«Га­ран­ту­ва­ти під­трим­ку»

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

У Він­ни­ці пла­ну­ють стра­ху­ва­ти вій­сько­вих, які бра­ти­муть без­по­се­ре­дню участь в АТО

Із 1 сі­чня 2017 ро­ку він­ни­ча­ни, які пі­дуть во­ю­ва­ти на пе­ре­до­ву, змо­жуть за­стра­ху­ва­ти своє жи­т­тя і здо­ров’я. З від­по­від­ною іні­ці­а­ти­вою ви­сту­пи­ла Він­ни­цька мі­ська ра­да. Про­ект ухва­ли про стра­ху­ва­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців, які бу­дуть при­зва­ні мі­ським військ­ко­ма­том для без­по­се­ре­дньої уча­сті в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО, на­ра­зі роз­гля­да­є­ться в де­пу­тат­ських ко­мі­сі­ях і бу­де ви­не­се­ний на роз­гляд чер­го­вої се­сії Він­ни­цької мі­ської ра­ди. За­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Га­ли­на Яку­бо­вич за­ува­жи­ла, що де­пу­та­ти обов’яз­ко­во ма­ють під­три­ма­ти це рі­ше­н­ня, бо ко­жен він­ни­ча­ни, який слу­жить в АТО, по­ви­нен від­чу­ва­ти під­трим­ку від сво­єї те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди і в ра­зі стра­хо­во­го ви­пад­ку бу­ти впев­не­ним, що він або йо­го ро­ди­на отри­має га­ран­то­ва­ний со­ці­аль­ний за­хист.

Ни­ні на облі­ку в ор­га­нах со­ці­аль­но­го за­хи­сту пе­ре­бу­ває 21 ро­ди­на за­ги­блих уча­сни­ків АТО. Ко­жній із мі­сько­го бю­дже­ту бу­ло на­да­но по 100 ти­сяч одно­ра­зо­вої ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги. Упро­довж 2014 — 2016 ро­ків 89 він­ни­чан отри­ма­ли по­ра­не­н­ня рі­зно­го сту­пе­ня важ­ко­сті. Ко­жно­му з мі­сько­го бю­дже­ту ви­пла­ти­ли по 25 ти­сяч гри­вень. За­галь­на су­ма ви­плат скла­ла по­над п’ять міль­йо­нів гри­вень.

«Але ко­жен ви­па­док ви­ма­гає ін­ди­ві­ду­аль­но­го під­хо­ду, бо по­ра­не­н­ня бу­ва­ють рі­зни­ми, — про­дов­жує ко­мен­ту­ва­ти Га­ли­на Яку­бо­вич. — То­му мі­ський го­ло­ва Сер­гій Мор­гу­нов дав до­ру­че­н­ня від­по­від­ним де­пар­та­мен­там мі­ської ра­ди удо­ско­на­ли­ти ме­ха­нізм на­да­н­ня со­ці­аль­ної до­по­мо­ги уча­сни­кам АТО. Но­ве рі­ше­н­ня пе­ред­ба­чає кіль­ка прин­ци­по­вих мо­мен­тів — во­но на­дасть мо­жли­вість на­да­ва­ти біль­ше ко­штів важ­ко­по­ра­не­ним, за­без­пе­чи­ти ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до ко­жно­го уча­сни­ка АТО, а та­кож при­швид­ши­ти про­цес здій­сне­н­ня ви­плат. По­ді­бної про­гра­ми зі стра­ху­ва­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій в Укра­ї­ні не­має. Але зав­дя­ки цьо­му стра­хо­во­му про­ду­кту ми змо­же­мо га­ран­ту­ва­ти на­шим за­хи­сни­кам впев­не­ність у то­му, що в ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку чле­ни їхніх ро­дин і во­ни са­мі бу­дуть за­хи­ще­ні».

Пі­сля то­го як де­пу­та­ти Він­ни­цької мі­ської ра­ди ухва­лять рі­ше­н­ня про стра­ху­ва­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців, бу­де ого­ло­ше­но тен­дер для стра­хо­вих ком­па­ній. Пе­ре­мо­жець че­рез військ­ко­мат укла­да­ти­ме стра­хо­ві до­го­во­ри з ти­ми вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми, які на­прав­ля­ти­му­ться у ра­йо­ни про­ве­де­н­ня АТО. Стра­хо­вий по­люс для ко­жно­го він­ни­ча­ни­на ку­пу­ва­ти­ме Він­ни­цька мі­ська ра­да. Для цьо­го в бю­джет на 2017 рік пла­ну­ють за­кла­сти п’ять міль­йо­нів гри­вень. Для тих вій­сько­во­слу­жбов­ців, які за­раз во­ю­ють в АТО, ви­пла­ти здій­сню­ва­ти­му­ться за ста­рою про­це­ду­рою, тоб­то че­рез ор­га­ни со­ці­аль­но­го за­хи­сту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.