Фейк по-мо­сков­ськи. «Гра­блі» по-укра­їн­ськи

З ча­су по­пе­ре­дньої га­зо­вої кри­зи в Ге­ні­че­ську ми­нув рік. Що зро­би­ла вла­да, щоб ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Мі­сто Ге­ні­чеськ (Хер­сон­ська область) — це один з укра­їн­ських ку­рор­тів. Але так уже ста­ло­ся, що кра­ї­на по­вер­та­є­ться до ньо­го най­ча­сті­ше не влі­тку, а взим­ку, ко­ли там ви­ни­кає де­фі­цит га­зу.

Ми­ну­ло­го ти­жня в Хер­со­ні по­бу­вав прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман. І жур­на­лі­сти за­пи­та­ли йо­го про те, як ду­має уряд розв’язу­ва­ти про­бле­му га­зо­по­ста­ча­н­ня Ге­ні­че­ська. «У пи­тан­ні га­зо­по­ста­ча­н­ня Ге­ні­че­ська уряд обов’яз­ко­во зна­йде пра­виль­не рі­ше­н­ня, — за­пев­нив прем’єр. — Я дам до­ру­че­н­ня про­філь­но­му ві­це-прем’єр-мі­ні­стро­ві, він збе­ре на­ра­ду за уча­стю го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції, ке­рів­ни­цтва Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну й ін­ших від­по­від­аль­них стру­ктур, і ми прийме­мо опти­маль­не рі­ше­н­ня». З цих слів мі­сце­ві жур­на­лі­сти зро­би­ли пра­виль­ний і, без­умов­но, за­спо­кій­ли­вий для на­се­ле­н­ня мі­ста ви­сно­вок: про­блем­не пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня Ге­ні­че­ська га­зом — на кон­тро­лі прем’єр-мі­ні­стра.

Ра­ні­ше, під час на­ра­ди що­до під­го­тов­ки до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, ві­це-прем’єр Ген­на­дій Зуб­ко до­ру­чив про­ве­сти окре­му на­ра­ду з під­го­тов­ки до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну мі­ста Ге­ні­че­ська Хер­сон­ської обла­сті, де ми­ну­ло­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну бу­ли про­бле­ми з га­зо­по­ста­ча­н­ням.

ПУ­ТІН ВІДКРИВ КРАН?

А бу­кваль­но за день-два пі­сля цьо­го дов­ко­ла Ге­ні­че­ська, а то­чні­ше з при­во­ду йо­го га­зо­по­ста­ча­н­ня, ви­бу­хнув чер­го­вий скан­дал. Ро­сій­ські ЗМІ, як і то­рік, роз­тру­би­ли на весь світ фей­ко­ву но­ви­ну про «до­бро­дій­ні» по­ста­ча­н­ня га­зу за­мер­за­ю­чо­му мі­сту. З по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу са­мо­про­го­ло­ше­но­го «гла­ви Кри­му» Сер­гія Аксьо­но­ва агент­ство Ін­тер­факс-Ро­сія по­ві­до­ми­ло: «О 20.28 мск по­да­ча га­зу на Укра­ї­ну за до­ру­че­н­ням пре­зи­ден­та Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і гла­ви Ре­спу­блі­ки Кри­му Сер­гія Аксьо­но­ва бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на. Пі­сля здій­сне­н­ня всіх не­об­хі­дних те­хні­чних і ре­гла­мен­тних ро­біт (...) го­лов­ний ін­же­нер управ­лі­н­ня ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів «Чор­но­мор­на­фто­га­зу» відкрив кран». «Жи­те­лі Ге­ні­че­ська че­рез ді­я­чів гро­мад­сько-по­лі­ти­чних ру­хів пе­ре­да­ли ке­рів­ни­цтву Кри­му про­ха­н­ня про до­по­мо­гу з па­ли­вом, — за­пев­няв Аксьо­нов. — Про­ха­н­ня під­пи­са­ли ти­ся­чі го­ро­дян. Укра­їн­ський га­зо­вий опе­ра­тор «Пласт» на­ді­слав крим­сько­му «Чор­но­мор­на­фто­га­зу» офі­цій­не звер­не­н­ня про по­ча­ток по­ста­ча­н­ня га­зу».

«УСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ»

І одра­зу прес-се­кре­тар ПАТ «Укр­транс­газ» Ма­ксим Бе­ляв­ський за­явив, що в Ге­ні­че­ську не­має де­фі­ци­ту з га­зо­по­ста­ча­н­ням, мі­сту ви­ста­чає га­зу. Мі­сце­ва вла­да де­що за­ба­ри­ла­ся. Ли­ше в не­ді­лю гла­ва Ге­ні­че­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр Во­ро­б­йов за­явив мі­сце­во­му сай­ту «Но­вий Ві­зит», що до мі­ста не над­хо­дить газ з ане­ксо­ва­но­го Кри­му. «Я як укра­ї­нець не див­лю­ся ро­сій­ські ка­на­ли, але, су­дя­чи з дзвін­ків, що над­хо­дять, ро­зу­мію, що від­бу­ва­є­ться. По-пер­ше, на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Кри­му не­має сво­го га­зу, й во­ни не мо­жуть нам на­да­ва­ти до­по­мо­гу. По-дру­ге, у нас де­фі­цит га­зу мо­же ви­ни­кну­ти в ра­зі ве­ли­ких мо­ро­зів про­тя­гом кіль­кох ти­жнів. І йо­го не ви­ста­чить ли­ше 30% або­нен­тів, яких усьо­го 6 ти­сяч, а не 70 ти­сяч, як бре­шуть ро­сій­ські про­па­ган­ди­сти», — за­зна­чив Во­ро­б­йов. Він на­віть під­кре­слив, що на­ра­зі «в Ге­ні­че­сько­му ра­йо­ні газ у на­дли­шку, і ми са­мі мо­же­мо до­по­мог­ти укра­їн­цям у Кри­му». За сло­ва­ми Во­ро­б­йо­ва, прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман йо­му осо­би­сто по­обі­цяв, що най­ближ­чим ча­сом про­бле­ма з га­зом у Ге­ні­че­ське бу­де розв’яза­на дер­жа­вою, пи­ше сайт.

Пер­ший за­сту­пник гла­ви Ге­ні­че­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксій Си­щен­ко по­ві­до­мив цьо­му ж сай­ту, що Ге­ні­чеськ не отри­мує й не мо­же отри­му­ва­ти газ з Кри­му. Чи­нов­ник ствер­джує, що ме­ха­ні­чна за­сув­ка з бо­ку Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну за­кри­та. Він опе­ра­тив­но зв’ язав­ся з цьо­го при­во­ду з дис­пе­тче­ром « Чор­но­мор­на­фто­га­зу».

Мер Ге­ні­че­ська Оле­ксандр Ту­лу­пов по­ві­до­мив, що в мі­сті збір під­пи­сів під ли­стом до го­ло­ви «адмі­ні­стра­ції» Кри­му Сер­гія Аксьо­но­ва з про­ха­н­ням роз­по­ча­ти по­ста­ча­н­ня га­зу дій­сно про­во­див­ся, пе­ре­дає «Гро­мад­ське». За сло­ва­ми Ту­лу­по­ва, до цьо­го був при­че­тний мі­сце­вий жи­тель Еду­ард Ко­ва­лен­ко, який до­три­му­є­ться про­ро­сій­ських по­гля­дів. Мер ствер­джує, що сам він ли­ста не ба­чив і до йо­го по­яви не має сто­сун­ку. Ді­яль­ність Ко­ва­лен­ка роз­слі­ду­ють пра­во­охо­рон­ці.

КОМУ ЗАГРОЖУЄ КАТАСТРОФА?

« У Кри­му не­має ні га­зу, ні еле­ктро­енер­гії, ні во­ди, за­те є ба­га­то бре­хні. По­ві­дом­ле­н­ня про ні­би­то за­мер­за­ю­чий Ге­ні­чеськ і ро­сій­ську до­по­мо­гу йо­му — бре­хня зу­хва­ла й ци­ні­чна, бо гу­ма­ні­тар­на катастрофа загрожує в пер­шу чер­гу са­мо­му Кри­му: су­хий ка­нал, від­су­тність еле­ктрой га­зо­по­ста­ча­н­ня як з бо­ку Укра­ї­ни, так і з бо­ку РФ » , — за­явив гла­ва Хер­сон­ської ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв у від­по­відь на фей­ко­ву ін­фор­ма­цію про га­зо­ву до­бро­дій­ність Пу­ті­на й Аксьо­но­ва, що на­да­є­ться за­мер­за­ю­чо­му Ге­ні­че­ську. За сло­ва­ми гу­бер­на­то­ра, в Ге­ні­че­сько­му ра­йо­ні сьо­го­дні до­ста­тньо га­зу, що по­да­є­ться зі свер­дло­вин на Ара­бат­ській стріл­ці для за­без­пе­че­н­ня по­треб усіх спо­жи­ва­чів.

