Ял­та 2.0 змі­ни­ла­ся на Га­а­гу

«Си­ту­а­ція в ме­жах те­ри­то­рії Кри­му і Се­ва­сто­по­ля рів­но­зна­чна між­на­ро­дно­му зброй­но­му кон­флі­кту між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю», — зі зві­ту про­ку­ро­ра МКС Фа­ту БЕНСУДА

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ВОЛОШИНА

Га­азь­кий три­бу­нал при­рів­няв ане­ксію Кри­му до між­на­ро­дно­го вій­сько­во­го кон­флі­кту. Це озна­чає, що ні­яко­го ре­фе­рен­ду­му і «во­лі на­ро­ду Кри­му» не бу­ло. А був по­ча­ток вій­ни між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю, яка пе­ре­ки­ну­ла­ся й на Дон­бас. У що­рі­чно­му зві­ті по­пе­ре­дньо­го роз­слі­ду­ва­н­ня про­ку­ро­ра су­ду Фа­ту Бенсуда, що був опу­блі­ко­ва­ний 14 ли­сто­па­да, го­во­ри­ться: «На­яв­на ін­фор­ма­ція свід­чить про те, що си­ту­а­ція в ме­жах те­ри­то­рії Кри­му й Се­ва­сто­по­ля рів­но­зна­чна між­на­ро­дно­му зброй­но­му кон­флі­кту між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю». «Цей між­на­ро­дний зброй­ний кон­флікт по­чав­ся не пі­зні­ше 26 лю­то­го 2014 ро­ку, ко­ли Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція роз­гор­ну­ла осо­бо­вий склад сво­їх Зброй­них сил, щоб отри­ма­ти кон­троль над ча­сти­на­ми те­ри­то­рії Укра­ї­ни без зго­ди укра­їн­сько­го уря­ду», — на­по­ля­гає про­ку­рор. «Для ці­лей Рим­сько­го ста­ту­ту зброй­ний кон­флікт мо­же ма­ти між­на­ро­дний ха­ра­ктер, якщо одна або кіль­ка дер­жав пов­ні­стю або час­тко­во за­хо­плю­ють те­ри­то­рію ін­шої дер­жа­ви, має чи не має оку­па­ція зброй­ний опір», — під­кре­слю­є­ться у рі­шен­ні су­ду.

Та­ким чи­ном, лю­ди, які бра­ли участь у ане­ксії укра­їн­сько­го пів­остро­ва, одно­го дня по­ста­нуть пе­ред між­на­ро­дним су­дом. Якщо до­жи­вуть, зві­сно. Але го­лов­не, Крим ра­но чи пі­зно по­вер­не­ться Укра­ї­ні. То­му що за будь- яким ви­зна­че­ним су­дом фа­ктом зло­чи­ну зав­жди йде від­нов­ле­н­ня по­ру­ше­них прав.

Рі­ше­н­ня Га­азь­ко­го три­бу­на­лу озна­чає, що все, що сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться в Кри­му: ви­кра­да­н­ня лю­дей, аре­шти, етні­чні й ре­лі­гій­ні пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, ви­зна­н­ня пред­став­ни­цько­го ор­га­ну вла­ди ко­рін­но­го на­ро­ду екс­тре­міст­ською ор­га­ні­за­ці­єю, на­силь­ни­цька па­спор­ти­за­ція, ма­со­ві звіль­не­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня крим­ських баз і укра­їн­ських гро­ма­дян, при­зва­них на те­ри­то­рії пів­остро­ва, у вій­сько­вій опе­ра­ції в Си­рії — все це вій­сько­ві зло­чи­ни. Будь- які спро­би за­кри­ти на це очі є ні­чим ін­шим як посо­бни­цтвом зло­чин­це­ві.

Во­ни ще спо­ді­ва­ю­ться на «кон­стру­ктив­ні пе­ре­го­во­ри що­до Укра­ї­ни?» Ро­зра­хо­ву­ють по­мі­ня­ти Крим на Дон­бас, Дон­бас на Укра­ї­ну, Укра­ї­ну на Си­рію? Че­ка­ють від «дру­га До­наль­да» про­по­зи­цій що­до роз­ді­лу сві­ту? Смі­шні. Тут одним роз­чер­ком пе­ра, то­чні­ше рі­ше­н­ням су­ду, Ял­та 2.0 змі­ни­ла­ся на Га­а­гу. З чим нас усіх і ві­таю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.