Чи по­яви­ться «хі­мія» у від­но­си­нах Трам­па і Пу­ті­на?

Ек­спер­ти «Дня» — про пер­ше те­ле­фон­не спіл­ку­ва­н­ня но­во­обра­но­го пре­зи­ден­та США та ро­сій­сько­го лі­де­ра

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Упо­не­ді­лок уве­че­рі но­во­обра­ний пре­зи­дент США До­нальд Трамп про­вів те­ле­фон­ні роз­мо­ви з го­ло­вою КНР Сі Цзі­ньпі­нем та пре­зи­ден­том Ро­сії Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним. Зокре­ма, у спіл­ку­ван­ні з ки­тай­ським лі­де­ром він на­го­ло­сив, що оби­дві кра­ї­ни по­вин­ні ма­ти «най­мі­цні­ші від­но­си­ни». У свою чер­гу Сі ска­зав Трам­пу: «Фа­кти свід­чать, що спів­пра­ця — єди­ний пра­виль­ний ви­бір» для Спо­лу­че­них Шта­тів і Ки­таю.

Втім, біль­ше ува­ги ЗМІ при­ді­ли­ли роз­мо­ві Трам­па з Пу­ті­ним. «Під час роз­мо­ви Пу­тін і Трамп не ли­ше зі­йшли­ся в оцін­ці ни­ні­шньо­го вкрай не­за­до­віль­но­го ста­ну ро­сій­сько-аме­ри­кан­ських від­но­син, а й ви­сло­ви­ли­ся за актив­ну спіль­ну ро­бо­ту з їх нор­ма­лі­за­ції і ви­ве­ден­ню у ру­сло кон­стру­ктив­ної вза­є­мо­дії з яко­мо­га шир­шо­го ко­ла пи­тань. Під­кре­сле­но, зокре­ма, ва­жли­вість ство­ре­н­ня на­дій­ної осно­ви дво­сто­рон­ніх зв’яз­ків шля­хом роз­ви­тку їх тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­го ком­по­нен­та», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби пре­зи­ден­та РФ. Окрім то­го, в по­ві­дом­лен­ні на­го­ло­шу­є­ться, що «Пу­тін і Трамп по­ді­ля­ють дум­ку про не­об­хі­дність об’єд­на­н­ня зу­силь у бо­роть­бі зі спіль­ним во­ро­гом но­мер один — між­на­ро­дним те­ро­ри­змом і екс­тре­мі­змом. У цьо­му клю­чі обго­во­рю­ва­лись і пи­та­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня кри­зи у Си­рії».

Та­кож за­зна­ча­є­ться, що сто­ро­ни до­мо­ви­лись про­дов­жи­ти кон­та­кти по те­ле­фо­ну і в пер­спе­кти­ві спла­ну­ва­ти осо­би­сту зу­стріч.

Тим ча­сом, як по­ві­дом­ляє The Washington Post, у за­яві, яку під­го­ту­вав офіс Трам­па, го­во­ри­ться, що Пу­тін за­те­ле­фо­ну­вав, щоб «пе­ре­да­ти при­ві­та­н­ня з пе­ре­мо­гою» і що сто­ро­ни обго­во­ри­ли «ши­ро­кий спектр пи­тань, вклю­ча­ю­чи за­гро­зи і ви­кли­ки, які сто­ять пе­ред США і Ро­сі­єю, стра­те­гі­чні, еко­но­мі­чні про­бле­ми та істо­ри­чні від­но­си­ни між обо­ма кра­ї­на­ми, яким по­над 200 ро­ків.

Хо­ча в цій за­яві не зга­ду­є­ться про Си­рію чи ін­ші кон­кре­тні пи­та­н­ня, але в ній від­зна­ча­є­ться, що Трамп ска­зав Пу­ті­ну, що він ду­же за­ці­кав­ле­ний «у мі­цних і три­ва­лих від­но­си­нах з Ро­сі­єю та ро­сій­ським на­ро­дом».