« Про­бле­ма, що ви­ни­кла че­рез шторм в Азов­сько­му мо­рі, бу­ла розв’ яза­на ще 28 жов­тня, — за­пев­нив Гор­дє­єв. — На сьо­го­дні ми ма­є­мо на свер­дло­ви­нах не­ви­ко­ри­ста­ні об­ся­ги ви­до­бу­то­го га­зу й до­ста­тні за­па­си в ро­до­ви­щі, щоб упев­не­но зу­стрі­ти зи­му. По­ту­жність цих свер­дло­вин до­зво­ляє нам три­ва­лий час ви­три­му­ва­ти 20- гра­ду­сні мо­ро­зи, а да­лі вклю­ча­є­ться схе­ма опа­лю­ва­н­ня при­ва­тно­го се­кто­ра твер­дим па­ли­вом зі збе­ре­же­н­ням цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лю­ва­н­ня об’єктів со­ці­аль­ної сфе­ри й ба­га­то­по­вер­хі­вок Ге­ні­че­ська».

«Те­пер про пер­спе­кти­ви, — про­дов­жу­вав гу­бер­на­тор. — Маю по­пе­ре­дню до­мов­ле­ність з прем’єр-мі­ні­стром Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном, мі­ні­стром енер­ге­ти­ки й ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Іго­рем На­са­ли­ком про бу­дів­ни­цтво га­зо­про­во­ду, який з’єд­нає Ге­ні­чеськ з цен­траль­ною га­зо­транс­порт­ною ме­ре­жею Укра­ї­ни. Це до­зво­лить нам не ли­ше ін­те­гру­ва­ти Ге­ні­чеськ в укра­їн­ську ме­ре­жу, а й до­да­тко­во га­зи­фі­ку­ва­ти чо­ти­ри ра­йо­ни обла­сті. Уже в ли­сто­па­ді ма­ють за­вер­ши­ти ко­ри­гу­ва­н­ня ста­ро­го, ще ра­дян­сько­го про­е­кту й роз­ра­хо­ву­є­мо 2017 ро­ку роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво но­во­го га­зо­про­во­ду. Пи­та­н­ня га­зо­за­без­пе­че­н­ня Ге­ні­че­ська під контролем у Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на й у ме­не осо­би­сто».

ПЕРЕЗРІЛІ ПИ­ТА­Н­НЯ

За­я­ва гу­бер­на­то­ра зву­чить де­що див­но. Що це за не­ви­ко­ри­ста­ні об­ся­ги ви­до­бу­то­го га­зу на свер­дло­ви­нах? Чи не хо­че пан Гор­дє­єв пе­ре­ко­на­ти ко­гось, що на мор­ських свер­дло­ви­нах ство­ре­ні схо­ви­ща га­зу? І до чо­го тут до­ста­тні за­па­си на ро­до­ви­щі, якщо він не зби­ра­є­ться ще до мо­ро­зів якимсь див­ним чи­ном збіль­ши­ти де­біт свер­дло­вин, які остан­нім ча­сом да­ють уже не 70, а 65 ти­сяч ку­бо­ме­трів на до­бу? Див­но ду­же, що гу­бер­на­тор ані сло­вом не обмо­вив­ся про ді­яль­ність ПАТ «Пласт», що ма­ло до­го­вір про спіль­ну ді­яль­ність з «Чор­но­мор­на­фто­га­зом». Чи чин­ний цей до­го­вір і до­сі? І ку­ди «Пласт» за­ка­чує на­дли­шки га­зу в лі­тній пе­рі­од, ко­ли йо­го спо­жи­ва­н­ня в Ге­ні­че­ську різ­ко па­дає? Нев­же в те са­ме за­хо­пле­не агре­со­ром під­зем­не схо­ви­ще у Гле­бів­ці, що й ра­ні­ше? Чи не то­му « Пласт » те­пер кло­по­че про по­ста­ча­н­ня га­зу з Кри­му? Адже на­зад до Укра­ї­ни цей укра­їн­ський же газ мо­же над­хо­ди­ти ви­клю­чно з осо­би­сто­го зво­ле­н­ня Пу­ті­на?

