Щоб зро­зу­мі­ти Пу­ті­на...

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій БОРЩЕВСЬКИЙ, пи­сьмен­ник, ди­пло­мат, екс­перт Цен­тру до­слі­дже­н­ня Ро­сії

Пе­ре­мо­га До­наль­да Трам­па спри­чи­ни­ла бу­кваль­но ла­ви­ну ко­мен­та­рів, ін­терв’ю, ста­тей, ав­то­ри яких на­ма­га­ю­ться осми­сли­ти «фе­но­мен Трам­па» й зро­би­ти — ча­сто вза­є­мо­ви­клю­чні — про­гно­зи на пер­спе­кти­ву. Не втри­мав­ся від спо­ку­си ви­сло­ви­ти­ся і ко­ли­шній держ­се­кре­тар США Ген­рі Кіс­сін­джер. Ві­тчи­зня­ні еле­ктрон­ні ЗМІ — не­зрід­ка під сен­са­цій­ни­ми за­го­лов­ка­ми на кшталт «Щоб зро­зу­мі­ти Пу­ті­на, тре­ба чи­та­ти До­сто­єв­сько­го, а не «Mein Kampf» — зі зро­зумі­лих при­чин по­ши­ри­ли ту ча­сти­ну роз­ло­го­го ін­терв’ю в The Atlantiс, що сто­су­є­ться агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни.

Втім, сло­ва «агре­сія» Кіс­сін­джер уни­кає. Нав­па­ки, він роз­во­ди­ться про істо­ри­чну роль Ро­сії, яка, за йо­го сло­ва­ми, «за­хи­сти­ла світ від мон­го­лів, від Шве­ції у XVIII сто­літ­ті, від На­по­ле­о­на в XIX сто­літ­ті і від Гі­тле­ра в XX сто­літ­ті».

Клю­чо­вою ж мо­жна вва­жа­ти ось цю те­зу: «Я від­даю пе­ре­ва­гу не­за­ле­жній Укра­ї­ні по­за вій­сько­ви­ми бло­ка­ми». І да­лі: «Рі­ше­н­ня в то­му, щоб да­ти цим обла­стям Дон­ба­су ав­то­но­мію та пра­во го­ло­су у вій­сько­вих пи­та­н­нях. Але в усьо­му ін­шо­му — за­ли­ши­ти їх під уря­ду­ва­н­ням Укра­ї­ни». Що ж, ма­буть, про­ти цьо­го і Пу­тін би не за­пе­ре­чив.

А як що­до то­го, щоб по­вер­ну­ти Ме­кси­ці — зви­чай­но, на пра­вах ав­то­но­мії та з пра­вом го­ло­су у вій­сько­вих пи­та­н­нях — де­які пів­ден­ні шта­ти, ска­жі­мо, Те­хас та Ка­лі­фор­нію, які най­біль­ше про­те­сту­ють про­ти обра­н­ня Трам­па?

Тож за­ли­ша­є­ться тіль­ки ра­ді­ти, що Ген­рі Кіс­сін­джер з огля­ду на по­ва­жний вік уже по­лі­ти­чний пен­сіо­нер і не мо­же обійня­ти ко­ли­шню по­са­ду в Дер­жде­пі. А про­те важ­ко по­ві­ри­ти, що це ка­же ав­тор зна­ме­ни­тої двад­цять ро­ків то­му «Ди­пло­ма­тії», в якій ко­жен охо­чий мо­же зна­йти та­кі ряд­ки:

«Не­за­ле­жність но­вих ре­спу­блік, зре­штою ви­зна­них ООН, не по­вин­на мов­чки при­ни­жу­ва­ти­ся зго­дою на дії вій­сько­во­го ха­ра­кте­ру, здій­сню­ва­ні Ро­сі­єю на їхній зем­лі».

А от «за­хи­сти­ла світ» що­до Ро­сії по­тре­бує не­ве­ли­чко­го ко­мен­та­ря. Від мон­голь­ської на­ва­ли в 1237—1241 ро­ках світ за­хи­сти­ла Русь, до якої Ро­сія жо­дно­го сто­сун­ку не має. Впав і май­же вщент був зруй­но­ва­ний Ки­їв, за­во­йов­ни­ки за­гар­ба­ли Га­ли­чи­ну та Во­линь, але — ви­сна­же­ні — не пі­шли да­лі на За­хід. А Мо­ско­вія ще на по­ча­тку XV сто­лі­т­тя бу­ла ва­са­лом Ор­ди, пла­ти­ла їй да­ни­ну. Пі­сля Пол­тав­ської би­тви пе­ре­мо­же­на Шве­ція ста­ла на шлях ци­ві­лі­зо­ва­но­го роз­ви­тку, а трі­ум­фа­тор­ка Ро­сія обра­ла ім­пер­ськість, за­гар­бни­цтво, що бо­лем від­лу­ни­ло в істо­рії рі­зних під­ко­ре­них нею на­ро­дів і в її вла­сній. Пе­ре­мо­га над На­по­ле­о­ном бу­ла пе­ре­мо­гою не Ро­сії, а со­ю­зу єв­ро­пей­ських мо­нар­хій, які бо­я­ли­ся, а то­му не хо­ті­ли бу­дья­ких змін на кон­ти­нен­ті. І на­ре­шті, ко­ли­шній держ­се­кре­тар США мав би пам’ята­ти, що осо­би­ста ду­ель Гі­тле­ра та Ста­лі­на за­вер­ши­ла­ся пе­ре­мо­гою одно­го чер­во­но­пра­пор­но­го ре­жи­му над ін­шим, але ж, вре­шті-решт, то бу­ла Дру­га сві­то­ва, а не Ве­ли­ка Ві­тчи­зня­на (за со­вєт­ською тер­мі­но­ло­гі­єю), і пе­ре­мо­гу в ній здо­бу­ли кра­ї­ни ан­ти­гі­тле­рів­ської ко­а­лі­ції. А от як, уяр­мив­ши су­сі­дні кра­ї­ни, ско­ри­став­ся з ті­єї пе­ре­мо­ги СРСР, Ген­рі Кіс­сін­джер знає не гір­ше за ме­не.

Не знаю, що кра­ще чи­та­ти — До­сто­єв­сько­го чи Mein Kampf — щоб зро­зу­мі­ти Пу­ті­на. Мо­жли­во, під­ру­чник із пси­хо­ло­гії. Але в жо­дно­му ра­зі не са­мо­го Кіс­сін­дже­ра, це то­чно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.