ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

15 ли­сто­па­да 2016 ро­ку. Брюс­сель. Бель­гій­ські сол­да­ти ра­зом з по­лі­цей­ськи­ми стри­му­ють де­мон­стран­тів, які вла­шту­ва­ли акцію про­те­сту про­ти за­пла­но­ва­ної пен­сій­ної ре­фор­ми. Уряд пла­нує збіль­ши­ти пен­сій­ний вік з 60 до 62 ро­ків. І для ви­хо­ду на пов­ну пен­сію по­трі­бно ма­ти стаж не 35 ро­ків, а 40.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.