Пе­ре­мо­га Трам­па ви­кли­ка­ла «удар­ну хви­лю» на сві­то­вих рин­ках

Екс­перт: «На­фта мо­же впа­сти в ці­ні до 40 до­ла­рів за ба­рель і ниж­че»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

« Це був іще один без­ум­ний ти­ждень на по­лі­ти­чно­му і фі­нан­со­во­му фрон­ті. Пе­ре­мо­га До­наль­да Трам­па на ви­бо­рах у вів­то­рок ви­кли­ка­ла удар­ну хви­лю на сві­то­вих рин­ках. Усі рин­ки — від ва­лю­тних і фон­до­вих до си­ро­вин­них і осо­бли­во рин­ки облі­га­цій — на­ма­га­ю­ться зро­зу­мі­ти, яким те­пер бу­де май­бу­тнє » , — го­во­рить го­ло­ва від­ді­лу стра­те­гій ана­лі­ти­чної гру­пи Saxo Bank Оле Слот Хан­сен.

■ Най­біль­шою но­ви­ною з мо­мен­ту ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­ту ви­бо­рів, за сло­ва­ми аналітика, ста­ло те, що До­нальд Трамп по­обі­цяв від­кри­ти дер­жав­ний га­ма­нець і ви­ді­ли­ти по­над 500 мі­льяр­дів до­ла­рів на ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти, при­зна­че­ні для «від­нов­ле­н­ня Аме­ри­ки».

■ «По­єд­на­н­ня пла­нів що­до збіль­ше­н­ня бю­дже­тних ви­трат і ско­ро­че­н­ня по­да­тків ви­кли­ка­ло різ­кий стри­бок при­бу­тко­во­сті за облі­га­ці­я­ми США, оскіль­ки це озна­чає збіль­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня що­до фі­нан­су­ва­н­ня й ри­зик зро­ста­н­ня ін­фля­ції. За остан­ні два тор­гі­вель­ні дні про­да­жі на рин­ку облі­га­цій по­ши­ри­ли­ся з роз­ви­не­них рин­ків на ті, що роз­ви­ва­ю­ться, оскіль­ки епо­ха де­ше­во­го до­ла­ро­во­го фі­нан­су­ва­н­ня, во­че­видь, до­бі­гла кін­ця » , — по­яснює Хан­сен.

■ За сло­ва­ми аналітика, «си­ро­вин­ний про­стір» на­ла­што­ву­вав­ся на пе­ре­мо­гу Гіл­ла­рі Клін­тон й у зв’яз­ку з цим вва­жав, що про­тя­гом най­ближ­чих чо­ти­рьох ро­ків ні­чо­го не змі­ни­ться. Пе­ре­мо­га Трам­па, як очі­ку­ва­ло­ся, при­зве­де до зро­ста­н­ня ці­ни зо­ло­та й па­ді­н­ня цін на си­ро­вин­ні то­ва­ри, за­ле­жні від еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, зокре­ма про­ми­сло­ві ме­та­ли. При­пу­ще­н­ня ви­яви­ли­ся аб­со­лю­тно хи­бни­ми, оскіль­ки до ви­бо­рів уся ува­га бу­ла при­ку­та до осо­би Трам­па, а не до мо­жли­вих рин­ко­вих на­слід­ків йо­го по­лі­ти­чної про­гра­ми.

■ За­мість про­ри­ву зо­ло­та крізь низ­хі­дний тренд від 2011 ро­ку ми по­ба­чи­ли різ­кий стри­бок ці­ни мі­ді, яка по­ка­за­ла най­кра­щий ре­зуль­тат ти­жне­во­го зро­ста­н­ня за ба­га­то де­ся­ти­літь.

