да­вав сум­ні­ву ефе­ктив- ність та­кої ре­фор­ми, зокре­ма зви­ну­ва­чу­ю­чи Де­ка­но­і­дзе у ко­сме­ти­чно­сті ре­форм.

Мі­ністр МВС Ар­сен Ава­ков на сво­їй сто­рін­ці в facebook на­пи­сав: «4 ли­сто­па­да 2015 ро­ку Ха­тія Де­ка­но­і­дзе рі­ше­н­ням Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни при­зна­че­на на­чаль­ни­ком На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни. 11 ли­сто­па­да 2016 ро­ку Ха­тія Де­ка­но­і­дзе по­да­ла ме­ні ра­порт про від­став­ку з по­са­ди на­чаль­ни­ка НПУ. Всьо­го рік — але ве­ли­кий і важ­кий шлях, ефе­ктив­на ро­бо­та в ко­ман­ді, чи­ма­лий вне­сок у ре­фор­му МВС. Це був скла­дний, але ду­же ва­жли­вий етап, який увій­де в істо­рію Укра­їн­ської по­лі­ції. І я ра­дий, що по­руч з на­ми був ефе­ктив­ний ме­не­джер і одно­ду­мець — Ха­тія Де­ка­но­і­дзе».

Як по­ві­до­мив Ава­ков, за­мість Ха­тії Де­ка­но­і­дзе обов’яз­ки го­ло­ви На­цпо­лі­ції бу­де ви­ко­ну­ва­ти Ва­дим Тро­ян.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.