Бу­дів­ни­цтво но­во­го сар­ко­фа­гу для ЧАЕС за­вер­ше­но

На «фі­ні­ші» ро­бо­ту бу­ді­вель­ни­ків та атом­ни­ків, за сло­ва­ми ке­рів­ни­цтва про­е­кту, оці­нять... іно­зем­ні ін­ве­сто­ри

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Бу­дів­ни­цтво но­во­го без­пе­чно­го кон­файн­мен­ту (НБК), який має на­кри­ти ста­рий сар­ко­фаг зруй­но­ва­но­го че­твер­то­го енер­го­бло­ку ЧАЕС, за­вер­ше­но. І вчо­ра йо­го вже зсу­ну­ли з мі­сця. «Усе го­то­во для то­го, щоб транс­пор­ту­ва­ти кон­фай­мент на йо­го прое­кт­не по­ло­же­н­ня», — роз­по­вів за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ДСП«Чор­но­биль­ська АЕС» з ка­дрів та ре­жи­му Єв­ген Ка­ту­нін. З йо­го слів, ідуть остан­ні ро­бо­ти з пе­ре­вір­ки си­стем, які здій­сню­ва­ти­муть на­су­ва­н­ня ве­ли­че­зної спо­ру­ди на зруй­но­ва­ний трид­цять ро­ків то­му — 26 кві­тня 1986 ро­ку — че­твер­тий блок ЧАЕС. Топ-ме­не­джер по­ка­зав си­сте­му дом­кра­тів, ча­сти­на з яких тя­гну­ти­ме опо­ру на се­бе, то­ді як ін­ші штов­ха­ти­муть її. Ко­жен з дом­кра­тів має по­ту­жність по­над 700 кі­ло­нью­то­нів (близь­ко 70 тонн), по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да».

«Та­ким чи­ном за кіль­ка днів ми ма­є­мо пе­ре­мі­сти­ти но­вий без­пе­чний кон­фай­мент на че­твер­тий блок АЕС, — роз­по­від­ає Ка­ту­нін. На це, за йо­го сло­ва­ми, від­во­ди­ться 3—4 до­би. Але є й пев­ний за­пас для то­го, щоб усі опе­ра­ції про­йшли в шта­тно­му ре­жи­мі (за пла­ном кон­фай­мент має зайня­ти своє мі­сце 29 ли­сто­па­да). «Ні­хто не бу­де фор­су­ва­ти ці по­дії. Бо най­пер­ше — то без­пе­ка, — на­го­ло­шує фа­хі­вець і до­дає: — Да­лі по­чне­ться де­мон­таж не­стій­ких бу­ді­вель­них кон­стру­кцій ста­ро­го «Укри­т­тя».

А ще 29 ли­сто­па­да на Чор­но­биль­ській АЕС за­пла­но­ва­но два ва­жли­ві для Укра­ї­ни за­хо­ди: за­сі­да­н­ня Асам­блеї кра­їн вкла­дни­ків Чор­но­биль­сько­го фон­ду «Укри­т­тя», а та­кож за­сі­да­н­ня Асам­блеї до­но­рів Ра­хун­ку ядер­ної без­пе­ки. За­ру­бі­жні ін­ве­сто­ри на­мі­ча­ти­муть пла­ни подаль­шої ре­а­лі­за­ції між­на­ро­дних про­е­ктів на ЧАЕС і се­ред них, зви­чай­но, бу­де й пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня цих про­е­ктів.

Без­пе­ці нав­ко­ло ЧАЕС при­ді­ля­є­ться ува­га на всіх рів­нях. Не ви­пад­ко­во Дер­жав­не агент­ство з управ­лі­н­ня зо­ни від­чу­же­н­ня ще 9 ли­сто­па­да по­ві­до­ми­ло, що в зв’яз­ку з про­ве­де­н­ням те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій на об’ єкті « Укри­т­тя » , а та­кож згі­дно з на­ка­зом го­ло­ви агент­ства Ві­та­лія Пе­тру­ка, у пе­рі­од з 12 по 29 ли­сто­па­да цьо­го ро­ку від­ві­ду­ва­н­ня об’ єктів Чор­но­биль­ської АЕС (у то­му чи­слі огля­до­во­го май­дан­чи­ка об’єкта «Укри­т­тя» та во­до­йми-охо­ло­джу­ва­ча) тим­ча­со­во при­зу­пи­не­но.