■ По­лі­пше­н­ня ки­тай­ської ста­ти­сти­ки, обі­цян­ки Трам­па ін­ве­сту­ва­ти в ін­фра­стру­кту­ру й під­йом спе­ку­ля­тив­но­го по­пи­ту на бір­жах від Нью-Йор­ка до Лон­до­на (осо­бли­во в Шан­хаї) — все це до­по­мо­гло мі­ді до­сяг­ти ма­кси- маль­но­го ці­но­во­го зна­че­н­ня за 16 мі­ся­ців. До цьо­го впро­довж остан­ньо­го ро­ку ці­на на цей про­ми­сло­вий ме­тал весь час ко­ли­ва­ла­ся, за­зна­ча­ють ана­лі­ти­ки. Одра­зу пі­сля ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­ту ви­бо­рів ці­на зро­сла при­бли­зно на 13%. У ре­зуль­та­ті са­ме мідь, а не зо­ло­то, про­би­ла п’ яти­рі­чний низ­хі­дний тренд і по­ка­за­ла свій най­кра­щий ре­зуль­тат за під­сум­ка­ми ти­жня за кіль­ка де­ся­ти­літь.

■ А от си­ра на­фта, за­зна­ча­ють у Saxo Bank, ви­яви­ла­ся за­ру­чни­цею іде­аль­но­го штор­му з не­га­тив­них но­вин. І з ко­жною но­вою втра­тою в ці­ні ОПЕК стає де­да­лі скла­дні­ше вті­ли­ти в жи­т­тя план зна­чно­го ско­ро­че­н­ня ви­до­бу­тку. Окрім ре­зуль­та­ту ви­бо­рів у США, який одра­зу спро­во­ку­вав па­ді­н­ня цін май­же на 5%, перш ніж во­ни від­но­ви­ли­ся, до­да­тко­вий тиск чи­ни­ли но­ви­ни про за­па­си й ви­до­бу­ток.

■ У сво­є­му остан­ньо­му що­ти­жне­во­му зві­ті про стан на­фто­во­го рин­ку Слу­жба енер­ге­ти­чної ін­фор­ма­ції США за­яви­ла, що дру­гий ти­ждень по­спіль за­па­си си­рої на­фти зро­ста­ють біль­ше, ніж очі­ку­ва­ло­ся. Тим ча­сом ви­до­бу­ток, згі­дно з оцін­ка­ми, збіль­шив­ся на 170 000 ба­ре­лів на до­бу, що ста­ло най­біль­шим при­ро­стом за ти­ждень з трав­ня ми­ну­ло­го ро­ку.

■ Як по­ві­до­ми­ло агент­ство Bloomberg, усе­ре­ди­ні ОПЕК Іран за­явив про збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку в жов­тні на 210 000 ба­ре­лів на до­бу. Це най­зна­чні­ший мі­ся­чний при­ріст з мо­мен­ту зня­т­тя сан­кцій і біль­ше, ніж кра­ї­на на­ро­сти­ла за п’ ять по­пе­ре­дніх мі­ся­ців. Мо­жли­во, та­ким чи­ном кра­ї­на хо­че при­єд­на­ти­ся до опе­ра­ції ОПЕК що­до за­мо­ро­жу­ва­н­ня ви­до­бу­тку, пе­ре­бу­ва­ю­чи на більш ви­со­ко­му рів­ні, ніж за­раз оці­ню­ють вто­рин­ні дже­ре­ла.

■ «На­фто­вий ри­нок з не­тер­пі­н­ням че­ка­ти­ме, які зі сво­їх обі­ця­нок у сфе­рі на­фто­вої про­ми­сло­во­сті ви­ко­нає До­нальд Трамп пі­сля то­го, як пе­ре­їде в Бі­лий дім», — го­во­рить Хан­сен. За йо­го сло­ва­ми, най­зна­чні­шою з них бу­ла за­гро­за ану­лю­ва­н­ня ядер­ної уго­ди з Іра­ном і по­втор­не за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій, що зна­чно ускла­дни­ло б для ці­єї кра­ї­ни про­це­ду­ру за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій і те­хно­ло­гій, не­об­хі­дних для роз­ви­тку її про­ми­сло­во­сті.

■ ОПЕК, без сум­ні­ву, ду­же ква­пи­ться зна­йти яке-не­будь прийня­тне рі­ше­н­ня. Зва­жа­ю­чи на весь той не­га­тив, що на­ви­снув за­раз над рин­ком, від­су­тність твер­дої й рі­шу­чої опе­ра­ції не­се з со­бою ри­зик па­ді­н­ня ці­ни на на­фту ниж­че 40 до­ла­рів за ба­рель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.