На­пе­ре­до­дні тре­тьої рі­чни­ці Єв­ро­май­да­ну

«День» про­дов­жує цикл ін­те­ле­кту­аль­них дис­ку­сій

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра в ре­да­кції «Дня» від­був­ся п’ятий кру­глий стіл, при­свя­че­ний по­ді­ям Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Пер­ший під на­звою «Спро­ба до­ро­слої роз­мо­ви» від­був­ся «до кро­ві» в гру­дні 2013 ро­ку («День» від 20 гру­дня 2013 ро­ку). Дру­гий — пі­сля жертв і вте­чі Яну­ко­ви­ча — «Аль­тер­на­тив­ний діа­лог» («День» від 23 сі­чня 2014 ро­ку). Тре­тій — на по­ча­тку бе­ре­зня 2014 ро­ку, те­ма: «Май­дан як очи­ще­н­ня ще три­ває». І че­твер­тий — на­пе­ре­до­дні пар­ла­мент­ських ви­бо­рів — 26 ве­ре­сня 2014 ро­ку під на­звою «Шанс. На ево­лю­цію чи «кон­сер­ва­цію»?».

До дис­ку­сії ми за­про­си­ли не­ор­ди­нар­но ми­сля­чих лю­дей. При­мі­тно, що на пер­ших зу­стрі­чах ко­ло спів­ро­змов­ни­ків бу­ло шир­ше. До при­кла­ду, в обго­во­рен­ні бра­ли участь і ни­ні­шні на- ро­дні де­пу­та­ти Ган­на ГОПКО, Сві­тла­на ЗАЛІЩУК, спів­го­ло­ва по­лі­ти­чної пар­тії «Де­мо­кра­ти­чний альянс» Ва­силь ГАЦЬКО, пу­блі­цист Оле­ксій АРЕСТОВИЧ. Але «трій­ка» — екс­перт Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти Оле­ксандр СОЛОНТАЙ, пре­зи­дент Пер­шо­го до­бро­воль­чо­го мо­біль­но­го шпи­та­лю ім. Миколи Пи­ро­го­ва Ген­на­дій ДРУЗЕНКО та по­лі­ти­чний кон­суль­тант, ке­ру­ю­чий пар­тнер ГО «Гро­мад­ська Ра­да Смарт-сі­ті» Ві­кто­рія ПОДГОРНА — є, пра­кти­чно, ста­біль­ним кі­стя­ком дис­ку­сій. Цьо­го ра­зу окрім них ми за­про­си­ли до дис­ку­сії ще ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту Май­бу­тньо­го Віктора АНДРУСІВА.

Го­ту­ю­чись до зу­стрі­чі, ми про­ве­ли не­ве­ли­ку ре­ві­зію по­пе­ре­дніх ма­те­рі­а­лі, і як від­зна­чи­ла звер­та­ю­чись до уча­сни­ків учо­ра­шньої зу­стрі­чі мо­де­ра­тор — го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на — ба­га­то, по­став­ле­них на­ми пи­тань як і у 2013, так і в 2014 «по­ви­сли».

«На по­пе­ре­дніх кру­глих сто­лах ми пра­гну­ли по­ка­за­ти, що спра­ва Єв­ро­май­да­ну бу­де про­дов­же­на, якщо бу­де сфор­мо­ва­на єди­на си­ла від не­о­лі­гар­хі­чних се­гмен­тів Май­да­ну, — на­го­ло­си­ла Ла­ри­са Ів­ши­на. — Ці­ка­во зро­би­ти ре­тро­спе­кти­ву цих кру­глих сто­лів і по­ди­ви­тись, які пи­та­н­ня тре­ба зно­ву обго­во­ри­ти...»

Учо­ра під час по­над двох­го­дин­но­го обго­во­ре­н­ня, ми за­че­пи­ли та­кі ва­жли­ві, на наш по­гляд пи­та­н­ня, як ви­кли­ки та ви­снов­ки тре­тьої рі­чни­ці Єв­ро­май­да­ну; при­чи­ни по­раз­ки «лю­дей Май­да­ну» і пе­ре­мо­ги «лю­дей сце­ни Май­да­ну»; ри­зик ре­ван­шу про­ро­сій­ських сил; пер­спе­кти­ви по­яви які­сної аль­тер­на­ти­ви та план по­бу­до­ви дер­жа­ви Укра­ї­на, яка мо­же пе­ре­мог­ти у вій­ні і ста­ти суб’єктом на гео­по­лі­ти­чній кар­ті сві­ту.

Пов­ний текст роз­мо­ви чи­тай­те в п’ятни­чно­му но­ме­рі га­зе­ти.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.