«Де­пу­та­ти, альо?»

Акти­ві­сти ви­ма­га­ють не­за­ле­жної «про­слу­шки» для НАБУ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра гро­мад­ські акти­ві­сти з «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції», «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм» та Ав­то­май­да­ну ви­ма­га­ли від пар­ла­мен­ту да­ти НАБУ пра­во са­мо­стій­ної «про­слу­шки». Щоб пе­ре­ко­на­ти спі­ке­ра Вер­хов­ної Ра­ди Андрія Па­ру­бія та го­лів пар­ла­мент­ських фра­кцій роз­гля­ну­ти на по­то­чно­му се­сій­но­му ти­жні за­ко­но­про­ект №4812 — «про про- слу­шку» для Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го Бю­ро, близь­ко 50 акти­ві­стів при­йшли до Вер­хов­ної Ра­ди грю­ка­ти те­ле­фон­ни­ми труб­ка­ми.

Проект за­ко­ну №4812, що на­дає На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни за­ко­но­дав­чу мо­жли­вість за рі­ше­н­ням су­ду са­мо­стій­но зні­ма­ти ін­фор­ма­цію з ка­на­лів зв’яз­ку (про­слу­хо­ву­ва­ти те­ле­фо­ни), згі­дно з прийня­тою між­на­ро­дною пра­кти­кою, був за­ре­є­стро­ва­ний пів­ро­ку то­му, ре­ко­мен­до­ва­ний про­філь­ним ко­мі­те­том і пі­зні­ше — вклю­че­ний в по­ря­док ден­ний осін­ньої се­сії Ра­ди.

На­ра­зі роз­гляд пар­ла­мен­том цьо­го за­ко­но­про­е­кту за­мо­ро­же­но з не­ві­до­мих при­чин.

ФОТО ТАТИ ПЕКЛУН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.