У Ні­меч­чи­ні про­ве­ли мас­шта­бний рейд про­ти ісла­мі­стів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У де­ся­ти фе­де­раль­них зем­лях Ні­меч­чи­ни від­бу­ла­ся мас­шта­бна спе­цо­пе­ра­ція про­ти ра­ди­каль­них ісла­мі­стів, під час якої кіль­ка­сот по­лі­цей­ських про­ве­ли об­шу­ки в по­над 200 квар­ти­рах та офі­сах, а та­кож у двох ме­че­тях. Ме­тою спец­служб бу­ло ви­яви­ти при­бі­чни­ків за­бо­ро­не­ної в кра­ї­ні са­ла­фіст­ської гру­пи «Істин­на ре­лі­гія», яку пі­до­зрю­ють у про­па­ган­ді ра­ди­каль­ної іде­о­ло­гії та вер­бу­ван­ні лю­дей до лав екс­тре­міст­сько­го угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» (ІД). «По­сла­н­ня ра­ди­каль­но­му ісла­му чі­тке: ми не тер­пи­мо фа­на­ти­ків, які на­ма­га­ю­ться ра­ди­ка­лі­зу­ва­ти мо­лодь і від­прав­ля­ють їх на джи­хад», — за­явив мі­ністр вну­трі­шніх справ зем­лі Гес­сен Пе­тер Бе­ут. За да­ни­ми ні­ме­цької вла­ди, на цей час близь­ко 900 лю­дей за­ли­ши­ли кра­ї­ну, щоб при­єд­на­ти­ся до бо­йо­ви­ків ІД у Си­рії та Іра­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.