Тим ча­сом де­які ек­спер­ти по­чи­на­ють ро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що Трамп і Пу­тін мо­жуть спо­до­ба­тись один одно­му. «Трамп — аме­ри­кан­ський яструб, а Пу­тін яв­ляє со­бою ро­сій­ський ва­рі­ант та­кої по­лі­ти­чної по­ве­дін­ки. У Трам­па є ді­ло­ві ін­те­ре­си в Ро­сії, і Пу­тін це під­три­має. До то­го ж Трам­пу мо­же спо­до­ба­тись від­кри­тість, пря­мо­та і на­по­ле­гли­вість ро­сій­сько­го лі­де­ра», пи­ше огля­дач жур­на­лу Foreign Policy Абдулл Раф.

Однак до­брі осо­би­сті від­но­си­ни між аме­ри­кан­ськи­ми і ро­сій­ськи­ми лі­де­ра­ми не га­ран­ту­ють до­брих від­но­син між кра­ї­на­ми. При­кла­дом цьо­го є те, що Джордж Буш-мо­лод­ший і Во­ло­ди­мир Пу­тін ма­ли до­брі осо­би­сті від­но­си­ни і сим­па­ти­зу­ва­ли один одно­му, але від­но­си­ни між США і Ро­сі­єю в остан­ні ро­ки адмі­ні­стра­ції Бу­ша різ­ко по­гір­ши­лись.

Го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу «Ро­сія в гло­баль­ній по­лі­ти­ці» Фе­дір Лук’янов, за­зна­чив­ши в ін­терв’ю про­гра­мі «По­знер», що по­гір­ше­н­ня від­но­син між кра­ї­на­ми ні­як не впли­ну­ло на осо­би­сті сто­сун­ки, ви­сло­вив упев­не­ність, що у від­но­си­нах Трам­па і Пу­ті­на з’яви­ться «хі­мія».

«У ВІД­НО­СИ­НАХ З ПУ­ТІ­НИМ ПОТРІБНА КОМАНДА, ЯКА ГОТОВА ОДРАЗУ «ВЗЯТИСЯ ЗА СПРАВУ»

Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ, стар­ший на­у­ко­вий спів­про­бі­тник Атлан­ти­чної Ра­ди США, Myrmidon Group, LLc, Ва­шинг­тон:

— Но­во­обра­ний пре­зи­дент Трамп не мо­же ве­сти пе­ре­го­во­ри з Пу­ті­ним пря­мо за­раз, оскіль­ки пре­зи­дент Оба­ма за­ли­ша­є­ться гла­вою дер­жа­ви до 20 сі­чня на­сту­пно­го ро­ку. Істин­на при­ро­да йо­го пе­ре­го­во­рів з Пу­ті­ним бу­де фор­му­ва­ти­ся ко­ман­дою йо­го клю­чо­вих ра­дни­ків і чи­нов­ни­ків у йо­го ка­бі­не­ті. Си­гна­ли на цей ра­ху­нок по­ки що не­зро­зумі­лі. Трамп є ястру­бом, який при­зве­де до пе­ре­озбро­є­н­ня США, але, як він бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цю си­лу, ще на­ле­жить з’ясу­ва­ти. На мій по­гляд, Пу­тін не бу­де де­мон­стру­ва­ти кон­стру­ктив­ність що­до Укра­ї­ни, і то­му, я вва­жаю, що не бу­де ні­яко­го про­сто­ру для гли­бо­ко­го по­лі­пше­н­ня від­но­син з Ро­сі­єю.