Тим ча­сом ви­ни­ка­ють фа­кто­ри, які ство­рю­ють у ко­ле­кти­ві ЧАЕС де­що три­во­жну і на­віть нер­во­ву атмо­сфе­ру. Про це на по­ча­тку ли­сто­па­да ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ДСП«Чор­но­биль­ська АЕС» Ігор Гра­мо­ткін по­ві­до­мив прем’єр-мі­ні­стру Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну, се­кре­та­рю Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Оле­ксан­дру Тур­чи­но­ву і го­ло­ві Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з управ­лі­н­ня зо­ною від­чу­же­н­ня Ві­та­лію Пе­тру­ку. Гра­мо­ткін вка­зує, що ан­ти­укра­їн­ські си­ли по­ча­ли пла­но­мір­ну, без­пре­це­ден­тну про­гра­му, спря­мо­ва­ну на дис­кре­ди­та­цію на­шої кра­ї­ни в очах за­хі­дних пар­тне­рів та зрив між­на­ро­дних про­е­ктів, що ре­а­лі­зу­ю­ться як на май­дан­чи­ку Чор­но­биль­ської АЕС, так і за йо­го ме­жа­ми. Він пе­ре­ко­на­ний, що ма­со­ва­на ін­фор­ма­цій­на кам­па­нія, яка кри­ти­кує від­мо­ву Укра­ї­ни від ро­сій­сько­го ядер­но­го па­ли­ва на ко­ристь те­пло­ви­ді­ля­ю­чих збі­рок ком­па­нії Westinghouse та ін­фор­ма­цій­ні вки­да­н­ня, що по­ро­чать честь і гі­дність ке­рів­ни­цтва ЧАЕС, — все це яви­ща одно­го по­ряд­ку, спря­мо­ва­ні на те, щоб не­га­тив­но впли­ва­ти на імідж Укра­ї­ни, як кра­ї­ни, зда­тної успі­шно впо­ра­ти­ся з ре­а­лі­за­ці­єю мас­шта­бних між­на­ро­дних про­е­ктів.

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор при­пу­скає та­кож, що пе­ред­умо­вою дис­кре­ди­та­ції без­по­се­ре­дньо Чор­но­биль­ської АЕС є кри­мі­наль­ний пе­ре­діл рин­ку бру­хту, що ви­во­зи­ться із зо­ни від­чу­же­н­ня, а не­пря­мою ме­тою — ви­ті­сне­н­ня на­шої кра­ї­ни з рин­ку цін­ної для ме­та­лур­гії си­ро­ви­ни. Гра­мо­ткін по­го­джу­є­ться, що пи­та­н­ня по­во­дже­н­ня з ра­діо­актив­ни­ми від­хо­да­ми у зо­ні від­чу­же­н­ня та на Чор­но­биль­ській АЕС ви­ма­гає де­таль­ної і ре­тель­ної пе­ре­вір­ки за уча­сті всіх за­ін­те­ре­со­ва­них ві­домств.

До ре­чі, ли­ше 4 ли­сто­па­да на ЧАЕС за­кін­чи­ла­ся пе­ре­вір­ка Дер­жа­том­ре­гу­лю­ва­н­ня, під час якої, зокре­ма, ви­вча­ла­ся й пра­кти­ка ро­бо­ти з ра­діо­актив­ни­ми за­бру­дне­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми й ра­діо­актив­ни­ми від­хо­да­ми, які утво­рю­ю­ться у рам­ках ви­ко­на­н­ня ро­біт за про­е­кта­ми пе­ре­тво­ре­н­ня об’єкта «Укри­т­тя » на еко­ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му та ви­ве­де­н­ня з екс­плу­а­та­ції во­до­йми-охо­ло­джу­ва­ча ЧАЕС.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.