Мі­ні­стра еко­но­мі­ки РФ впі­йма­ли на ха­ба­рі... су­мою 2 млн до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спів­ро­бі­тни­ки Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки (ФСБ) Ро­сії за­три­ма­ли мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку кра­ї­ни Оле­ксія Улю­ка­є­ва під час отри­ма­н­ня ха­ба­ра су­мою 2 млн до­ла­рів за по­зи­тив­ну оцін­ку, що до­зво­ли­ла ком­па­нії «Ро­снефть» укла­сти уго­ду з при­дба­н­ня конт- роль­но­го па­ке­та акцій « Ба­шнефть». За по­ві­дом­ле­н­ням пред­став­ни­ка Слід­чо­го ко­мі­те­ту Ро­сії Сві­тла­ни Пе­трен­ко, Улю­ка­є­ва пі­до­зрю­ють у то­му, що він по­гро­за­ми ви­ма­гав гро­шей від ком­па­нії «Ро­снефть». Прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та Ро­сії Дми­тро Пє­сков на­звав зви­ну­ва­че­н­ня про­ти Улю­ка­є­ва «ду­же сер­йо­зни­ми» і утри­мав­ся від від­по­віді на за­пи­та­н­ня, чи за­шко­дить цей ви­па­док ін­ве­сти­цій­но­му імі­джу Ро­сії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.