Тим ча­сом мі­сце­вий сайт по­ка­зав ві­део на­ра­ди що­до га­зу в ме­рії Ге­ні­че­ська 31 жов­тня, де йшло­ся зде­біль­шо­го про роз­ро­бле­ний Хер­сон­ським обл­га­зом план від­клю­че­н­ня спо­жи­ва­чів у зв’яз­ку з низь­ким ти­ском у тру­бо­про­во­ді, що йде з ро­до­ви­ща Стрі­ле­цьке. Пе­ре­дба­ча­є­ться від­клю­че­н­ня всіх юри­ди­чних осіб, по­тім — при­ва­тно­го се­кто­ру, щоб під­три­му­ва­ти га­зо­по­ста­ча­н­ня ба­га­то­по­вер­хо­вих бу­дин­ків у мі­кро­ра­йо­ні. Йшло­ся про « не­мо­жли­вість » отри­ма­н­ня те­плих кре­ди­тів, а та­кож про на­ра­ду в Ки­є­ві, на якій пред­став­ни­ки Ге­ні­че­ська ста­ви­ли пи­та­н­ня про під­клю­че­н­ня мі­ста до укра­їн­ської ме­ре­жі га­зо­про­во­дів. У від­по­відь не­на­зва­ний ди­ре­ктор НАК « На­фто­газ » ні­би­то під­кре­слив, що та­кий проект ви­ма­гає ве­ли­че­зних ко­штів і за­зна­чив, що в ре­зуль­та­ті ці­на га­зу для на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни під­ви­щи­ться на 20, а то й на 40 гри­вень.

«Ко­ли Ро­сія за­хо­пи­ла Крим, то в під­зем­но­му схо­ви­щі у Гле­бів­ці бу­ло стіль­ки га­зу, що Ге­ні­че­ську ви­ста­чи­ло б на ба­га­то ро­ків, — ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню» екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни Сер­гій Єр­мі­лов, — тож не­хай во­ни не роз­по­від­а­ють про свої бла­го­ді­я­н­ня — не­хай від­да­дуть наш газ. А ще во­ни, до­бро­дій­ни­ки, про­дов­жу­ють до­бу­ва­ти газ на на­шо­му шель­фі... Зро­зумі­ло, що ми не хо­че­мо спів­пра­цю­ва­ти з агре­со­ром. Про­те, жо­дних ре­зерв­них ва­рі­ан­тів для жит­тє­за­без­пе­че­н­ня Ге­ні­че­ська не ство­ре­но. Хо­ча на­віть за рік, що ми­нув пі­сля по­пе­ре­дньої кри­зи, ту­ди мо­жна бу­ло « ки­ну­ти » якусь га­зо­ву «ни­тку» й за­без­пе­чи­ти мі­сце­вих спо­жи­ва­чів. Але у нас усі роз­ра­хо­ву­ють на « авось » , ні­хто ні за що не від­по­від­ає. І та­ка ж ситуація скла­ла­ся, ска­жі­мо, з енер­го­за­без­пе­че­н­ням Ма­рі­у­по­ля, ку­ди еле­ктро­енер­гія йде че­рез за­хо­пле­ну те­ри­то­рію — енер­ге­ти­чний ву­зол ма­гі­страль­них ме­реж мі­сти­ться у Гор­лів­ці. За два ро­ки до Ма­рі­у­по­ля вже мо­жна бу­ло по­бу­ду­ва­ти ЛЕПіз За­по­різь­кої обла­сті. Я ро­зу­мію — до­ро­го. Але ж там пів­міль­йон­не мі­сто — два ме­та­лур­гій­ні ком­бі­на­ти й ба­га­то ма­ши­но­бу­дів­них за­во­дів. А що сто­су­є­ться Ге­ні­че­ська, то це теж до­ро­го, але не йде ні в яке по­рів­ня­н­ня з тим при­бу­тком, який отри­му­ють «На­фто­газ» і «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » пі­сля під­ви­ще­н­ня та­ри­фів. А зав­да­н­ня ж со­ці­аль­но- по­лі­ти­чне. І це пи­та­н­ня вже дав­но пе­ре­зрі­ло. А якщо рі­ше­н­ня для та­ких си­ту­а­цій своє­ча­сно не зна­хо­дя­ться, то це ви­ли­ва­є­ться в по­лі­ти­чну кри­зу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.