Що­прав­да, ме­не сьо­го­дні біль­ше тур­бує те, що Трамп роз­гля­дає не­до­свід­че­но­го Ру­ді Джу­лі­а­ні на по­са­ду Дер­жав­но­го се­кре­та­ря. Та­кож і сну­ють при­пу­ще­н­ня, що Джефф Се­шнс обійме по­са­ду мі­ні­стра обо­ро­ни. На мою дум­ку, у сто­сун­ках з Пу­ті­ним Альян­су НАТО і Укра­ї­ні потрібна команда, яка готова одразу «взятися за справу». А Джу­лі­а­ні в ли­пні цьо­го ро­ку ска­зав на­сту­пне про Пу­ті­на: «На мою дум­ку, Трамп на­ма­га­є­ться ска­за­ти, що з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним мо­жна до­мо­ви­ти­ся. Пу­тін для ме­не є вбив­цею, але він не бо­же­віль­ний вбив­ця... Пу­тін є ти­по­вим ав­то­кра­том... Я не сум­ні­ва­ю­ся, що він на­ка­зу­вав вби­ва­ти по всьо­му сві­ту. Але він та­кож є лю­ди­ною, з якою мо­жна до­мов­ля­ти­ся, то­му що він не зі­йшов з ро­зу­му». Я бо­ю­ся, що Джу­лі­а­ні не го­то­вий до та- ко­го зав­да­н­ня, що та­кож при­зве­де до збіль­ше­н­ня впли­ву ге­не­ра­ла Флін­на, який має про­ро­сій­ські сим­па­тії. І якщо під­су­му­ва­ти, то у роз­мо­ві Трам­па з Пу­ті­ним не бу­ло ні­чо­го не­зви­чай­но­го у фор­му­лю­ва­н­нях, які бу­ли за­галь­ним і при­єм­ним обмі­ном люб’язно­стей.

«ДЛЯ США ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ НЕВИГІДНИМ БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІН СИРІЙСЬКОГО ВРЕ­ГУ­ЛЮ­ВА­Н­НЯ НА ПІД­ТРИМ­КУ УКРА­Ї­НИ»

Ми­ко­ла КАПІТОНЕНКО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син, Ки­їв:

— Під­став для па­ні­ки по­ки не­має. Те­ле­фон­на роз­мо­ва Трам­па з Пу­ті­ним — це про­то­коль­на по­дія. Те, в яко­му ста­ні сьо­го­дні аме­ри­кан­сько-ро­сій­ські від­но­си­ни, оче­ви­дно для ко­жно­го, а біль­шість до­бре ро­зу­міє, чим це ви­кли­ка­но. На мій по­гляд, го­лов­ний си­гнал — це те­ро­ризм і Си­рія. Зга­дав­ши про цю про­бле­му, Трамп дав зро­зу­мі­ти, що ро­сій­ська по­зи­ція в цьо­му пи­тан­ні ма­ти­ме для ньо­го зна­че­н­ня. У той же час, як і ра­ні­ше, для США за­ли­ша­є­ться невигідним будь-який розмін сирійського вре­гу­лю­ва­н­ня на під­трим­ку Укра­ї­ни. Ко­мен­та­рі, які но­во­обра­ний аме­ри­кан­ський Пре­зи­дент уже дав про­тя­гом остан­ньо­го ти­жня, так са­мо, як і пла­но­ва­ні ка­дро­ві при­зна­че­н­ня, не обі­ця­ють Крем­лю рай­ду­жних пер­спе­ктив. За Оба­ми Пу­тін спо­ді­вав­ся на Ял­ту-2 — своє­рі­дний ве­ли­кий до­го­вір з Бі­лим до­мом і роз­діл сфер впли­ву. Ці на­дії не ви­пра­вда­ли­ся, аме­ри­кан­ський пре­зи­дент ста­ран­но уни­кав зу­стрі­чей з ро­сій­ським і при цьо­му за­ли­шав­ся при­бі­чни­ком обе­ре­жних кро­ків у ро­сій­сько­му на­прям­ку. За Трам­па Пу­тін ри­зи­кує зу­стрі­ти­ся з пра­гма­ти­чні­шим і менш пе­ред­ба­чу­ва­ним під­хо­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.