Го­то­ві до обо­ро­ни

Сту­ден­ти та шко­ля­рі Ки­їв­щи­ни взя­ли участь у три­ден­но­му вій­сько­во-па­трі­о­ти­чно­му збо­рі до­при­зов­ної мо­ло­ді

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На Оде­щи­ні, на ба­зі одні­єї з ме­ха­ні­зо­ва­них бри­гад опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «Пів­день», від­був­ся вій­сько­во-па­трі­о­ти­чний збір до­при­зов­ної мо­ло­ді. У за­хо­ді, який ор­га­ні­зу­ва­ли пред­став­ни­ки Все­укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Гро­мад­ський рух «За май­бу­тнє» спіль­но з ке­рів­ни­цтвом Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни та Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Укра­ї­ни, взя­ли участь близь­ко 90 сту­ден­тів і шко­ля­рів Ки­їв­щи­ни. Про це по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни.

Як роз­по­вів ко­ман­дир вій­сько­па­трі­о­ти­чно­го збо­ру ко­ор­ди­на­тор ВГО «Гро­мад­ський рух «За май­бу­тнє» Ми­хай­ло Ха­ре­чко, ме­та за­хо­ду по­ля­га­ла в об’єд­нан­ні най­актив­ні­шої, все­бі­чно роз­ви­не­ної мо­ло­ді, ви­хо­ван­ні та фор­му­ван­ні у неї по­чут­тів па­трі­о­ти­зму й актив­ної жит­тє­вої по­зи­ції, а та­кож сти­му­лю­ван­ні її до здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя шля­хом ви­вче­н­ня за­галь­ної вій­сько­во-фі­зи­чної під­го­тов­ки.

Юна­ки та дів­ча­та з рі­зних на­вчаль­них за­кла­дів Ки­їв­щи­ни в то­ва­ри­ській атмо­сфе­рі зма­га­лись між со­бою під час вій­сько­во-спор­тив­них ігор. Зокре­ма, уча­сни­ки бу­ли роз­по­ді­ле­ні на 4 ко­ман­ди, які під ке­рів­ни­цтвом ін­стру­кто­рів з-по­між вій­сько­во­слу­жбов­ців ви­ко­ну­ва­ли впра­ви стрільб зі стрі­ле­цької зброї, ме­та­ли гра­на­ти, зби­ра­ли та роз­би­ра­ли ав­то­мат, до­ла­ли пси­хо­ло­гі­чну сму­гу пе­ре­шкод, від­пра­цьо­ву­ва­ли нор­ма­ти­ви з на­да­н­ня пер­шої ме­ди­чної до­по­мо­ги по­тер­пі­ло­му, на­вча­ли­ся орі­єн­ту­ван­ню на мі­сце­во­сті, а та­кож де­мон­стру­ва­ли вла­сний стро­йо­вий ви­шкіл та фі­зи­чні зді­бно­сті у бі­го­вих й гім­на­сти­чних спор­тив­них ди­сци­плі­нах.

ФОТО НАДАНО МОУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.