ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1492 — у ли­сті до і спан­сько­го ко­ро­лів­сько­го по­друж­жя Фер­ди­нан­да та Іза­бел­ли Хри­сто­фор Ко­лумб упер­ше опи­сав не­ві­до­му до­сі єв­ро­пей­цям ди­ви­ну — тю­тюн. 1794 — по­мер Па­ї­сій Ве­ли­чков­ський, від­но­ви­тель чер­не­чо­го жи­т­тя в Ге­тьман­щи­ні ХVІІІ ст., ду­хов­ний лі­дер пра­во­слав­них в Укра­ї­ні, ста­рець, аскет, свя­тий, слу­жі­н­ня від­бу­лось в Укра­ї­ні, на Афо­ні та в Мол­до­ві. На­ро­див­ся 1722 р. 1916 — по­мер Ген­рик Сен­ке­вич, ви­зна­чний поль­ський пи­сьмен­ник, май­стер істо­ри­чно­го ро­ма­ну («Хре­сто­но­сці», «По­топ», «Во­гнем і ме­чем » ) , ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії з лі­те­ра­ту­ри 1905 р. На­ро­див­ся 1846 р. 1918 — роз­по­ча­лось очо­лю­ва­не Ди­ре­кто­рі­єю пов­ста­н­ня про­ти вла­ди геть­ма­на Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го. 1919 — за рі­ше­н­ням Ди­ре­кто­рії та уря­ду УНР чле­ни Ди­ре­кто­рії Фе­дір Швець та Ан­дрій Ма­ка­рен­ко ви­їха­ли з ди­пло­ма­ти­чни­ми до­ру­че­н­ня­ми за кор­дон, пе­ре­дав­ши всю пов­но­ту вла­ди Си­мо­но­ві Пе­тлю­рі. 1945 — в Аугс­бур­зі (Ні­меч­чи­на) за­сно­ва­но Укра­їн­ську Віль­ну ака­де­мію на­ук. Пер­шим пре­зи­ден­том ака­де­мії обра­но Дми­тра До­ро­шен­ка ( 1882— 1951), ві­до­мо­го укра­їн­сько­го істо­ри­ка, ди­пло­ма­та, по­лі­ти­чно­го та гро­мад­сько­го ді­я­ча. 1946 — в УРСР вве­де­но в на­вчаль­ний про­цес но­вий укра­їн­ський пра­во­пис, за­твер­дже­ний 8 трав­ня 1945 ро­ку.

Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1916 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.