Пі­сля «Ар­се­на­лу»

У Ки­є­ві від­крив­ся но­вий ми­сте­цький про­стір — га­ле­рея Art Ukraine

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Art Ukraine Gallery за­ймає два по­вер­хи. На пер­шо­му де­мон­стру­є­ться «Вір­ту­аль­на мі­фо­ло­гія» — до­бір­ка по­ло­тен Сте­па­на Ряб­чен­ка, ви­ко­на­них у сти­лі­сти­ці са­лон­но­го аб­стра­кціо­ні­зму, а на ну­льо­во­му, під­валь­но­му по­вер­сі три­ває гру­по­ва ви­став­ка ві­до­мих укра­їн­ських ми­тців. Тут цен­траль­ною по­ста­т­тює ки­їв­ський скуль­птор і гра­фік Оле­ксандр Су­хо­літ. Йо­го вплив на ху­до­жнє се­ре­до­ви­ще як сто­ли­ці, так і за­га­лом Укра­ї­ни, важ­ко пе­ре­оці­ни­ти. Са­мо­стій­но або з гру­па­ми одно­дум­ців він ство­рю­вав ці­лі сти­лі у скуль­пту­рі, по­єд­ну­вав най­рі­зно­ма­ні­тні­шу те­хні­ку й жан­ри, отри­му­ю­чи па­ра­до­ксаль­ні, про­те не­змін­но та­ла­но­ви­ті ре­зуль­та­ти; йо­го ста­тус куль­то­во­го ху­до­жни­ка всьо­го по­ко­лі­н­ня 1990-х — ціл­ком за­слу­же­ний. Від­ві­ду­ва­чі га­ле­реї мо­гли по­ба­чи­ти як йо­го скуль­пту­ри, так і гра­фі­ку — ве­ли­кі ар­ку­ші з ма­люн­ка­ми на те­му ма­те­рин­ства. Гі­дну ком­па­нію цим ро­бо­там скла­дав та­кож жи­во­пис за­снов­ни­ка арт-гру­пи «На­ц­пром» і твор­ця вла­сної вер­сії поп-ар­ту Оле­га Ті­сто­ла, яскра­во­го світ­сько­го пер­со­на­жа й іро­ні­ста в ми­сте­цтві Оле­ксан­дра Ройт­бур­да та Ана­то­лія Кри­во­ла­па — єди­но­го ві­тчи­зня­но­го ми­тця, чиї по­ло­тна дві­чі вста­нов­лю­ва­ли сві­то­ві ре­кор­ди про­да­жів су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ми­сте­цтва на між­на­ро­дно­му арт-рин­ку.

Art Ukraine Gallery є пер­шим про­е­ктом На­та­лії За­бо­ло­тної пі­сля її звіль­не­н­ня з по­са­ди ге­не­раль­ної ди­ре­ктор­ки «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» на­ве­сні цьо­го ро­ку. Вар­то спо­ді­ва­ти­ся, що га- ле­рея ма­ти­ме без­про­блем­не май­бу­тнє, адже во­на роз­та­шо­ва­на в у бу­дин­ку з не­ви­зна­че­ним пра­во­вим ста­ту­сом: це та са­ма ви­со­тка, що бу­ла зве­де­на по­над 10 ро­ків то­му в Ма­рі­їн­сько­му пар­ку і до­сі сто­їть не­за­се­ле­но­ю­че­рез не­ви­ко­на­н­ня за­бу­дов­ни­ка­ми су­до­во­го рі­ше­н­ня про де­мон­таж двох верх­ніх по­вер­хів.

На­за­гал же но­ва га­ле­рея є ча­сти­но­ю­шир­шої пла­тфор­ми, що вклю­чає в се­бе сайт artukraine.fund, ав­то­ри­те­тний ми­сте­цтво­знав­чий жур­нал Art Ukraine та « Банк укра­їн­сько­го ми­сте­цтва » — стру­кту­ру, що має на ме­ті фор­му­ва­н­ня ко­ле­кції Му­зе­ю­май­бу­тньо­го ( Му­зе­ю­су­ча­сно­го ми­сте­цтва).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.