В Ужго­ро­ді зби­ра­ють уро­жай... хур­ми

А на обій­сті Во­ло­ди­ми­ра Пей­ка ро­стуть ще й ба­на­но­ве де­ре­во, фі­ні­ки, кі­ві...

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

Ек­зо­ти­чна ро­сли­на так гар­но при­жи­ла­ся на За­кар­пат­ті, що ро­сте во­на в ба­га­тьох го­спо­дар­ствах. А обій­стя ужго­род­ця Во­ло­ди­ми­ра Пей­ка уні­каль­не тим, що не­по­да­лік са­мі­сінь­ко­го цен­тру мі­ста він зу­мів ви­са­ди­ти чи­ма­лу кіль­кість ро­слин-ек­зо­тів. Тіль­ки хур­ми у чо­ло­ві­ка аж п’ять ви­дів: зен­жи­ма­ру, хі­а­ку­ме, ні­кіт­ська бор­до­ва, ро­сі­ян­ка та го­ра го­вер­ла. І всі во­ни пло­до­но­сять, а з на­ста­н­ням хо­ло­дів — спі­лі та при­да­тні до вжи­ва­н­ня. Як роз­по­вів пан Во­ло­ди­мир «Дню», за­хо­плю­є­ться ек­зо­ти­чни­ми куль­ту­ра­ми, скіль­ки се­бе пам’ятає. Де­ре­ву хур­ми, яке ро­сте по­се­ред йо­го дво­ру, — вже 22 ро­ки. Цьо­го­рі­чний уро­жай хур­ми не­аби­як по­ра­ду­вав — будь-який гість йо­го до­му мо­же ску­шту­ва­ти ко­жен з ви­дів. Ек­спе­ри­мен­тує чо­ло­вік і з пе­ре­роб­кою пло­дів — має вла­сно­руч зро­бле­ну су­шар­ку. З хур­ми ви­хо­дить ду­же сма­чний та по­жив­ний су­хо­фрукт.

Крім хур­ми, у чо­ло­ві­ка ро­сте чи­ма­ло ци­тру­со­вих, уні­каль­не ба­на­но­ве де­ре­во, фі­ні­ки сор­тів зі­зі­фус та уна­бі, де­кіль­ка сор­тів кі­ві та ба­га­то ін­ших ек­зо­тів. Не­аби­як вра­жає і де­ре­во гру­ші, до стов­бу­ра та гі­лок яко­го при­ще­пле­ні 22 сор­ти фру­кту. Всі ро­сли­ни до­бре зи­му­ють, дбай­ли­вий го­спо­дар до­кла­дає ма­кси­мум зу­силь, аби За­кар­па­т­тя ста­ло для са­джан­ців рі­дною до­мів­кою.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.